Únor 2010

Enkaustika

9. února 2010 v 18:18 | HK |  ENKAUSTIKA

Enkaustika je malba horkým voskem. Studený vosk se nanáší na speciální nahřátou žehličku, která vytváří různé tvary a motivy na hladký lesklý papír. Nyní je již dostatek odkazů na internetu, jak se blíze seznámit s touto technikou. V začátcích zkoušení stačí obyčejná starší žehlička a obyčejné voskovky z papírnictví, není třeba větších investic, avšak je třeba mít hladký a lesklý papír, který můžeme použít ze starých nástěnných kalendářů a pod. Touto technikou může tvořit opravdu každý (i ten, kdo nikdy nic nemaloval), jelikož není třeba žádných výtvarných znalostí. Stačí chuť malovat, dobrá nálada a pozitivní mysl a překvapení v podobě tajemných zašifrovaných obrázků s poselstvím na nás čekají...

Skrze enkaustiku se projevují nálady, pocity dané chvíle, které jsou zde zviditelněny jako ilustrace k básním a spiskům, není zde konkrétní umělecký záměr. Protože jsem člověk, který nechce nic od nikoho kopírovat a zveřejňovat cizí fotografie, ale jen své vlastní věci, přinutilo mne to, abych se něčeho chopila a něco zkusila vytvořit.
U této techniky tak člověk příjemně relaxuje a také medituje, čistí si mysl, uvolňuje ji niterným proudům Ducha, který se snaží říct něco ze svých hlubin... a proto jsou v obrázcích patrné také všechny tyto duševně-očistné procesy...


Poznámka. Všechny obrázky na těchto stránkách jsou zkomprimovány.

Ukázky:

Buď sám sebou

Buď sám sebou

Moudrost

Ve vodách MÉ MOUDROSTI nalezneš pravé spočinutí a klid

V začátku meditace

V začátku meditace...


Myšlenky z nitra

9. února 2010 v 17:54 | HK |  Myšlenky z nitra

K zamyšlení a meditaci


…stále ve vývoji…


Kde najde člověk větší Lásku než u BOHA, kde najde člověk větší krásu než u TOHO, který je LÁSKA sama, která se odráží do celého nekonečna, aby všichni mohli spatřovat JEJÍ NÁDHERU, která se zjevuje v jejich vlastním nitru.

Čím více se vzdaluješ ode MNE, tím více bloudíš ve studených tmách světa, ve spleti vztahů a slov, která rozmetají tvou duši v nicotu. Čím více se přibližuješ ke MNĚ, tím více vidíš Světla a zjišťuješ, že ti stačí pouze jeden jediný vztah a jedno jediné slovo - JÁ.

Jen do svého SRDCE se stále dívat, v pravé blaženosti Ducha tak přebývat - toť jediná radost duše mé - se svým znovuzrozeným Kristem slavit věčné Vánoce.

Ten, kdo jednou navštívil svého KRÁLE a nechal se nakazit Jeho (A) morem Lásky, v momentě zmírá pro svět a začíná žít pro BOHA.

Tento život nechť je od nynějška novým jedinečným výrazem Mého Božství ve vás a nechť tak vzrůstá Má další nová Božská Individualita (znovuoživená jiskra Boží ve vás), která se takto ve vás rodí a probouzí se k novému Životu, aby Mne vyjádřila novým způsobem. Nebojte se otevřít OČI a vstoupit na novou dráhu, nebojte se nově ŽÍT, ale otevřete se plně MNĚ a poznáte život v nové skutečnosti, v nové Pravdě, která ve vás bude PŘÍMO hovořit, neboť svým probuzením v sobě probudíte Boha, který pak může k vám přímo a jasně promlouvat. Pospěšte si jen, děti Mé, abyste rychle odstranili všechny překážky, které brání našemu pevnějšímu spojení a přitulte se ke MNĚ - JEDINÉMU GURUOVI vašeho života, kterým vždy jsem a budu (ve vašich srdcích přítomen).

Pokud není člověk silně ponořen a spojen se svým Já, nemůže MNE nikdy slyšet a odhalovat veškerá "tajemství" MÉHO stvoření. Čím více je člověk ponořen v Já, tím více poznává a chápe a jedině v tomto stavu mu také odhalím tu největší PRAVDU o všem. Proto jediná mystická cesta spočívá - odebrat se k Já, kde se dozvíš VŠE.

