Březen 2010

Rej skřítků a andělů...aneb proměny reality...

31. března 2010 v 14:15 | Eva Lipinová a HK |  FOTO s poselstvím

Rej skřítků a andělů

(zpracování fotky  "Bytost"  malířkou Mgr. Evičkou Lipinovou)
www.duhovaposelstvi.blog.cz
Bytost - úprava

Odehrával se tam velký děj...
jako by se dávná minulost setkávala s přítomností,
ani se to vypovědět nemůže....
(E.L)

"Bytost"

Bytost-originál
(přírodní foto v chráněnné krajinné oblasti Turkov - Ostrava)

      Evi, velké díky, Ty jsi mne velice překvapila, to je opravdu velká nádhera.  Píšeš o setkání minulosti a přítomnosti, myslím, že něco na tom bude, protože vždy, když navštívíme tento lesík TURKOV, máme takový zvláštní pocit, jako by se zastavil čas a vrátili bychom se někde do daleké minulosti. V této oblasti jsou stromy staré více než 200let a možná i starší. Oblast zůstala prakticky v nezměněném stavu.
      Více info také na: www.turkov.cz , pro zajímavost. Chodíme do této oblasti prakticky neustále a tak sledujeme postupný růst všeho...nyní je doba sasanek...a v bažinách pomalu začínají rašit kosatce žluté.
      Myslím, že přírodní duchové a elementární bytosti tam mají opravdu rej, a je to vidět v jejich tanci, jak maluješ, protože ta krása, která se pak zjevuje i hmotně, je neskutečná (obzvláště v květnu). Věřím tomu a Tvá kresba to plně vystihuje.
      Děkuji za Tvoji přenádhernou kresbu!!!Hana

Bytost

30. března 2010 v 21:01 | HK |  FOTO s poselstvím

BYTOST

Bytost

Já namaloval jsem Dechem svým
obrazy živé, abych ve vás probudil
símě Života, které do vás jsem vložil.
Vy však vidíte jen obrazy a žijete jimi,
Malíře jejich však nevidíte za nimi.
On zůstává pro vás skryt tak dlouho,
dokud touha po Něm se ve vás nezrodí.

Na cestách vašich těšíte se z krásného výhledu,
pohlížíte na barevnou louku,
kde každý květ vašemu oku lahodí.
Vy však mluvíte jen o vnější nádheře,
o tom, co vaše hmotné oko vidí,
ale Mne - Stvořitele, který dýchá a žije uvnitř všeho,
nevnímáte.

Všechny ty kytičky, stromy a bylinky
otáčejí se ke Slunci, jen vzhůru stále hledí.
I ony vědí, že Slunce je Dárce života.
Ony svým životem vyprávějí vám o Mně,
vy však nenasloucháte jim.
Vy sice těšíte se ze svitu slunečního,
však nestaráte se již,
aby za obrazem tím
hledali jste pravou skutečnost symbolu toho.

Vy všichni příkladu dbejte
a hlasu přírody pozorně naslouchejte,
neb i ta malá květinka,
která se snaží jen vzhůru vzhlížet
a neustále svým květem obrací se k Slunci - Bohu svému,
jest velkým vzorem vaším
a vy následovat ji máte -
jen vzhůru, jen vzhůru mysl svou obracejte -
k pravému Slunci kráčejte
a spojení s Ním neustále rozvíjejte.
O odvaze meditovat

29. března 2010 v 13:28 | HK |  FOTO s poselstvím

O odvaze meditovat.

Zrcadlení

      Odvaha je důležitou věcí u meditace, neboť spoustu lidí má vlastně strach meditovat. Mají strach z toho, že by něco zanedbali (z povinností běžného života) nebo se obávají, že se octnou někde mimo realitu a tedy strach zde hraje důležitou roli a vlastně zabraňuje meditaci a koncentraci na své pravé JÁ, které sídlí v duchovním SRDCI,
se kterým se právě mají spojit, aby mohli žít svůj skutečný Život a naplno projevit svoji Božskou Individualitu.

