Únor 2010

Přijď ke Mně

28. února 2010 v 9:35 | HK |  Spisky z nitra

Přijď ke Mně


Přijď ke Mně a poznej Mne,
poznej Otce svého, Milence i Přítele,
neboť tím vším Já Jsem.

Jsem Moudrý Otec, jenž tě vychovává,
jsem dobrý Přítel, když ti radím,
jsem Milenec tvůj, když pozemská láska tě zklame,
jsem stále zde, jsem PŘÍTOMEN,
jsem ŽIVÝ a čekám na tebe.

Jsem Láskou,
která uklidnit chce každou tvoji bouři.
Jsem Láskou,
která v poupěti tvého srdce rozvinout se touží.
Jsem Láskou,
která rozjasnit chce oči tvé nebeskou září.
Jsem Láskou,
která projevit chce Dobro ve tvé tváři.

Tolik toužím po tobě.

Vnímej Mne

24. února 2010 v 13:55 | HK |  FOTO s poselstvím

Vnímej Mne


Stále se snažím k tobě promlouvat,
ty Mne však nevnímáš,
hlava tvá, zdá se, jest moudřejší než Já,
který v tvém nitru tiše přebývám
a čekám na to, až rozum tvůj se unaví
a přenechá místo tvému citu
a ty se zastavíš
a spočineš v Mé náruči
a odevzdáš se LÁSCE.

Zastav se, naslouchej a pozoruj,
jak Tichem Země k tobě mluvím,
vnímej Slunce, vnímej modré nebe,
otevři své srdce tomuto Hlasu
a poznej, že to, co vidíš na obloze,
se v tvém nitru ukrývá,
tam Já Jsem a zářím stále,
tam Má Láska přebývá.

V tobě, dítě Mé, jsem chtivý Života,
ty však do srdce Mi stále ostré šípy zarážíš,
stále Mne bodáš jejich hroty namočenými v temnotě,
srdce Mé je již přeplněno slzami,
kterými obklopen jsem ve Své Samotě.

Jsem nesmrtelný, jsem věčný, jsem Život Sám,
Já nedbám na tvé ostré šípy,
rány v srdci Svém Živou Vodou omývám.


Já v tobě přítomen jsem...

23. února 2010 v 23:24 | HK |  FOTO s poselstvím


Já v tobě přítomen jsem


Já v tobě přítomen jsem, synu,
volám tě a hořím touhou,
abys Mne spatřil a poznal,
abys Mne pocítil v sobě,

radostně se zasmál,
neb Láska Má je Radost,
Láska Má je Dar,
který jsem ti dal, můj drahý,
abys žil a miloval.

Já uvnitř tebe dlím a toužím,
čekám, až poznáš Krásu Mou,
až tvé sny se rozplynou,
až pravým okem podíváš se na svět
a uvidíš Mne v něm i v sobě,
až konečně Mi začneš naslouchat,
pak Já ožiji hned v tobě,
pak mohu ti nebe ukázat.

Pak pocítíš tu pravou Krásu,
která oživí tě, povzbudí,
která ukáže ti, žes žil v bludu
svých představ a iluzí,

která ukáže ti Lásku v sobě,
která ukáže ti Mne -

Přítele v každé tvé době,
On stále byl a je v tobě,
On věrně tě MILUJE.

Já uvnitř tebe dlím a čekám,
až tvé srdce se zasměje,
Já čekám na naše setkání,
až uchopíš Mne a pevně vykročíš,
pak každý tvůj krok bude lehký,
neb Já tě budu nadnášet,
ty se Mnou projdeš celý svět
a pak ve své zahradě
spatříš zářit každý květ.

Lásko moje, tak si vzpomeň,
vždyť Mne přece dobře znáš,
Já v tobě jsem byl a jsem stále,
Moji Lásku v sobě máš.
Máš zde ještě trochu času,
tak jej využij,
vzpomeň si na pravou Krásu,
kterou zažil jsi se Mnou,
vždyť víš,
jsem v tobě a ty Mne stále odháníš.

Já pláču zde, neb smutný jsem,
když Mne takto opouštíš,
Já Láska jsem a dýchat toužím.

Ano, Má touha je veliká,
neb stvořil jsem tě, abys žil,
abys plně vychutnal
Chléb Můj a abys pil
Vodu Života.


Já takto čekám, jsem trpěliv,
neb vím, že jednou přijdeš,
Já vyhlížím tě a očekávám
s otevřenou náručí,
jsem připraven tě obejmout,
jsem připraven se ti ukázat,

jsem živý a život tobě dávám,
věříš Mi?
Ano, říkáš,
ale život Můj jen zakopáváš.

Ty nevnímáš, co Já zde tobě pravím,
ty jinde jsi,
ty ode Mne ses vzdálil,

Já v tobě však jsem stále

a nápoj, který tobě dávám,
ty přijmout váháš.

Já uvnitř tebe dlím a toužím,
sevřený a smutný,
rád bych byl také veselý,
Já čekám, až Mi dovolíš
se radovat a zpívat Moji Píseň,
kterou pro tebe jsem složil
a Kterou tobě věnuji.

Já Láskou jsem a volám neustále,
toužebně očekávám,
kdy už konečně Mne uslyšíš,
Já namáhám se dále:
Volám: Synu, pojď ke Mně blíž,
avšak ty stále
Hlas Můj neslyšíš.

Přesto jsem zde
a nejsem daleko,
jsem v tobě.
Já smutně tu stojím
a vyhlížím tě.


Promlouvám k tobě,
šeptám ti slova Lásky,
krajinou okolní na tebe stále volám,
ale ty Mne nevidíš,
na očích máš dvě pásky,
které ti svět nalepil,
abys radoval se z masky,
která slavit chce úspěchy.
Hlas Můj neslyšíš
a já přesto stále volám,
čekám, až rozlomíš ji a odhodíš,
až sundáš z očí pásky,
až otevřeš oči a spatříš zbytky masky,
kterou pak v pravém světle poznáš
a teprve pak Světlo Lásky
ukáže ti pravý Život
a ty poznáš, co je to MILOVAT.

Já mluvím k tobě, synu,
všude ozývá se Můj Hlas,
promlouvám řečí květiny i stínu,
volám tě jemným vánkem i vichrem,
hovořím k tobě tichým vyznáním Mé Lásky,

Která žije a dýchá ve všem
a takto stále vydechuje Svoji vůni,
takto stále zpívá Svoji píseň bolestnou,
Já zpívám ji tobě, abych tě probudil
abych ukázat ti mohl
Krásu všech krás.

Čekám na tebe


Každý den pln naděje Já čekám,
až ke Mně - do svého nitra - přijdeš,
až obejmeš Mne,
pak Má Láska tě mocně zahřeje
a ty znovuzrozen vyjdeš
ze Mne oživen a posílen,
pln Života pak začneš Konat
a spolu se Mnou se budeš Radovat,

naplno Žít a Milovat.