Čím delší dobu bude člověk přebývat pouze v Já, tím větší PRAVDU mu sdělím, neboť MÁ PRAVDA může znít jen v dobře a stále plně naladěném (na MNE) nitru - v Srdci. Intenzivní naladění na MNE (a spojení) je nutné, neboť jedině vytrénované a silné nitro může unést VELIKOST MÉ LÁSKY v PRAVDĚ celého MÉHO velkého ŽIVOTA stvoření. Teprve až dosáhneš tohoto stavu touhou a usilovným tréninkem své duše, sdělím ti a ukážu velikost SVÉ PRAVDY tak, jak žádá tvé Já.

Lidé se snaží a snaží, ale beze Mne - žal - se nedaří a nedaří...

Pravý básník se rodí jen ve Mně, neboť JÁ JSEM věčná báseň všeho Života. Tak utíkejte všichni ke MNĚ, ať poznáte, jak zpívá se má nota!

Největší básník je ten, kdo má otevřené SRDCE a v něm aktivní Lásku. Pak každé jeho slovo zní sladce a potěší každou duši, která touží po Lásce, otevře se Lásce a spojí se s touto Láskou a díky tomuto spojení v děloze jejího srdce dojde k početí její vlastní Lásky.

Pokud použiješ MÉ hmotné symboly a slova s MÝM vědomím, budiž posvěceny a použity k MÉ slávě, neboť JÁ prozařuji hmotu i těla i slova SEBOU a vedu tak slepé děti k uzdravení, neboť všude tam, kde Můj život z nitra prýští, dochází k oživení a pak se veškerá hmota promění MNOU a dojde k jejímu zjemnění, což každou duši pohladí a její zrak se změní.

Teprve ten, kdo se nakazí a pozná pravou schizofrenii veškerého života, může poznat, kdo vlastně je. Ten, který ještě nikdy v "psychiatrické léčebně" svého nitra nebyl, nemůže ke Mně přijít, protože ještě neví, že Já jsem jeho druhá tvář, která je ukryta uvnitř jeho vlastního SRDCE.

Vy Moji dávno zesnulí, vzpomeňte na všechny živé, vzpamatujte se a vstaňte ze svých hrobů, v kterých už věky ležíte!

Blaze tomu, kdo jde domů. Ten, který se z dalekých cizin vrací do rodného města, ten, kdo spěchá do Mé náruče ve svém srdci, nebude Mnou kárán, ale JÁ poběžím mu vstříc se srdcem otevřeným, abych ho objal, políbil a předal mu Svou korunu a žezlo, aby panoval spolu se MNOU.

Největší mystérium a současně největší skutečnost BOHA je Můj Život v JÁ. Ten, kdo MNE zavrhne ve svém JÁ, MNE nikdy nepozná, neboť ke MNĚ může dojít jedině ten, který se vydá do svého SRDCE. Tam Jsem JÁ a tam MNE také osobně pozná a přestanu být pro něj mystériem, neboť zjistí, že TEN, kterého hledal někde mimo sebe, se ukrývá v jeho vlastním srdci. Kéž by všechny bytosti odhalily mystérium svých Jáství.

Každý ať si vybere cíl podle své touhy a pak se pozná, o co mu vlastně jde, protože ten, kdo hledá Boha, si k Němu najde cestu a Bůh mu pak sám přijde naproti a ukáže mu cestu k Němu a pak - Sebe. Moje touha je - ať v tobě vzrůstá touha po cíli nejvyšším - dojít k Já, neboť tak poznáš MNE.

Pamatuj na to, že ať jsi kdekoliv, s kýmkoliv a v jakékoliv situaci, jsem to JÁ, který osvítím i tu největší tmu Svým Světlem, jsem to JÁ, který Svou Pravdou rozpustím každou lež a jsem to JÁ, který Svou Láskou zahřeji a obměkčím každé ztvrdlé srdce. Čiň tak a pomoz Mi plnit Můj svatý plán, aby už brzy tma se stala Světlem, aby místo lží zůstalo jen Mé živé Slovo a v srdci všech sálala jen Má Láska. Ten, kdo tak učiní, koná skutky Boží a tomu Já se budu věčně dvořit a za ruku ho budu světem vodit a on pak, až odsud odejde, bude jen se Mnou všude chodit - jako milenka a MILENEC.