      Lidé mají pocit, že když se začnou intenzivně věnovat vnitřní práci (meditaci) a když ve své duši budou myslet na Boha (a tak aktivovat SRDCE) a tedy se vědomě spojovat se svým vyšším Já (Božskou Jiskrou) v sobě, že jdou někam "do neznáma", někam mimo sebe, mají strach, že se "rozplynou", zmizí, přestanou existovat a pod., a tedy se začnou bát. Je to pochopitelné, protože to cítí jejich ego, kterému v tomto případě opravdu hrozí zánik, a tedy se všemožně snaží, aby tomuto zániku zabránilo a tedy okamžitě v člověku vyvolá pocit strachu, obav, dá mu ihned pocítit, že chce žít a tedy vyvolá v člověku okamžitě pocit, že musí udělat ještě to a to a to (což jsou většinou nějaké hmotné záležitosti a činnosti) a chce odvést jeho mysl (a pozornost) jen ke hmotě, neboť touží po tom, aby se jeho mysl zabývala jen tělem a hmotným světem a právě zde vznikají u člověka ony myšlenky: Víš, já nemám čas meditovat, já mám plno práce, musím se starat o své tělo a o další těla jiných lidí (rodinu), kteří mají své potřeby (většinou se tyto potřeby týkají opět jen jejich těla) a tak člověka utvrzuje v tom, že tato starost je tou nejhlavnější a tedy nejnutnější a nejdůležitější a nutí člověka k tomu, aby si myslel, že toto je jeho hlavním úkolem (pečovat o hmotnou schránku svoji a jiných).

      Pozn. Samozřejmě, že člověk musí určitým způsobem pečovat o svoji hmotnou schránku, neboť žije v těle, které má své potřeby a žije v hmotném světě, kde si musí vydělávat prací na svůj denní chléb (pro svoje hmotné tělo), ale neměl by tuto činnost přehánět, zveličovat a upřednostňovat a neměl by zapomínat na to, že nejdůležitější je ON sám - ON - pravý Živý Člověk, který přebývá v jeho nitru (Srdci) a který je zde proto, aby Žil opravdový Život, Život Ducha, neboť jeho podstata je Duch.

      Bylo řečeno: Hledejte nejdříve Království Boží a vše ostatní vám bude přidáno. A tak
má člověk především rozvíjet svůj vyšší život a pracovat na tom, aby zde v tomto světě projevil skutečný Život, aby žil opravdu naplno a tak vyjádřil určitý aspekt Božství skrze svou jedinečnou Božskou Individualitu, která je jeho pravým Člověkem, pravou Skutečností a pravým Životem, který v sobě má (a ukrývá). Toto vyšší Já má v sobě probudit a z pozice tohoto vyššího Já potom může působit a pracovat a také pak konat nutné konkrétní skutky materiální povahy také na této hmotné úrovni s pomocí Ducha; pak člověk automaticky současně řeší i nutné hmotné, pracovní a tělesné záležitosti a "stará" se také o to, aby Jeho nástroj dobře fungoval a sloužil Mu a tedy dělá běžnou práci (např. při mytí nádobí či běžném domácím úklidu a pod.) může ve své mysli vést hluboký vnitřní rozhovor s Bohem (svým Jástvím) či při jízdě v tramvaji nebo autobuse může využít tento čas k prohloubení vnitřního spojení s Ním), nemusí utíkat někde do hor či do ústraní a daleko od svých bližních a pod., ale jde do nitra - do svého SRDCE a tam se spojuje s Životem a tedy se svým vyšším Já - s Bohem a zjišťuje, že v tomto živém vyšším Já je ukryta obrovská Síla, se kterou když se spojí, okamžitě pocítí příliv Energie a bude vědět, že tato Energie je Božská Energie, na kterou se napojil a zjistí, že opravdu je v něm přítomen Bůh ve svém určitém individuálním aspektu Své Lásky, Moudrosti a Síly, kterou má člověk zde vyjádřit ve svém životě a tak projevit a šířit Lásku Boží, se kterou se spojí a kterou vyzáří pak směrem ven a do celého okolí Jí bude na všechny strany působit a předávat dále a oživovat své bližní a tak působit pozitivně na své okolí.

      Nejdřív však musí oživit sám sebe.