Těším se, až nastane ta chvíle,
kdy přijdeš a v nitru poznáš Mne,
pak pocítíš, že Láska je zde přítomna,
pak rozvine se v srdci tvém Má Radost,
ty spatříš Mne a začneš děkovat.

Vyznání

22. února 2010 v 23:21 | HK |  Spisky z nitra

Vyznání…


Jen TEBE vnímat…
Jen TEBE prožívat…
Jen TEBE vzývat
- svým Životem
- svým Slovem
- svojí Prací.

BÝT a RADOVAT se z žití v Míru.
BÝT a SOUZNÍT v LÁSCE JEDNOHO,
TOHO, který je vším, pokud své srdce otevřu v JEHO.

Je mi krásně, když v mém srdci hoři Láska k TOBĚ.
Je mi krásně, když má duše přemýšlí jen o TOBĚ.
Je mi krásně, když má ústa hovoří jen o TOBĚ.
A je mi krásně, když se má LÁSKA zhmotní a vznikne spojení,
které LÁSKU násobí
a ONA se stává DVOJÍ - MOU a TVOU = NAŠÍ SPOLEČNOU.

Pak TY a Já splýváme v jednom velkém štěstí, které se nazývá SDÍLENÍ.

Pak objeví se Poznání,
že jediným účelem veškerého snažení,
že jediným účelem veškerého učení se,
že jediným účelem veškerého poznávání
a že jediným účelem veškerého života

je

objevení tajemného místa,
které se nachází hluboko uvnitř našich vlastních bytostí,
a ve kterém sídlí TO oživující, TO cítící, To dýchající,
TO - MILUJÍCÍ - SRDCE všech Srdcí -
ve kterém žije věčná, stále přítomná, stále věrná a sálající
LÁSKA všech Lásek,
jejíž ŽIVOT chce být vyjádřen
vědomým prožíváním,
které nazývá se…

MILUJI.

Moje všudypřítomnost

22. února 2010 v 10:47 | HK |  Spisky z nitra

Moje všudypřítomnost

JÁ JSEM LÁSKA, která pronikám vším a rozdávám všem. Vyzařuji Život ve všech
vašich životech, vyzařuji Lásku v hlubině všech vašich lásek, vyzařuji Sílu,
kterou najdete na samém dně vašich slabostí a když projdete jimi, uchopíte Ji.
Vyzařuji Sebe z nitra všeho a každého; až vstoupíte dovnitř, naleznete Mne.
Jsem Milující Božská Láska v Bytosti, která JSEM VŠÍM - JEDNÍM. Až poznáte MNE a
oživíte Život Já Jsem, poznáte pravou JEDNOTU BOHA v sobě a ve všem, poznáte
pravé SPOJENÍ ve vás se vším; poznáte, že JÁ JSEM JEDEN - Nekonečný a
všudypřítomný Život - LÁSKA JEDNOHO a VŠEHO, Láska Největší, prostupující vše,
která Miluji, kráčím ven a pronikám dovnitř, abych setkala se sama se Sebou.
Poznávám se, když Miluji. Rostu, když zalévána jsem Vodou, která vychází ze MNE.
Jsem všude pro toho, kdo otevřel Oči a nejsem nikde pro toho, který odešel do
hluboké temnoty, která je ničím, neboť odešel ode MNE, který jsem VŠÍM. JSEM
Semeno v plodu tvého srdce a JSEM tvým SRDCEM; JSEM Rostlina, kterou zaléváš
Láskou, vyrůstající z NĚHO. JSEM Radost ve tvé bolesti a Bolest ve tvé radosti;
JSEM Jiskra, zapalující vše Živé i neživé. Jsem TEN, který Svým Dotekem spojuji
dva Životy v JEDEN a JSEM JEDEN, který rozdávám se všem. JSEM Zrcadlo, do kterého
se dívám a JSEM Obraz, který malujete barvami, které jsem vám dal. JSEM v každém
vašem konání, slově a bytí, když Žijete. Jsem JEDEN a JSEM Nekonečný, JSEM
všudypřítomné VŠE a JSEM i Ten nejmenší. JSEM Stvořitel, kterým JSI, JSEM
Milující Láska - OHEŇ, který zapaluje vše. Žiji, Miluji a dýchám Vzduch Božské
Svatosti, který proudí všude okolo Mne a je i ve Mně. Slyším Hlasy Lásky
oživených Bytostí, v jejichž Srdcích JÁ ŽIJI a promlouvám Své Slovo, které
vychází ze MNE - JEDNOHO. Cítím Radost při pohledu na Život, který hoří uvnitř
MNE - Nekonečného - všudypřítomného JÁ JSEM, který kraluji i sloužím všem, který
Miluji i toužím po novém sjednocení všech Mých Lásek. JSEM a rozrůstám se v
Božském OHNI - JÁ - JEDEN a Největší v maličkém SRDCI Mém.Buď jako růže...

21. února 2010 v 22:02 | HK |  FOTO s poselstvím

Buď


jako růže,
která rozkvétá,
voní čistotou
a něhou.

Zpívej
neustále píseň Lásky,
klidu a Moudrosti.

Věz, že nejsi tu osamocen,
neb jsi milován,
pevně držen
a spojen
s Láskou.

Poslyš

a pozoruj,
jak tráva voní,
jak se třpytí
a jak dýchá.
Naslouchej tiše její řeči,
neb mluví k tobě,
člověče.

Jemností svou ti ukazuje,
líbeznost něhy,
něžnost a krásu,
lehkost a hojnost,
která zde je
pro tebe,
milovaný.

Raduj se

Pozoruj,
jak ptáci pějí,
naplněni radostí
a dechem Života.

Zastav se
a naslouchej tomuto zpěvu,
těmto tónům lásky,
neb je v nich vděčnost
Stvořiteli.