Bolestná realita Ducha: Kdo nevnímá, že je DUCH, je ve své duši chud a kolem něho šíří se jen mrtvolný puch. Do hrobu světa sám udělal - buch - a kolem něho lítá jen hejno smrdutých much. A pak se diví, že dýchá špinavý vzduch! A teprve tehdy MNE zavolá: Tak kde je ten Bůh? A když sehnu se k němu a podám mu vědro čisté vody, smeták a hadr, knihu a svého člověka, který vysvětlí mu Můj Božský KRUH, odfrkne jen a řekne: Fuj, to není můj druh!

Pravý Milovník Boží:
Uč se být Milovníkem, podobným, jako Já Jsem. Toho dosáhneš, když půjdeš cestou, kterou Já Jsem šel. Čím více půjdeš do větší hloubky svého nitra - do SRDCE - k Jáství, tím větším se pak staneš Milovníkem Božím, neboť čím více porosteš ve svém pravém, niterném Já, tím větší bude tvůj prožitek Lásky a tím více se rozvine tvá schopnost dávání. Dávání = milování.

Jedině ten, kdo se stále více a více přibližuje k Tomu, který je Nejvyšší (který Ví a Zná každou věc či bytost, neboť ON je Bůh-Stvořitel všeho, On Žije ve všem a v každém a proto také Ví VŠE o každém, neboť ON JE v každém a zná tedy jeho stav), může pak také více vidět, pochopit a "posoudit" stav bližního svého a správně pak také pochopit jeho skutky, které vnímá a vidí. Teprve ten, kdo otevřel Oči Ducha (spojil se se MNOU a prožívá tak stav Božského Jáství), může spatřovat hloubku věcí a jevů a také začíná vidět a vnímat hlubší podstatu bytostí, se kterými se setká ve svém životě.

Ten, kdo chce skutečně poznat pravou kvalitu, pravou chuť a obsah ovoce každého stromu, který roste na této Zemi, musí se nejdříve najíst z Mého (Božského) Stromu a poznat Mé OVOCE, které je Pravým OVOCEM PRAVDY, pravým Ovocem té nejlepší Krásy a Chuti, která vychází z jeho nitra a prochází celým jeho vnitřním obsahem a vyzařuje na všechny strany.

Pokud se budeš spojovat s Pravým Životem, pak také budeš Pravý Život - Život Lásky žít a do svého okolí HO šířit a tak zlepšovat vše okolo sebe. Pokud se budeš spojovat a vnímat jen vnějšek, svět a to, co ti nabízí, zjistíš, že vznikne v tobě určitá nespokojenost, neboť poznáš, že pravý Život v tobě tě stále volá svým tichým Hláskem ve tvém Srdci, neboť touží, abys se s Ním spojil a žil Život PRAVÉHO VNITŘNÍHO MÍRU A POKOJE, který stále nosíš hluboko uvnitř své duše (v SRDCI) a jedině tam HO také můžeš nalézt.

Udělej si ve své duši čisto, udělej si místo (pro Mne), odhoď všechno své nesprávné (egoistické) uvažování a ponoř se na dno své duše, dotkni se tohoto dna, na kterém se nacházím Já Sám v té nejkrásnější podobě. Vezmi metlu a důkladně ve své mysli zameť, odežeň všechny bludy a jiné neřády, aby ti již nezabraňovaly ve výhledu na Můj věčně pravdivý živý obraz, který se nazývá Pravdou Boží. Uvědom si, že v jádru každé tvé osobní myšlenky je Má Božská neosobní myšlenka. Povrchním zdrojem tvých myšlenek je ego (negativní duch), který chce žít. Já Jsem až hluboko uvnitř a někdy může být těžké se ke Mně dostat. Chce to usilovnou duševní práci, která však, vedena touhou ve tvém nitru, se stává radostnou (neb se Mnou, který přicházím vždy na pomoc v pravou chvíli, je zdolání všech překážek snadné). Dostaň se až k této Mé neosobní myšlence, běž a poznej jádro, podstatu, Mne, a v tu chvíli pochopíš, jak temným a zbytečným myšlenkovým obalem jsi zahalil tuto Mou Božskou Neosobnost, která vždy a všude září svou Pravdu v celé věčnosti.