      Řekl jsem: Hledejte a naleznete. Proste a bude vám dáno. Tlucte a bude vám otevřeno.
      A proto buď odvážný, člověče, neboj se a překonej svůj strach z "neznámého", to jen tvé ego tě takto nutí, abys Mne považoval za "neznamého", neboť stále tě odvádí
ode Mne a vede tě k tomu, abys na Mne nemyslel a na Mne úplně zapomněl. Jeho síla
(ega) je obrovská, ono vyvíjí na tvou duši velký tlak, abys na Mne nemyslel a věnoval pozornost jiným věcem. Proto buď odvážný, neboj se a mysli na Mne, spojuj se ve své duši se Mnou a v meditaci Mne oživuj každou chvíli. Až se spojíš se Mnou a uvědomíš si vyšší Jáství, pak poznáš, že jsi Mne vždycky znal, neboť Já Jsem stále v tobě Živý, ale ty jsi na Mne zapomněl.
      Království Boží musíš opravdu násilím na sebe strhnout
a proto je třeba zbavit se zbytečného strachu, překonat obavy a s odvahou jít Mi vstříc; a k tomu, koho uvidím takto ke Mně kráčet, k tomu půjdu hned naproti a dle jeho úsilí a touhy po Mně dám se mu poznat a podám mu Svou Ruku (v jeho Srdci) a On, když Ji uchopí, se Mnou se spojí a sjednotí, pak pocítí takový příliv Boží Lásky a Síly, že bude chtít jen v tomto živém spojení stále přebývat a se Mnou takto být a pracovat a pocítí, že On je ve Mně a
že Já Jsem v něm, pocítí pravé sjednocení s Životem, pravé Jáství a svou pravou Individualitu - aspekt Boha v sobě, který je jeho pravým Životem. Pak takto spolu s Ním (v sobě sjednocen) bude konat všechny věci a ještě více - bude konat jedinečnou Boží Vůli zde na této Zemi, neboť živé Já v něm je plné Života a Mé Síly a chce se projevit, chce dýchat, konat, žít a MILOVAT, chce dávat - MNE - LÁSKU a do celého světa takto působit a vyzařovat MNE - BOHA jako Slunce, které září a hřeje na všechny strany.

      Proto přinuť se, člověče, abys hledal pravý Život a spojoval se s Ním, neboť tvé ego tě chce pohltit a ode Mne úplně odvést - do záhuby a smrti.
      Já Jsem Život, jsem v tobě, jsem tvé vyšší Já, jsem tvá skutečná Božská Individualita, Jiskra Mne samého, tvé nádherné Já, kterým JSI, když se spojíš se Mnou; když překonáš svoji lenivost a budeš usilovat o to, abys poznal v hlubině své bytosti SEBE - svoji pravou PODSTATU, své pravé Já, kterým JÁ JSEM v tobě a které je tvým Zdrojem tvého života. K tomuto Zdroji se ubírej a poznáš, že Má Energie je léčivou Energií, radostnou Energií, Energií trvalé vzpruhy a Síly, trvalé Blaženosti a Lásky, trvalého ŠTĚSTÍ, které můžeš v sobě prožívat, neboť JÁ JSEM věčná Blaženost a Láska sama. JÁ JSEM tvé pravé Štěstí. JÁ JSEM tvé VŠE, tvůj pravý Partner, jediný a věrný.
       Takové vzpruhy a Síly ti svět nemůže dát, on ti nabízí jen chvilkové prožitky, které však tě přivádějí do záhuby a do ne-Života, Já však jsem tvoje trvalá RADOST, trvalé ŠTĚSTÍ, trvalý MÍR v tobě, který ti stále nabízím, aby ses do Něho ponořil a přebýval v Něm a tak žil Život LÁSKY, kterou stále v sobě nosíš, ONA opravdu JE v tobě, mysli na NI a tím si JI v sobě oživíš.
      Ty však ve své duši můžeš často pociťovat, že často zažíváš stav znechucení a často býváš nešťastný z toho všeho, co se kolem tebe děje, ale pochop, že svůj život vytváříš svým myšlením a svým myšlením jej můžeš změnit.

      Pokud se budeš spojovat s Pravým Životem, pak také budeš Pravý Život - Život Lásky žít a do svého okolí HO šířit a tak zlepšovat vše okolo sebe. Pokud se budeš spojovat a vnímat jen vnějšek, svět a to, co ti nabízí, zjistíš, že vznikne v tobě určitá nespokojenost, neboť poznáš, že pravý Život v tobě tě stále volá svým tichým Hláskem ve tvém Srdci, neboť touží, abys se s Ním spojil a žil Život PRAVÉHO VNITŘNÍHO MÍRU A POKOJE, který stále nosíš hluboko uvnitř své duše (v SRDCI) a jedině tam HO také můžeš nalézt.