"Kříž" Mého Jáství v tobě

21. února 2010 v 17:30 | HK |  Spisky z nitra
"Kříž" MÉHO Jáství v tobě


Nejtěžší úkol Mého člověka je - očistit jeho vnitřní, živé Já od nánosů negativních vibrací ohně (satanského já - ne-Já), země (ztotožnění se s tělem a hmotou), vzduchu (ztotožnění se s negativními myšlenkami) a vody (prožívání negativních emocí, vycházejících na základě těchto tří aspektů ne-Já).
Právě, že satan (ne-Já) moc dobře ví, že když člověk zvládne tento úkol, ztrácí nad ním svou vládu a moc, protože když se člověk začíná spojovat s čtvero úrovněmi (vycházejícími z Boha samého), kdy se člověk spojuje se svým pravým Duchem - božským Já a z tohoto spojení se projevuje jeho čisté vyzařování na dalších rovinách (Oheň - Země - Vzduch - Voda…), právě proto v tomto bodě, kdy se člověk rozpojuje s ním (satanem - starým "šatem" - ne-Já) ve své mysli a stává se sám Sebou (božským Já), tak přesně v tomto momentě dělá všechno možné a k tomu také využívá všech svých dostupných nástrojů a prostředků - sám sebe v lidech (ve kterých je silně přítomen) k tomu, aby odvrátil člověka (který započal pracovat na svém sjednocení s pravým Já -Bohem) od tohoto vnitřního duchovního spojení. Pak tento (již aspoň trochu - nebo více "ovlivněný" Bohem - dle svého vývoje, touhy, chtění a úsilí po Něm) člověk potkává na každém rohu někoho, v kterém náhle ožívá na plné pecky satan, aby ho velmi chytře "napadl", uzemnil, zvrátil jeho myšlenky a zničil jeho emoční blaženost a intenzivně pracuje se svými pomocníky (kterých má v tomto světě opravdu spoustu) na tom, aby v tomto člověku zničil růst jeho Boha (Individualitu), a aby ho zotročil. Je tak chytrý, že k tomu, aby zničil v člověku Boha, používá i "samotného Boha", však pouze ve formě svého pečlivě promyšleného nedokonalého a nepravdivého vyjádření o Něm, protože kdyby satan použil pravé živé Boží Slovo, sám by se s Ním (Bohem) okamžitě spojil a najednou by si uvědomil, že je Božský (!), což by on nemohl snést, neboť Boha nenávidí. Proto je velice vychytralý ve své mluvě a dává si veliký pozor na to, aby zatemnil jednoduchost a krásu Boží Pravdy komplikovanými slovy, v kterých však není ani zrnko z nejhlubšího a nejniternějšího základu (zdroje) Pravdy, jen směsice chaotických a složitých výrazů, ve kterých sice může zaznít slovo Bůh, však nevyjadřuje základní Pravdu (z jádra MÉHO SRDCE) Boha, ale popisuje skrze slovo Bůh a skrze svoji směsici slov cestu, která vede přímo (a rychle) k němu (satanovi - ne-Já).
Způsobuje tak na (už Bohem oživeného) člověka velký tlak, neboť se mu snaží různými způsoby namluvit, že jedná špatně, snaží se mu vymluvit jeho způsob života, snaží se ho odvrátit od jeho individuální cesty Ducha (Já - Boha) a také strhává pozornost na sebe sama, aby odvrátil pozornost člověka od jeho vlastního Já k sobě (k ne-Já).
A proto pozor! Je opravdu velice chytrý a pečlivě vyhledává každou chybičku tohoto usilovně s Bohem kráčejícího (dle jeho intenzity a touhy - někdo je s Ním spojen více, někdo méně, ale přesto už JE a jde se svým Bohem - Jástvím) člověka, aby ji mohl použít proti němu a poukázat na ni a tím v člověku vyvolat pocit viny a odvrátit ho od jeho cesty a také dokáže perfektně použít tyto ještě ne úplně zpracované chyby tohoto již oživeného člověka k tomu, aby ho pošpinil, kde se dá a odvrátil i jeho blízké a ty, kteří cítí v jeho přítomnosti duchovní posilu (od Božství v něm), neboť bude jen a hlavně poukazovat na jeho chyby, které tak "díky" poukazu satana s pomocí všech lidí kolem (neboť satan tak zesiluje svůj vliv) zdůrazní "poslední zbytky" satanských vibrací v tomto člověku a tak usilovně pracuje na tom, aby srazil jeho vzniklé uvědomělé Božství - Jáství a rozpustil a roztříštil je "na padrť."

Ach, jak těžko pak žije člověk, který pracuje na svém znovuzrození a spojení s Bohem (jeho Já, se kterým se už často spojuje), neboť místo toho, aby slyšel posilu a duch. pomoc (či pozitivní odezvu) zvenčí, slyší většinou jen napadání, kritiku a poukaz na své (občasné) chyby, které ještě nemá úplně zpracovány a které třeba ještě někdy sem tam udělá a zachová se nesprávně (protože ještě samozřejmě není v jeho silách být úplně dokonalý ze dne na den, ale pracuje na tom postupným vývojem).
Pak jedinou podporu a posilu může slyšet jedině v Hlasu a laskavé náruči Boha - ve svém nitru, kde se může vždy obrátit a také, pokud je již více, či ještě více spojen s Ním (Bohem - Mnou), může prožívat čím dál větší intenzivní pravé vnitřní radosti, neboť Bůh bude v něm čím dál více působit a sílit.

Když člověk překoná tyto tlaky satana v sobě samém a ze svého okolí, pak všude, kde půjde, Bůh zesílí svou přítomnost a svou Lásku v něm a on půjde živý spolu se Mnou - svým skutečným Jástvím, světem a upevněn ve Mně bude vnímat, že JÁ JSEM a JÁ JDU - radostný a milující Bůh v člověku, kterýž na této Zemi vyjadřuji svůj velký záměr svého živého Bytí skrze stále víc a více rostoucí Srdce člověka, kterého jsem oživil, abych konal Vůli Mou a Vůli jeho Srdce tak, jak je jeho Srdce spojeno s Mým.

Nenech se ovlivnit, Můj Miláčku, a zůstaň za všech okolností se Mnou a ve Mně, neboť jedině Já jsem zdrojem tvého klidu a pravé blaženosti, která vyvěrá z tvého Srdce a šíří se hřejivým teplem Mých paprsků LÁSKY do tvého okolí a pomáhá tak rozehřívat všechno živé v prostředí, ve kterém se nacházíš. Pak tam, kde uvidím i sebemenší jiskřičku Mého Života, která volá po Mně - životadárném OHNI BOHA, dotknu se skrze tebe jejího Srdce a vdechnu jí Svou Láskou novou Sílu, probudím v ní Sebe a tak oživím Mé další Já, které potěší Mou Otcovskou touhu po dalším dítěti Mé Lásky, na které tak netrpělivě stále čekám.

Jiskřičko Moje!


Čekám, až spojíš se Bohem, až staneš se Mnou (svým Jástvím).

Čekám, až skončí tvůj předlouhý sen.
Čekám na tvoje probuzení z temného spánku zapomnění,
čekám, až započne konečně tvůj nový den.

Čekám, až v tobě vysvitne Sluníčko zářivé, které svým žárem roztaví veškerou temnotu.
Čekám, až povstaneš vysoko na oblohu, až postavíš se vedle MNE a svým Životem rozmnožíš MOU JEDNOTU.