Když ve své mysli budeš mít jen Mne - svého zlatého Rytíře a vyskočíš za Mnou na našeho koně, pak Já tě zahalím svým zářivým pláštěm Mé Božské ochrany. Když se takto plně ponoříš do Mé Lásky, náš kůň radostí poskočí a vydáme se spolu do světa.

Mysli na Mne jako na Božské JÁ. Medituj o Sobě - Božském JÁ. Prociťuj své JÁ a vnímej Jeho krásu. Když pomyslíš na své Božské JÁ - pomyslíš tak na Mne. Když budeš toužit po svém Božském JÁ - toužíš po Mně. Když začneš milovat své Božské JÁ, miluješ Mne a JÁ ožívám v tobě, neboť probuzením své Lásky k svému Božskému JÁ se se Mnou sjednocuješ a stáváš se Láskou - Mnou - a JSI JÁ v tobě, živoucí Božské JÁ - vědomé a milující JÁ, skrze které tak rád žiji, neboť vyzařuji do všech stran Své paprsky, které se zrodily ve VŠELÁSCE Mého velkého Slunce a které chci také skrze tebe vyjádřit a rozvinout.

Nemůžeš poznat a prožít Boha, když nepoznáš své JÁ. Usiluj o tento prožitek, neboť v JÁ poznáš Boha.

Pokud na své cestě životem toužíš po poznání Boha a hledáš Ho v různých náboženstvích světa, v knihách, setkáváš se s "mistry", učiteli a pokud pečlivě rozlišuješ mezi falešnými proroky a těmi, kteří zde přišli svědčit o Mně a podávají informace o Mně, je to dobře, neboť tak postupně získáváš poznání o Mně a Mé tvorbě, ale uvědom si, že tyto informace tě mají vést ještě dále - k vlastnímu setkání s Bohem ve tvém nitru, neboť bez pravého poznání Boha (svým vlastním prožitkem) a spojení se s Ním Ho nemůžeš plně poznat a žít.

Jediná správná harmonizace a opravdová pohoda člověka spočívá ve vědomém přebývání ve vlastním kristovském Já.

Hledej - své SRDCE, tluc - na své SRDCE a bude ti otevřeno tvé SRDCE, kde se nachází místo tvého pravého DOMOVA a v něm - JÁ.

Když Má Láska Svým dotekem pohladí smutnou duši, ožívám Sám v ní a Mé štěstí se násobí. Tak množím počet Svých Dětí na miliony, proto hledám ty ženy, které se do MNE zamilují a nechají se Mnou "dotknout" na pravém místě a v tomto našem setkání se zrodí svatá čistota, která jest základem pravého spojení a z níž vznikne nový Život v ženě, která se již nazývá MOJÍ.

Pravé dávání: Když dávám Já, čerpáš z Mé nekonečné nikdy nevyčerpatelné pokladnice všech Mých rozličných drahokamů, jejichž počet neustále vzrůstá současně s tvým dáváním, neboť tam, kde rostu a sílím Já ve svém dávání, tam se také rozrůstají Mé poklady stále nových skvostů, které tak ožívají skrze Mé nástroje zcela novým způsobem a rozmnožují se každým oživeným Jástvím, ve kterém vznikají nové perly, z čehož mám nesmírnou radost, neboť se tak rozrůstá MÉ BOHATSTVÍ.

Jediná pravá "oběť", kterou Mi prokážeš a které si cením, je ta, kdy postupně a samy od Tebe odpadnou všechny staré touhy, se kterými ses kdysi ztotožňovala a zůstaneme jen ty a Já. Neboj se, neboť když přijdu k tobě Já, změní se tvé touhy, protože poznáš, že Já Jsem nekonečná blaženost nejvyšší Lásky a jediná tvá touha bude - oživovat vše touto Láskou.

Když oživíš v sobě vzpomínku na všechno, co kdy proniklo do tvého Já, oživíš hned MNE, protože na všem, co bylo v minulosti součástí tvého Jáství, zůstal Můj silný dotek, který touto vzpomínkou oživuje tvé Jáství a spojuje nás v Mém Životě věčné přítomnosti.

