Já v tobě přítomen jsem...

23. února 2010 v 23:24 | HK |  FOTO s poselstvím


Já v tobě přítomen jsem


Já v tobě přítomen jsem, synu,
volám tě a hořím touhou,
abys Mne spatřil a poznal,
abys Mne pocítil v sobě,

radostně se zasmál,
neb Láska Má je Radost,
Láska Má je Dar,
který jsem ti dal, můj drahý,
abys žil a miloval.

Já uvnitř tebe dlím a toužím,
čekám, až poznáš Krásu Mou,
až tvé sny se rozplynou,
až pravým okem podíváš se na svět
a uvidíš Mne v něm i v sobě,
až konečně Mi začneš naslouchat,
pak Já ožiji hned v tobě,
pak mohu ti nebe ukázat.

Pak pocítíš tu pravou Krásu,
která oživí tě, povzbudí,
která ukáže ti, žes žil v bludu
svých představ a iluzí,

která ukáže ti Lásku v sobě,
která ukáže ti Mne -

Přítele v každé tvé době,
On stále byl a je v tobě,
On věrně tě MILUJE.

Já uvnitř tebe dlím a čekám,
až tvé srdce se zasměje,
Já čekám na naše setkání,
až uchopíš Mne a pevně vykročíš,
pak každý tvůj krok bude lehký,
neb Já tě budu nadnášet,
ty se Mnou projdeš celý svět
a pak ve své zahradě
spatříš zářit každý květ.

Lásko moje, tak si vzpomeň,
vždyť Mne přece dobře znáš,
Já v tobě jsem byl a jsem stále,
Moji Lásku v sobě máš.
Máš zde ještě trochu času,
tak jej využij,
vzpomeň si na pravou Krásu,
kterou zažil jsi se Mnou,
vždyť víš,
jsem v tobě a ty Mne stále odháníš.

Já pláču zde, neb smutný jsem,
když Mne takto opouštíš,
Já Láska jsem a dýchat toužím.

Ano, Má touha je veliká,
neb stvořil jsem tě, abys žil,
abys plně vychutnal
Chléb Můj a abys pil
Vodu Života.


Já takto čekám, jsem trpěliv,
neb vím, že jednou přijdeš,
Já vyhlížím tě a očekávám
s otevřenou náručí,
jsem připraven tě obejmout,
jsem připraven se ti ukázat,

jsem živý a život tobě dávám,
věříš Mi?
Ano, říkáš,
ale život Můj jen zakopáváš.

Ty nevnímáš, co Já zde tobě pravím,
ty jinde jsi,
ty ode Mne ses vzdálil,

Já v tobě však jsem stále

a nápoj, který tobě dávám,
ty přijmout váháš.

Já uvnitř tebe dlím a toužím,
sevřený a smutný,
rád bych byl také veselý,
Já čekám, až Mi dovolíš
se radovat a zpívat Moji Píseň,
kterou pro tebe jsem složil
a Kterou tobě věnuji.

Já Láskou jsem a volám neustále,
toužebně očekávám,
kdy už konečně Mne uslyšíš,
Já namáhám se dále:
Volám: Synu, pojď ke Mně blíž,
avšak ty stále
Hlas Můj neslyšíš.

Přesto jsem zde
a nejsem daleko,
jsem v tobě.
Já smutně tu stojím
a vyhlížím tě.


Promlouvám k tobě,
šeptám ti slova Lásky,
krajinou okolní na tebe stále volám,
ale ty Mne nevidíš,
na očích máš dvě pásky,
které ti svět nalepil,
abys radoval se z masky,
která slavit chce úspěchy.
Hlas Můj neslyšíš
a já přesto stále volám,
čekám, až rozlomíš ji a odhodíš,
až sundáš z očí pásky,
až otevřeš oči a spatříš zbytky masky,
kterou pak v pravém světle poznáš
a teprve pak Světlo Lásky
ukáže ti pravý Život
a ty poznáš, co je to MILOVAT.

Já mluvím k tobě, synu,
všude ozývá se Můj Hlas,
promlouvám řečí květiny i stínu,
volám tě jemným vánkem i vichrem,
hovořím k tobě tichým vyznáním Mé Lásky,

Která žije a dýchá ve všem
a takto stále vydechuje Svoji vůni,
takto stále zpívá Svoji píseň bolestnou,
Já zpívám ji tobě, abych tě probudil
abych ukázat ti mohl
Krásu všech krás.

Čekám na tebe


Každý den pln naděje Já čekám,
až ke Mně - do svého nitra - přijdeš,
až obejmeš Mne,
pak Má Láska tě mocně zahřeje
a ty znovuzrozen vyjdeš
ze Mne oživen a posílen,
pln Života pak začneš Konat
a spolu se Mnou se budeš Radovat,

naplno Žít a Milovat.

Těším se, až nastane ta chvíle,
kdy přijdeš a v nitru poznáš Mne,
pak pocítíš, že Láska je zde přítomna,
pak rozvine se v srdci tvém Má Radost,
ty spatříš Mne a začneš děkovat.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře jsou uzavřeny.


Aktuální články

Reklama