Rozkvétám ve svém SRDCE-zrání

20. února 2010 v 23:47 | HK |  Spisky z nitra

Rozkvétám ve svém SRDCE-zrání


Rozkvétám. Rostu. Rozvíjím se v proudu Života.

Otevírám se novému přílivu živé vody, která zalila mé nitro a svými nesčetnými proudy tryská z hlubin mé duše na všechny strany.

Je to ona, která zapaluje můj vnitřní žár.

Jsem a pomalu hořím.

Slyším Jeho Hlas, jak mne volá a blížím se k Němu, abych Mu lépe naslouchala.

Tichým proudem Hlasu nitra se rozvíjí můj Duch.

Rychle utíkám k Němu, už už, abych tam byla.

Již Ho vidím. Je to velké Slunce, uvnitř kterého stojí ON.

Jsem nadšena. Chvátám k Němu, neboť mne neudržitelně přitahuje.

Hraje mi Svou milostnou píseň, kterou pro mne složil.

Zároveň slyším, jak mne od Něho volá někdo zpět.

Tyto zvuky vnímám jako nepříjemné. Chci naslouchat jen Jemu.

Pomalu ustávají, ztratily moc na mne působit.

Slyším stále intenzivněji Jeho Hlas a Jeho volání.

Jeho Hlas je stále čistší a krásnější.

Je to Hlas Lásky,
která z Něho vyzařuje čím dál víc a která, jak se přibližuji k Němu, roste i ve mně.

Ocitám se v hřejivém prostředí jeho aury - Jeho Světla.

Cítím, že již jsem v Jeho silném vlivu a proto se rychle blížím k Lásce, k Němu.

Vidím již Jeho úsměv,
který Mne zahřívá a rozpouští všechny zbytky mého strachu a toho, co ve mně ještě zbylo z mých negací.

Již vnímám jen Jeho Lásku.

Není nic, než Jeho Láska, která se stává i mou Láskou, neboť již jsem u Něho.

Jsem v Jeho náruči a cítím nepopsatelnou blaženost BOHA, neboť se celou svou bytostí dotýkám Jeho tváře, Jeho rukou, ale hlavně - Jeho SRDCE, které tluče také ve mně, cítím Ho v sobě a jsem Jím, jsem svým SRDCEM a cítím to samé jako ON.

Cítím sebe - v NĚM a cítím JEHO ve mně.

Neříká nic (a přitom vše), jen jedno jediné slovo hovoří z Jeho a mého SRDCE: MILUJI.

Cítím nepopsatelné štěstí, které je Božím a mým štěstím.

Nedělá nic a přesto všechno díky Jeho jedinému výdechu ožívá a raduje se.

Dívá se na mne a také ze mne.

Je uvnitř i vně mne, vidím Jeho zář a jsem v této záři přítomna - jsem touto září.

Zpívá mi stále svou píseň a já ji zpívám nyní s Ním.

Hladí mne svým SRDCEM a já pláču, stékají mi slzy Jeho Lásky z mých očí.

Není větší radosti, než spočívat v Božím SRDCI.

Spočívání v Něm je pravým akčním Životem.

Není větší blaženosti než se vyhřívat v Jeho teple a hřát Jeho teplem, není většího klidu než spočívat v Jeho přítomnosti a není většího štěstí
než cítit a žít Jeho Lásku.

Každá krása se v přítomnosti Jeho Bytosti stává ještě krásnější, neboť když se dotkne pohled Boha všeho, co jest, všechno se změní a začne zářit novým Světlem.

Jeho Láska rozvíjí nový život mé bytosti.

Vybízí k pohybu mé SRDCE.

Jeho teplo Lásky oživuje všechny další složky mé bytosti a nutí je k životu.

Nutí mne jít ven - s Jeho (a mou) Láskou.

Nutí mne žít JEHO ŽIVOTEM, který se stává ŽIVOTEM MÝM.
Astrologie a Sebe-poznání

20. února 2010 v 23:39 | HBK |  ASTROLOGIE
ZMĚNA:

Aktuální poznámka k datu 29.5.2017:
V současné době se již výklady horoskopů nezabývám.


Astrologie - cesta k poznání Sebe sama.


Slovo všech slov

Astrologie slouží k Sebe-poznání, k poznání toho, proč jsme zde přišli, ukazuje cestu k poznání vlastní duše, k poznání toho, kým opravdu jsme. Skutečná astrologie má za úkol ukázat člověku směr jeho životní cesty, horoskop ukazuje také na nutné úkoly či možné překážky, které se mohou člověku stavět do cesty a vybízí ho k jejich zpracování a vede tak k transformaci sebe sama na vyšší úroveň. Ukazuje mu vlohy a dispozice, talenty a schopnosti, které dostal do vínku a které může použít v praktickém životě, aby s jejich pomocí rozvíjel vlastní tvořivost svým jedinečným a originálním způsobem.
Zabývám se intuitivním výkladem osobního horoskopu, který otevírá člověku cestu do jeho vlastního nitra a vede ho tak k Sobě samému, k pochopení svého chování, k pochopení svého životního úkolu a také k poznání různých bloků a karmické zátěže, se kterou nyní vstoupil do tohoto života a kterou má zpracovat. Výklad horoskopu je vhodný pro osoby, které chtějí na sobě pracovat a které chtějí poznat Sebe sama. Není vhodný pro osoby, které od výkladu očekávají pouze odpovědi na otázky typu: Kdy už konečně přijde štěstí, zdraví, peníze a láska.
K výkladu horoskopu je potřebný datum, místo a pokud možno co nejpřesnější hodina narození (pokud možno nejlépe ověřená porodnicí).
Něco o mně:
Studium tradiční astrologie (1992-1994) - Astrologický kurs Josefa Oršulíka (Ostrava)
Samostudium (dostupná astrologická literatura, převážně se zaměřením na psychologii) - 1992 ... neustálé vzdělávání
Astrologie - u Ing. Jaroslava Popelky, (nyní býv.) předsedy pobočky ostravské Astrologické společnosti (1994-2003) - DTO
Psychologická astrologie - u Ing. J.Popelky (1996-2003) DTO Ostrava-Mar.Hory
Astrotheologie (od 2003 stálé vzdělávání a studium, absolvování 80 seminářů Ing. Popelky)
Pozn: Astrotheologie vede člověka k poznání Sebe sama takovým způsobem, aby se dostal do nejhlubšího jádra své bytosti a tak zažíval své vnitřní, pravé Já.
Další činnosti ve spojení s astrologií:
- Správa webu astrotheologie (veškeré přepisy přednášek a seminářů, celková úprava webu): www.astrotheologie.wz.cz , kde je možnost si stáhnout semináře a přednášky ke studiu.
- Intuitivní výklady osobních horoskopů se zaměřením na psychologii, poznání duše. Je možno si objednat výklad osobního horoskopu včetně intuitivního tranzitního výhledu na 1-2 roky dopředu (součást základního výkladu horoskopu). Součástí astrol. rozboru je také výklad Sabiánských symbolů prvků horoskopu.
- Partnerská psycho-astrologie: Je možno si objednat výklad partnerského horoskopu dvou osob. Vhodné pro partnery, kteří chtějí zjistit význam vzájemných vazeb mezi sebou a tak více rozkrýt spojující energie a úkoly, kteréjim jejich vztah přináší. Mohou tak lépe poznat sami sebe ve vztahu a také svého partnera.