Je jen jediná správná řeč: Má řeč. Je jen jediný správný rozhovor: Se Mnou a o Mně. Je jen jediná správná komunikace, kdy všechna Má Jáství hovoří mezi sebou ze svých srdcí, v nichž hořím Já nesčetnými plameny své Lásky. Všechna ostatní slova, ať už přijatá od jiných, či vyřčena ve tvé vlastní duši, nech propálit žárem Mých plamenů Pravdy, které ti odhalí jejich smysl a podstatu a spolu se Mnou zůstávej v Pravdě Mého Slova vždy a všude. Pamatuj, že Mé Slovo je Slovo Života a jedině toto Slovo tě může naplnit skutečným štěstím.

Život má jen jeden jediný smysl - poznat v něm ŽIVOT, nechat se Jím oživit a pak - ve svém životě tento ŽIVOT ŽÍT.

Dám ti vše, co chceš, ale musíš to chtít na 100%. Pokud tvé chtění bude mít hodnotu jen 99%, nedostaneš nic, protože ani Bůh nemiluje jen na 99%, netvoří jen na 99%, ale vždy vše činím NAPLNO. Pokud své chtění odevzdáš MI, dám ti VŠE.

Jak zvláštní, ve stadiu následovníka je kniha, vedoucí k Bohu na překážku a odvádí od Boha. Ta samá kniha inspiruje žáka a čeká na aspiranta, který teprve hledá cestu ke MNĚ. Proto jsem CESTA pro aspiranta, PRAVDA pro žáka a ŽIVOT pro následovníka.
Postupně doplňováno...


Svobodná duše

9. února 2010 v 17:17 | HMK |  O mně

Svobodná duše
Očista
Jsem svobodou,
jsem svobodným životem,
který se poznává, který se učí žít
a který roste ve svém vědomí.
Jsem žákem,
který se učí svými prožitky,

i když jen lenivě přihlíží víru světa a života,
aby spatřoval jeho bolest i krásu,
jeho lákadla i jeho podstatu.
Jsem hříšníkem,
když v každé druhé myšlence je láska k viditelnému.
Jsem ničím,
když nežiji pravým životem Lásky,
která jediná oživuje duši
a dává člověku SÍLU a chuť žít.
Jsem nešťastným,
když v ponoření své duše do temných vod světa spatřuji,
jak mne táhnou dolů neviditelná chapadla,
která mne vedou na místa,
kde čeká ta největší tma.
Jsem znechucen,
když tajemné proudy nicotných sil tmy
tlačí mého Ducha do propasti světských myšlenek.
Jsem silným,
když pozvedám svoji duši v modlitbě,
kdy volám o pomoc své JÁ,
které odpovídá slovem,
které vede duši ke SJEDNOCENÍ.
Jsem andělem,
který ve svém nitru cítí radost a spojení s Bohem,
neboť jde a kráčí v jednom společném vědomí nebeského Ducha
a cítí Boží Dech ve svém nitru.
Jsem Učitelem,
když nechávám ve svém nitru promlouvat JEHO.
Jsem částí Boha,
neboť mé srdce tluče jen pro Něho,
který je v něm a který je JÍM
a kterým jsem JÁ.Tyto stránky byly vytvořeny z radosti srdce nejen k posile mé vlastní často slabé duše, ale dle svobodné vůle i k posile duší jiných. Vznikly dne 9.2.2010 za silného ranního vnitřního impulsu, který zavelel a vedl duši k této tvorbě. Nechť poslouží všem, kteří hledají v životě a v sobě větší hloubku; kteří hledají to, co je skryté; to, co se nazývá niterné VOLÁNÍ či HLAS SRDCE.