      Máš však svobodnou vůli, můžeš si vybrat, jakým způsobem budeš žít a tedy Já tě nebudu nutit, volba je jen a jen na tobě, neboť ty jsi strůjcem svého štěstí a života a záleží jen na tobě, jaká bude realita tvého Života (či ne-Života).

      Důležité tedy je - svou myslí přebývat v Lásce (v SRDCI) a tedy - začít myslet o SRDCI (o LÁSCE - BOHU) a soustředit se na své SRDCE, na své pravé, vyšší, krásné Já, které tam přebývá a čeká na probuzení, aby Láska mohla začít žít.      
      Představ si MILUJÍCÍ BYTOST, která Žije uvnitř tvého vlastního SRDCE, ve kterém bije Její SRDCE
- LÁSKA, v kterém dýchá Její SRDCE
- LÁSKA, která čeká, až přijdeš k Ní a ztotožníš se s Ní, až zhluboka se nadechneš Jejího Života a splyneš s Ní v jejím Dechu, který nazývá se DECH SRDCE - DECH LÁSKY.
      Až takto začneš pilně a s odvahou "hledat" Království Boží ve svém nitru a až budeš opravdu z celé své touhy usilovat o přebývání v Něm a až započneš cestu do nitra a tedy až zaktivuješ svou mysl tak, aby přemýšlela intenzivněji o Bohu, a až zatoužíš po takovém spojení se Mnou a až ve svých představách budu Já tím prvním, na koho budeš myslet, pak Já pohlédnu na tebe a uvidím tvou snahu a přijdu hned k tobě, abych ti pomohl a ty pocítíš Můj DOTEK a pocítíš hned vzpruhu a Moji odezvu a pocítíš SPOJENÍ "vyššího druhu", které je spojením vnitřním, pravým spojením duchovním, spojením Ducha s duší tvou v tobě, která Mi začala naslouchat a v které JÁ - tvoje vyšší JÁ - začalo projevovat své Bytí a začalo Žít pravý Život Ducha, kterým v nitru JSI.
      Pak si uvědomíš, že jsi vstoupil do Království Božího, které sis uvědomil ve svém SRDCI, kde se stáváš JÁSTVÍM a kde se "rodí" v tobě nový Život. Pak
se Ty, tvé Božské JÁSTVÍ staneš Králem a Panovníkem svého života, který bude jen Láskou naplněn, neboť v Království Božím LÁSKA je tou hlavní Královnou, LÁSKA, která MILUJE,
LÁSKA, která tvoří,
LÁSKA, která se chce dávat a chce být sdílena se všemi, kteří po Ní zatouží.
      Pak půjdeš všude se svým Bohem ruku v ruce a spolu s Ním budeš řešit a rozebírat vše a dívat se na vše JEHO OČIMA a jen ve svém SRDCI budeš takto přebývat a budeš cítit, že jedině v SRDCI (v BOHU) je tvůj pravý DOMOV, tam je tvá pravá POHODA, tvůj KLID a MÍR, tvoje SÍLA a BLAŽENOST, tvoje LÁSKA - JÁ.
      Pokud se stále budeš držet MÉ RUKY, zjistíš, že kamkoliv přijdeš, už se nebudeš ponořovat a "vsakovat" do sebe cizí vlivy, problémy a myšlenky druhých, ale vyslechneš je MÝMA UŠIMA a stále v  MÉ OŽIVENÉ PŘÍTOMNOSTI v sobě budeš přebývat a také pak automaticky budeš na tyto slova bližních reagovat a na jejich dotazy odpovídat MÝM SLOVEM LÁSKY a MOUDROSTI, kterým JÁ JSEM a které budu rád sdělovat skrze tebe, což Mi činí velkou Radost.
      Dále zjistíš, že ať se octneš v jakémkoliv prostředí, ať svítí slunce či je déšť, ať půjdeš krásnou krajinou či rušnou ulicí, všude budeš stejně prožívat MOU PŘÍTOMNOST a pravou KRÁSU, kterou JÁ JSEM v tobě, vyzařuji JI z tebe a tak vytvářím KRÁSNÉ PROSTŘEDÍ i okolo tebe, které budeš vnímat MÝM ZRAKEM, neboť JÁ JSEM všude přítomen.
      Pak poznáš, že uzavřel jsi v sobě pravý svazek manželský, kdy JÁ jsem se stal tvým ŽENICHEM a ty Mou nevěstou, kterou jsem tak dlouho očekával, abych ti mohl dát
Prsten Mé LÁSKY, Můj polibek a tak potvrdit naše věčné SPOJENÍ, které
představuje pravé manželství Ducha s duší, a které se v tobě uskutečnilo.
      A pak, takto spojeni, půjdeme do světa a budeme konat tu nejdůležitější PRÁCI - MILOVAT - a tedy šířit LÁSKU BOŽÍ (která oživuje vše), neboť to je ta PRÁCE, která je v této době nejvíce zapotřebí, neboť Jiskry Mého ŽIVOTA vyhasínají a
Má LÁSKA vadne.