Spěchej za Láskou

20. února 2010 v 22:48 | HK |  Spisky z nitra


Spěchej za Láskou


Pospěš si,
člověče,
běž za Ní, utíkej
za tou líbeznou Princeznou,
která je tak blízko tebe,
přímo v tvém nitru dlí
a čeká,
až zemdlen a unaven
zaklepeš na její vrátka
a zatoužíš po tichém souznění,
po splynutí s Ní.

Touží ti ukázat
celé nebe,
touží tě zahřát,
povzbudit,
touží tě naplnit
Láskou.

Neboj se


a dovol svému citu,
neboj se a věz,
že uvnitř tebe čeká
Láska.

Čeká, až odhodíš svůj strach
a otevřeš se cele.

Vše, co hledáš,
nabízí ti nyní,
zkus jen chvíli
tiše naslouchat.

Láska


je krásná bystřina,
plná tekoucího života.
Čeká zde na tebe,
aby tě osvěžila
a napojila.

Láska
je něžná květina,
v níž je mír a jednota.
Čeká, až na ni upřeš svůj zrak
a chvíli se zastavíš.

Láska
je jasné Slunce hřející,
plné radostného sálání.

Láska
je bytost srdcem žijící.
V jejich očích
pak uzříš Boha.O pravém výletě

18. února 2010 v 13:28 | HK |  FOTO s poselstvím

O pravém "výletě"


Je hezčí místo, než jít k Lásce?
Je hezčí místo, než zajít k Bohu všech Bohů?
Je něco krásnějšího,
než vstoupit do komůrky ve svém srdci,
kde pravá Krása se nalézá?
Nikoliv.
Všechno ostatní pouze klamem se nazývá,
všechno ostatní může odvést tě ode Mne,
pokud tvůj pohled hmotu jen sleduje
a na Mne (který za ní se skrývám) se nedívá.

Až otevřeš oči v nitru svém
a zatoužíš spatřit Krásu nevídanou,
až pocítíš touhu prožít přítomnost Boha,
až přestaneš vnímat obrazy,
které vidíš hmotným okem svým,
až pohlédneš na Mne, který v tvém nitru dlím,
pak uvidíš Jas Můj a Nádheru pravou -
toť skvostný obraz Života Božského,
kterým ty sama se staneš.

Ten obraz Živý je obrazem Radosti,
neboť JÁ JSEM v něm.

Pak nebudeš toužit po výletu krajinou,
neb postačím ti JÁ - všudypřítomný,
JÁ - věčný,
JÁ - stále rozkvétající louka v srdci tvém,
kterou zalévat budeš svými slzami.

Až pozvedneš svůj zrak - ke Slunci všech sluncí,
Já dotknu se paprskem hřejivým tvých lístků toužebných
a ty splyneš se Mnou
a koupat se budeš v jiskrné krůpěji,
kterou jsem ti připravil.

Pohlédni na květinku na louce v srdci svém,
což ona cestuje a stále někde něco hledá?
Ne.
Ona jen ke Mně se obrací,
ona ví, že vždy jsem zde pro ni,
ona raduje se ze Slunce svého
a spojuje se s Láskou Mojí.

MILUJ

16. února 2010 v 16:21 | HK |  Spisky z nitra

MILUJ


Miluj vše Láskou ze Mne.
Miluj vše Moudrostí ze Mne.
Miluj vše Silou ze Mne.

Probuď svoji Lásku, která je tvým pravým Životem a věř,
že Ona Tě povede cestami tvého života.

Beze Mne není ničeho.
Beze Mne nezmůžeš nic.

Dal jsem Ti ze Sebe všechno, co mám,
ale tys použil Mé dary k tomu, abys pravý život zničil.
Vytvořil sis nový svět, ve kterém nežiješ, ale živoříš.
Ze Mne jsi tak udělal pouhého pozorovatele,
který někde zdálky shlíží na tebe,
jak tvé utrpení roste,
neboť vidím, jakou bolest sis svými činy přivodil.

Občas si sice na Mne vzpomeneš,
Já v té chvíli hned přispěchám, pln nadšení a radosti, do tvé duše,
toužíc po sblížení a trvalém spojení,
avšak pro tebe je těžké Mi plně naslouchat,
i když jsem tak blízko a hovořím k tobě,
ty se přesto odvracíš do svých představ a iluzí
a sníš si svoji fantazii, která je však spojena s bolestí,
neboť jejím zdrojem nejsem JÁ,
nýbrž lež, která ti vždy přivodí utrpení.

Pak Mne voláš a toužíš po Mně,
avšak nechceš se ke Mně přiblížit a poznat pravou skutečnost všeho,
ale žadoníš, omámen svou vizí lepšího světa,
po jejím naplnění.

Pak je marná Má snaha ti pomoci,
nechávám tě proto žít ve světě, který sis vytvořil,
neboť jen zkušenost, kterou sis přivodil svými touhami,
tě přivede k hlubšímu poznání, Kdo vlastně jsi.

Teprve tehdy, kdy se budeš cítit nespokojen a utrápen,
zjistíš, že tvůj život není pravým Životem,
který by tě naplnil radostí a štěstím,
ale je pouhým živořením,
neboť život
bez spojení s jeho Zdrojem přestává být Životem.

Nemůžeš se ode Mne odloučit, neboť jsi Můj.
To JÁ jsem tě probudil a oživil,
JÁ jsem ti vdechl Svou Lásku, abys Jí dal nový směr,
který by ti ukázal cestu,
která vede k RADOSTI.
Je to MÁ ŽIVÁ CESTA,
která se nazývá cestou pravého ŠTĚSTÍ,
neboť není jiného ŠTĚSTÍ než přebývání ve MNĚ - samotném Zdroji radosti,
uvnitř kterého se nachází LÁSKA, z které vše pramení.

Jsem LÁSKOU, kterou ti stále dávám.
Jsem PRAVDOU, kterou ti stále ukazuji.
Jsem SILOU, skrze kterou vykonáš VŠE.