S Láskou HanaPoznámka: Na těchto stránkách představuji
(kromě rubriky OSTATNÍ INSPIRACE, rubriky AKTUÁLNÍ ČTENÍ k zamyšlení,
rubriky Knihy, které mne oslovily a rubriky Oblíbená hudba)
pouze vlastní tvorbu
- veškeré texty, fotografie, obrázky, enkaustika a fotoobrazy jsou vlastní "výroby".
Veškeré obrázky a fotky jsou komprimovány.
Pokud jsou uváděny básně z aktuální nové sbírky "Vnitřní rozhovory",
které se týkají básniček družných duší a mých odpovědí jim a tedy formou sdílení,
je vždy uvedeno jméno či (dle přání) jen iniciály autora.
Tyto jsou zveřejňovány v rubrice NITERNÉ SDÍLENÍ.
:-)


Únorová meditace

9. února 2010 v 17:01 | HK |  Meditační kalendář

Únorová zimní meditace - 2010

HK - encaustic

Lednová meditace

9. února 2010 v 16:59 | HK |  Meditační kalendář

Lednová novoroční zimní meditace v roce 2010


HK - encaustic

Meditace

9. února 2010 v 14:16 FOTO s poselstvím

Meditace
V zimním období se můžeš více věnovat meditaci a čištění své duše...

(Foto: HK)

Ranní pozdrav

9. února 2010 v 14:08 | HK |  FOTO s poselstvím

Ranní pozdravení (pohled z okna)

Poselství: Povznes svoji mysl k výšinám poznání, jež vychází ze Slunce LÁSKY.

(Foto: HK)

Štěstí

9. února 2010 v 13:51 | HK |  Spisky z nitra

ŠTĚSTÍ


Jediné pravé štěstí je život vlastního Božského niterného Jáství,
toho Jáství, které je vědomě vnímáno a prožíváno.

Jedině vědomé Jáství je skutečnou radostí, pravou tvořivostí a mocnou Silou v člověku.

Život tohoto Já nechť je základním stavebním kamenem každé tvé činnosti,
neboť jedině z Já vzniká pravá tvorba, která se dotýká mocným ohněm Lásky všeho, co jest,
aby Silou Ducha přetavila vše nízké v novou "hmotu" a v nový svět,
ve kterém se již zviditelňuje Bůh - skrze svého Syna - paprsek Lásky - tvé Božské Jáství,
které jediné je tvým skutečným ŠTĚSTÍM.

Tak rozroste se v tobě
LÁSKA, která se stane dáváním,
LÁSKA, která se stane pochopením,
LÁSKA, která se stane pravým naplněním tvého života.


(přijala HK 27.5.2009)

Hledej své pravé naladění...

9. února 2010 v 13:40 | HK |  Spisky z nitra

Hledej své pravé naladění…


Jsem na vrcholu tvého povznesení,
tak posaď se na létající koberec,
který jsem vložil do tvé mysli a připravil pro dalekou cestu.

Jsem jasným Sluncem tvého toužebného chtění,
tak odevzdej své touhy do Mých Rukou
a Já je omyji mýdlem zapomnění a ukáži Ti Sebe - pravou Čistotu.

Přebývám nad mraky tvého bloudivého snění,
čekám, až se probudíš a poznáš, že ten, kdo ve tvé mysli sní,
žije ve tmách, utkaných z šedých pavučin noci, která udržuje tvoji duši v zatemnění.

Já však čekám na Tvé probuzení
a nabízím ti ranní oblohu
zalitou hřejivým Úsměvem Mého Rozednění.

Já čekám na Tvé neustále bdění.
Jsem tvým Životem a Vůdcem, Milencem
a nabízím ti své stálé povzbuzení.

Jsem tvé pravé vedení,
které hledáš,
ale přesto se necháváš unášet po proudu řeky,
ve které spása není,
až v jejím silném proudu začneš volat o pomoc,
vida, že hrozí ti utopení,
voláš MNE a hledáš rychle větévku,
kterou jsem ti hodil k uchopení,
drže ji Svou mocnou RUKOU ŽIVOTA,
která vytáhne tě z bahna pomatení
a ukáže ti pravdu v celé své kráse Božského VĚDĚNÍ.

Podrž JI
a dojde k tvému osvobození.
Podrž JI
a dojde k vnitřnímu usmíření.
Podrž JI
a dojde k rozjasnění -
tvé duše
a tvého srdce,
které dá ti ujištění
o MÉ VĚRNOSTI.


(přijala HK 2.7.2009)

Romantický Děhylov

9. února 2010 v 13:34 | HK
Klikni:

      Poznejte romantický Děhylov, jeho překrásnou přírodu, rybníky a řeku. Okouzlí vás svým tichem, přírodou i cestami, které vedou kolem řeky Opavice až k Loděnici. Naslouchejte řeči přírody, neboť svým Hlasem k vám skrze ni promlouvá Hlas Lásky...