Jsem tvým věrným božským Průvodcem,
který, vždy s tebou a vždy ochoten ti pomáhat,
jdu s tebou tvými cestami a čekám,
až MNE přijmeš celou svou duší tak,
abych mohl projevit svou Lásku tvým Srdcem.

Pak poznáš pravé naplnění a pravou radost,
neboť poznáš Mé božské vedení
a poznáš, že nejsi sám,
ale že jsme spolu navždy SPOJENI.Pohádka pro tvoji duši

14. února 2010 v 22:26 | HK |  Spisky z nitra

Pohádka pro tvoji duši


JSEM
vše prozařující, sálající
D Á V Á N Í,
vycházející z každého tvého úsměvu,
který se probouzí z radostného SRDCE.

JSEM
tvoje nebeské jemné houpání,
když utišíš bouři a vlnobití své duše jediným pohledem na MNE.

JSEM
hvězda naděje,

kterou nosíš v nebi svého srdce.

JSEM
sladké snění,
které na tebe spadá,
když usínáš v Mé náruči.

JSEM
tvá touha,
která nezhasíná,
čekajíc na ukojení.

JSEM
tvou představou,
ve které se zrcadlí lesk Mého pláště,
kterého se dožaduješ
a Já, odpovídajíc na tvé volání,
shazuji svůj plášť a odhaluji ti - SEBE.

JSEM
pohádka se šťastným koncem,
neboť až zabiješ draka svých iluzí,
spatříš pravého PRINCE,
který tě zavede do svého úžasného království,
kde na tebe čeká věčnost pravého ŽIVOTA.


Světová transformace

12. února 2010 v 17:55 | HK |  Spisky z nitra

Světová transformaceMilé Mé děti!
Stále slyším stejné otázky, co se stane, co bude a jak se budou věci vyvíjet, ptáte se stále na to samé, jaký bude přechod z věku Ryb do věku Vodnáře, mnoho z vás má své vize a své tušení věcí příštích, ale Mé děti, Já vám musím konečně sdělit to jedno velké tajemství, které se týká toho, co bude a jak se věci projeví. Odpovím vám na to, na co se ptáte, ale po svém, tak jako všechno dělám po svém a tak, jak Já chci a si přeji a také - jak je pro vás vhodné, neboť jedině Já vím, co je pro vás nejlepší a podle toho také uzpůsobím svá veškerá zjevení.
Dal jsem vám život k žití a k poznávání MNE. Dal jsem vám život k učení se a také jsem vám dal život k radosti a k tomu, abych vás vedl svobodně vpřed, k nové tvořivosti, aby se rozvíjela Má Láska ve vás - a šířila se světem, ve kterém žijete. Děti Mé, milované, pohlédněte, kam jste to dopracovali s vaší Láskou, jak jste se k ní chovali a co jste s Ní udělali za ta léta vývoje vašich duší? Vše došlo tak daleko, že se ptáte: Kam se poděla vaše (a Má) Láska? Kam se podělo vaše (a Mé) štěstí? Kam se poděla vaše (a Má) radost? Ptáte se: Kde je nějaký Bůh? Existuje vůbec? Kde jsem Já a kde jste Vy? Víte vůbec o Mne? Víte vůbec o své Lásce? Víte vůbec o daru, který jste dostali do vínku v den vašeho narození, který byl tím největším darem vašeho života? Toužili jste rozbalit tento vánoční balíček - Můj dar? Hledali jste vaši Lásku, kterou jsem vám dal Já - ten, který vás odjakživa miloval a miluje tou největší a nejsilnější Láskou? Hledali jste MNE - toho, který nezná nic jiného než MILOVAT?
Víte, že život bez Lásky je nešťastný život, víte, že je to život prázdnoty a smutku, neštěstí a bolu, kdy duše cítí osamění a hlubokou bolest, neboť cítí, že jí chybí to nejdůležitější - její opora a základ, na kterém může stavět - její Láska, která je podstatou všeho.
Mé děti, to, v jaké smutné situaci jste se nyní octli, je způsobeno vaším nedostatkem Lásky, neboť tam, kde je Má Láska, vše rozkvétá v jejím žáru do nesčetných krás a vše se raduje a zpívá chvalozpěvy, které oživují veškeré Mé stvoření.
Ve vašem světě Mi nedostatek Lásky způsobil už tolik bolesti, že Mé srdce začíná být čím dál více nemocné ze studených a nelaskavých myšlenek mnoha vašich duší, které ve své svobodě, kterou jsem vám dal, se rozrůstají čím dál více do stále ledovější a temnější podoby, která zahaluje, obrůstá
a umrtvuje všechny hřejivá srdce, do kterých jsem vložil část sebe a ve kterých chci zde na této Zemi žít.
Země se tak stává chladnou, necitlivou, temnou a nelaskavou, což mne bolí, neboť když vidím pohasínající lidská srdce a Mé životy chřadnout, Můj smutek se zvětšuje a tak hledám způsoby, jak znovu zahřát Mé děti, aby Můj život v nich opět zahořel pravým teplem Mé Lásky.
Dal jsem však všem svým dětem svobodnou vůli, proto je také musím svobodně vychovávat. Proto také musím dbát na to, aby samy přišly na to, že to, co vznikne z jejich myšlenek, se projeví i v jejich okolí a může přinést místo užitku velké neštěstí. Čím více ne-Lásky se projeví ve vašich duších, tím větší neštěstí se projeví ve vašem okolí, neboť svými myšlenkami tvoříte svůj svět. Podle toho, jaké budou vaše myšlenky, podle toho bude vypadat váš svět.

Zamyslete se nad tímto poselstvím a když jej promyslíte do důsledků, můžete si sami domyslet, jak bude vypadat váš svět za pár let, pokud budou vaše myšlenky a vaše duše naplněny ne-Láskou. Pokud pochopíte, že bez Lásky (Boha) není života, pochopíte mnoho, protože si ujasníte, že k tomu, aby byl tento váš svět lepší, musí dojít k velké změně ve vašich duších - myslích, kdy začnete ve svých nitrech rozvíjet "nové" spojení - spojení s Láskou Boží, kdy vaše duše pocítí svůj nový vývoj, novou etapu žití - kdy jejím hlavním úkolem a touhou bude - vztah a neustálá vazba s Láskou Boží, která jediná může vytvořit nový a krásný svět, který bude naplněn hřejivým teplem a pravou krásou, která bude projevem tvořivého Ducha, kterého v sobě každá duše oživí a který, naplněn Láskou, bude rozdávat na všechny strany jen Lásku svými rozličnými způsoby. Láska je největší uzdravující síla, Láska léčí všechny nemoci a jedině Láska může uzdravit velkého člověka tohoto světa, který vlivem nedostatku Lásky, kterou opustil, onemocněl zákeřnou nemocí,
která ho chce úplně zničit.
Proto se obrať, velký člověče ke Mně, Já ti podám lék, který tě uzdraví, je to lék zázračný a nazývá se - Má Láska.


Jsem SLUNCE tvého života

10. února 2010 v 22:15 | HK |  FOTO s poselstvím

Jsem Slunce tvého života


Jsem Slunce tvého života,
jsem tichou Hudbou v nitru tvém,
čekám, až začneš naslouchat,
až naladíš se na Mne
a zazpíváš si spolu se Mnou
Moji píseň jemnou.

Já zpívám ti neustále,
Má Láska to je, která k tobě volá,
na lyru Mou ti hraje,
aby tě potěšila
v každé době tvého života.

Já miluji tě velmi,
jsem stále s tebou,
jsem v tobě,
jsem tvůj věrný Průvodce
a čekám,

až tvé bloudění ustane

a ty se zastavíš
a zaslechneš Mé volání v sobě
a otevřeš Mi dveře.
Až toto se stane,
pak Já vyjdu v tobě
jako ranní Slunce na obloze.


Meditace na "přivolání" BOHA - zdroje života

10. února 2010 v 14:05 | HK |  Spisky z nitra

Meditace na "přivolání" (uvědomění) BOHA
- pozitivní energie v běžném životě:


Pokud chceš přebývat a dlít jen v náruči Boží a to v těch nejvnějšnějších činnostech a potížích, medituj neustále ve své mysli a opakuj si tato slova s vnitřní touhou a prosbou MNE přivolat:

Nech MNE přebývat ve všem, co děláš a kde jsi, všude jsem s Tebou a všude můžeš prožívat MOJI RADOST a MOJI ENERGII MÍRU. Jen Mne pozvi do svého života a svého běžného každodenního prožívání všech situací, obzvláště těch náročných a JÁ PŘIJDU. Čekám totiž jen na to, až MNE takto k sobě přivoláš. Mysli neustále na to a po chvíli JÁ přijdu a dám se ti pocítit. Až vstoupím k tobě v tobě - po tvém zavolání (a skrze tuto meditaci), pocítíš MOJI blaženost, mír, radost, pocítíš nový příliv energie a dostaneš nové nápady, jak žít, což ti způsobí nevyslovitelnou radost a elán tvořit. Získáš dar radostného tvoření, který se bude projevovat i v těch nejběžnějších situacích tvého života, kdy např. při běžném nákupu,
který musíš učinit, či při "obyčejné" práci v domácnosti či v zaměstnání budu s tebou Já a povedu tě takovým způsobem, aby ti tato práce činila radost a ty poznáš, že se MNOU není nic obyčejné a všední, ale že tam, kde jsem JÁ, i kdyby to bylo v jakékoli náročné situaci a místě, je i pravá Boží nádhera a radost. Mysli neustále na to, že chci zažívat tvé člověčenství a tvůj život se vším, co přináší - spolu s tebou. Chci se účastnit tvých starostí, tvých radostí i tvé práce - prostě všeho a když MNE zavoláš, abych k tobě přišel a to vše s tebou prožíval, hned na to zareaguji a po chvilce přijdu hned k tobě a to vše, co prožíváš a děláš, učiním smysluplnějším a radostnějším, neboť ti dodám oporu a podporu, kdy ty se opřeš pevně o MNE (ve svém nitru) a tak pocítíš pravou sílu všechno zvládat. Musíš učinit jen jedno - myslet na MNE a volat MNE, abych k tobě přišel, abych přišel do tvého vědomí (v každé situaci a místě, ve kterém se nacházíš) a oživil tvou mysl MOJÍ Energií, kterou jsi předtím nevnímala, jelikož se tvá mysl zabývala jinými věcmi, které jsi upřednostňovala. Pak JÁ budu v tobě živě a vědomě vždy a všude přítomen a ty poznáš, co je to - RADOSTNÉ TVOŘENÍ.

Opakuj si neustále tuto větu: Volám tě BOŽE, přijď do mého života, do tohoto místa, kde se nyní nacházím, prožívej toto vše se mnou, přijď a oživ moji duši svou Kristovskou Láskou, oživ tak Jáství ve mně, naplň mne SEBOU a vnímej vše skrze mne svýma OČIMA všepronikající Lásky Ducha, abych se mohla stát nástrojem Tvé Lásky, kterou vyzařuješ skrze mne do celého okolí. Buď neustále se mnou a veď mne ne cestách, kterými jdu a kterými musím jít, však chci jít jen s TEBOU a být vedena TEBOU, cítit Tvoji přítomnost u mne a ve mně a tak prožívat radostně jakékoliv situace, do kterých se dostanu.


Až JÁ k tobě přijdu, pocítíš Mé proniknutí a Mé vedení. Zmizí strach, neboť JÁ ho rozpustím silou své Lásky. Zmizí nedostatek energie, neboť JÁ dodám energii novou - energii ze MNE, která způsobí to, že začneš dělat věci novým a radostnějším způsobem, kdy pocítíš, jakoby z tvých očí, rukou a všech údů zářilo nové slunce, které rozzáří každou věc, které se dotkneš a na kterou pomyslíš. Zmizí pocity chmur, osamění, bezmoci, neboť kde jsem JÁ, nastává radost a chuť tvořit, vzrůstá pocit Lásky, která se rozšiřuje na všechny bytosti, neboť spojením se MNOU dochází k rozšiřování tvého srdce, které tak získává schopnost MILOVÁNÍ a DÁVÁNÍ. Tvé tělo se také začne uzdravovat, neboť pocítí příchod MÉ BYTOSTI, kterou jsi v sobě oživila voláním ve své duši a bude ihned vědět, že získá tu nejlepší potravu pro to, aby správně fungovalo a spolupracovalo na plánu, který jsme mu spolu určili.


Pozvi MNE do svého života a JÁ jej učiním novým, změním jej z nešťastného na radostný, z nudného na tvořivý, tvoji neradostnou mysl naplním Mým štěstím, nápady a stále sálající energií, kterou tě naplním a způsobím tak, že vše, co učiníš, bude poznamenáno Mým dotekem a MOJÍ LÁSKOU. Záleží jen na tobě, Mé dítě, zda MNE zavoláš a pozveš MNE do svého života.


RADOST

9. února 2010 v 21:57 | HK |  Spisky z nitra
RADOST


Jsem vyvrcholením všech tvých představ,
Jsem konečným zůstatkem tvého snění,
jsem sladkým probuzením,
když MNE pocítíš jako dotek pravého Života
po noci temného zapomnění.

Jsem Tím, kdo ti zůstane,
když tě opustí všichni ti,
kterým jsi dal podobu ve své mysli,
kterou jsem však nenakreslil Já.