Děhylov

Poselství od rybníka...Turkov promlouvá...

9. února 2010 v 13:30
Klikni:

TURKOV - nádherná přírodní podívaná. Pohled na přírodní úkaz ve městě Ostravě (na rozhraní Ostravy-Poruby, Třebovic a Martinova), kde se nachází tato úžasná chráněná krajinná oblast. Je místem vycházek a v každém ročním období nabízí nový pohled na divy a taje přírody. Nejkrásnější je na jaře, kdy lze spatřit velké množství překrásných žlutých kosatců. Celý les je poset tisíci sasankami a člověk si připadá jako v pohádce...

Turkov
Kvetoucí TURKOV - duben 2010

Svítání

9. února 2010 v 12:04 | Hana Kupková
Klikni zde na video:

Spojením enkaustiky, relaxační hudby a vnitřních promluv bylo vytvořeno video, které chce svým poselstvím potěšit a zahřát lidskou dušičku a otevřít ji pro vnímání vnitřního Hlasu, který se skrývá v každém z nás...

Enkaustika - malba žehličkou:

Milování
MILOVÁNÍ (HBK - květen 2010)Křídla

9. února 2010 v 11:54 | Hana Kupková |  Spisky z nitra
Křídla


Objev svá křídla,
která jsou ukryta ve tvé mysli
a čekají na tvůj vzlet vzhůru.
Čekají, až vystoupíš na největší vrchol své mysli,
zhluboka se nadechneš,
rozvineš svá křídla
a vzlétneš do nebe,
které na tebe čeká hluboko ve tvém nitru,
kde je ukryto SLUNCE všech Sluncí,
které tě k sobě vábí nevyslovitelnou touhou,
která se skrývá v Boží Lásce.

HK-encaustic

Kontakt:

9. února 2010 v 11:40 | HMK |  Kontakt


H M K
e-mail: Bonaccia1(zavináč)seznam.cz
www.spisyksebepoznani.wz.cz
MEDITAČNÍ FOTOOBRAZY - VÝSTAVY


Jsem Láskou v tobě
(HK-encaustic)

Co je to Láska?

9. února 2010 v 11:12 | Hana Kupková |  Spisky z nitra
Láska.

Láska je Ruka podaná tomu, kdo upadl do zapomnění.
Láska je Slovo, které je naplněno pochopením.
Láska je Pohlazení, které nabídne tvoje srdce srdci jinému.
Láska je Radost, která se dotýká všech duší, které chtějí naslouchat.
Láska je Štěstí, které vykvetlo v otevřeném srdci a které čeká na sdílení.
Láska se probouzí v klidu, který nastává, když se tvá duše ztiší ve MNĚ.
Láska je Moudrost, pokud vykročí směrem, který udává Srdce.
Láska je Žár, který povstal z rozpáleného Srdce a který touží vytvořit jen jedno - pravé souznění.
Láska je vědomí jediného - JÁ JSEM JÁ, kterýž jsem povstal ze Své všudypřítomnosti a uvědomil si Své SRDCE.
Láska je stav nejvyšší blaženosti, ve které ožívám JÁ - novým způsobem - skrze tebe.
Láska je to největší nadšení, které cítí každé srdce, když nechá proudit skrze sebe MNE.
Láska je, když se Srdce podívá do očí bližního a uvidí tam Sebe.
Láska je, když duše tančí ve svých hrudích a zpívají vnitřní chvalozpěv, který jsem pro ně složil JÁ.
Láska je Svíce, jejímž posláním je - nikdy nezhasnout.
Láska je pohled tvých očí, ve kterých se zrcadlím JÁ.
Láska je každý tvůj čin, který konáš na příkaz svého SRDCE.
Láska je Úsměv ve tvé tváři, kterou jsem oživil JÁ, abych zde vyjádřil SEBE,

neboť:

JÁ JSEM LÁSKA
a přeji si, abys přišel do Mé Náruče
a nechal se obejmout MNOU,
kterýž jsem skutečnou Bytostí,
která čeká, až dotkneš se Mého SRDCE
a poznáš, že
JÁ JSEM BŮH.


(přijala HK 30.10.2009)