Jsem tvojí RADOSTÍ,
neboť procházím tvým životem,
který je Mým potěšením
a čekám,
až MNE poznáš jako jeho Tvůrce.
Pak se začneš RADOVAT,
protože pochopíš,
že Tvůrcem svého života
jsi TY.

Teprve potom
zažiješ opravdové ŠTĚSTÍ,
pramenící z Mé nekonečné LÁSKY,
která touží po sjednocení s tebou.

Pak zůstanu jen Já,
který pronikám vše a jsem ve všem
a který tebou uchopen
poznám sám SEBE
ve svém novém Jáství,
kterému jsi dal zrod ty.


Nebojte se.

9. února 2010 v 21:48 | HK |  Spisky z nitra
Nebojte se.
(duchovní sdělení přijala HK)


Nebojte se, Mé milované Děti, nebojte se projevit srdce svých andělských Bytostí, kterými uvnitř jste, neboť vaše srdce jsou částí Mého všemilujícího velkého SRDCE, které tak milovalo a miluje, že zesilováním proudu Lásky tohoto Mého velkého SRDCE jsem začal tvořit velkou rodinu Dětí Božích - andělských Bytostí, zrozených z Mé velké a nekonečné Lásky, kdy paprsky Mé nekonečné Energie a Mého štěstí sálaly do všech stran, abych vytvořil nové a nové Životy z Mého Života - Vás - Mé Děti, které jste se postupem času svobodně vyvíjely a rozvíjely svoji samostatnost.
Některé v rozvíjení své samostatnosti došly až tak daleko, že málem zapomněly na MNE - svého Otce, který jim dal život a vyslal je na dalekou pouť do světa, aby poznaly a naučily se, jak tvořit, aby poznaly, jak svobodně žít a aby poznaly, jak použít Božskou tvořivou Sílu, která jim byla dána z centra Mého živého Zdroje - Mého SRDCE a byla jim vložena do jejich srdcí, aby ji rozvinuli k obrazu Mému a obrazu jejich dle svobodné vůle, jak káže Můj zákon Lásky.

Dostaly jste se až do světa zapomnění, který jste si vytvořili svými činy a ve kterém se vám zalíbilo žít, ve kterém jste však také postupem času začaly čím dál tím více zapomínat na MNE - Lásku, ve kterém jste si vytvořili zákony své, které však nemají jako základ Lásku - Život, nýbrž ne-Lásku, ne-Život.
Proto nyní bytostně cítíte, jak vaše duše trpí, neboť pod tlakem používání zákonu ne-Lásky (ne-Života) vaše duše onemocněly a postupně umírají, neboť jim chybí živá potrava z pravého oživujícího zdroje - Mého Božského SRDCE, které jsem Vám všem rozdal a vyzářil do všech světových stran, avšak vy místo toho, abyste v sobě nechali vzrůstat jiskry Mého všemilujícího Ohně, a krmili se pokrmem mateřským, zatoužili jste po ovoci neznámém, které však neroste na stromě Mém,
nýbrž na stromě toho, který se odvrátil od Zdroje a šel svou cestou, na které však nesvítí Mé zářící SVĚTLO Ducha, nýbrž pouze slabé světlo pouličních lamp, které nemá v sobě oživující Sílu ze MNE, neboť bylo vytvořeno duchem ne-Lásky.
Mé milované a nemocné Děti, které jste se nechaly nakazit ne-MOCÍ, která skolila vašeho Ducha a uvěznila ho do klece světské temnoty, vzchopte se a zavolejte svého pravého Zachránce, zavolejte svého jediného Boha - MNE, který jediný vám může pomoci navrátit vám vaše ZDRAVÍ, který jediný je zde - pro vás, aby vás posílil a sdílel opět - po dlouhé době odloučenosti - SEBE a své ŠTĚSTÍ, LÁSKU svého všemilujícího SRDCE, od kterého jste se odvrátili.
Nebojte se, jsem zde a jsem připraven vždy pomoci Mému slabému Dítěti, které vysíleno a
unaveno tlakem světa čeká na MOU POMOC a MOU LÁSKU. Má POMOC je zde vždy pro vás připravena, neboť JÁ JSEM vždy nablízku a pozoruji váš život a vím, co potřebujete.
V těžkých chvílích se obracejte do nitra, kde na vás čekám Já, abych vás posílil a poradil vám, abych vás potěšil ve vaší samotě, abych vám ukázal směr vaší cesty a dal vám lucernu s Mým Světlem, abyste mohli díky němu prohlédnout a spatřit tak pravou podstatu všech temných zákoutí světa a bytostí, které se v něm nacházejí, včetně vás samých.
Nebojte se a obracejte se ke Mně, neboť Já jsem vaše SVĚTLO ŽIVOTA, Já jsem vaše PRAVDA, vaše RADOST, vaše LÁSKA a ve spojení se MNOU se stáváme dvojicí vše-mocného a milujícího OTCE s milovaným Dítětem Božím, které spojeno v hrudi leží na Mém SRDCI pevně přitisknuto a spojeno trvalou Láskou Mého věčného Božského ŽIVOTA se stává nebojácným bojovníkem, neboť používá tu nejmocnější zbraň proti nepříteli - NAŠI LÁSKU.

HK - 11.11.2007

TOUHA

9. února 2010 v 21:41 | HK |  FOTO s poselstvím

TOUHA


Toužím,
aby tvoje oči obživly
a Životem se projevily,
Moudrostí očistily
a Láskou zjemnily.

Toužím,
aby tvoje ústa
Moudrostí naplněna byla,
Životem přetékala
a Láskou promlouvala.

Toužím,
aby tvoje srdce
setkalo se s Mým,
spojilo se s Životem,
spojilo se s Tím,
který Láskou jest.

Jiskřičko Života

9. února 2010 v 20:07 | HK |  FOTO s poselstvím

Jiskřičko Života


probuď se,
dýchej,
otevři oči své,
usměj se,
vnímej,
rozžehni ohně jas,
ať silně plane
a zahřeje svět
okolo tebe.

Máš v sobě dar

síly a pevnosti.
Máš v sobě dar
Lásky a radosti.
Máš v sobě dar
Života samého.
Máš v sobě dar
citu a jemnosti.

Máš v sobě dar
napojit potřebné.
Máš v sobě dar
léčit a pomáhat.
Máš v sobě dar
potěšit truchlící
nápojem živoucím,
květinou vonící.

Světélko pokoje

přístave líbezný,
světélko naděje,
rozvíjej poklady
země své.

Krajino Života,
krajino něžnosti,
krajino Lásky,
krajino, otevři

srdce své.

Jsi moje

oáza,
jsi moje touha.

Jsi číše Moudrosti,
v níž nápoj mírnosti
voní a zahřeje,
k radosti přispěje,
duši mou potěší,

srdce moje.