      Proto s odvahou jen JDI do světa ve Jménu MÉM
a neboj se MILOVAT, JÁ tě povedu a vždy posilním, neboť jsem tvůj DUCH věrný, který tě stále MILUJE a MÁ LÁSKA věčně bude v tobě přebývat.Dítě Mé, k tobě jsem nyní přišel

28. března 2010 v 0:08 | HK |  FOTO s poselstvím

Dítě Mé,

Slunce

k tobě jsem přišel,
abych ukázal ti,
že jsem přítomen.
Dýchám v bratru tvém,
skrze kterého také promlouvám,
abych ukázal ti, že živý jsem.

Novými slovy dávám se poznat,
jsem to Já - Stejný,
Já - Nekonečný,
Já - milující Láska v mnoha projevech,
kterými stále k tobě volám,
abys Mne spatřil,
neboť vyjadřuji se neustále,
abych oslovit tě mohl
svým novým Životem.

Toužím, aby ses Mne dotkl - Mé Přítomnosti
která živá je TEĎ A TADY.

Já dávám se ti takto poznat,
neb mám mnoho podob, mnoho tváří,
avšak za všemi těmito jsem JÁ - STEJNÝ.

Proč bojíš se pohlédnout na Mne?

Vždyť JÁ - STEJNÝ jsem stále.

V novém šatě však k tobě jsem přišel,
abych zalíbil se ti více.
Avšak ty nepoznáváš Mne v tomto Mém rouchu zářivém.
Je to roucho nové, šité rukou Moudrosti,
která zlatou nití na něj vyšila tvar slunce s dvanácti paprsky,
jejichž jas dotýká se také srdce tvého.

Tobě však tento Můj nový šat nelíbí se.

Já oblíbil jsem si ho však velice
a nyní rád se v něm procházím.
JÁ - STEJNÝ - střídám různá roucha svá
a pokaždé v jiném šatě k tobě přicházím.

Používám mnoho způsobů,
abych ukázal ti,
že v každém obrazu,
který před zrakem tvým se zrcadlí,
Já Jsem a promlouvám k tobě,
aby v srdci tvém se probudila LÁSKA.

Můj Smutek

27. března 2010 v 23:10 | HK |  FOTO s poselstvím

Můj Smutek

1

Ó, člověče, jak smutný jsem.
Ó, člověče, Má Láska chodí světem,
dotýká se také tebe,
neb chce ti předat kousek nebe,
chce ti pravou Radost dát
a Mne trošičku ukázat.

Ó, člověče, jak smutný jsem,
Má Radost je zde, Ona proniká do tebe,
avšak ty nevíš a nechápeš, že Já jsem to,
který tě takto zdraví
a který probudit tě chce k pravému Životu.

Ó, člověče, jak smutný jsem.
Já povzbudit tě toužím, tak klepu na tvé srdce,
které uprostřed tvé komůrky
zavaleno jest všelijakým neřádem světa,
který ti brání, abys Mi otevřel dveře,
abych vešel dovnitř
a dotkl se tvého Života.

Máš v sobě Život, který ukrýváš,
máš v sobě Radost,
máš v sobě Mne, který přicházím,
abych ukázal ti, že jsem také v tobě -
živý a
milující Bůh - Láska -
jsem tvé pravé Já,
jsem tvá vnitřní Podstata,
ale ty nechceš Mne objevit,
Já proto půjdu o dům dál.

---

A já uchopím svou Ruku duchovní
a Jeho v srdci svém
a půjdu dál světem spolu s Ním
a přebývat tak budu v Jeho SAMOTĚ.


Poznej Mne - Živého

26. března 2010 v 17:19 | HK |  FOTO s poselstvím


Poznej Mne - Živého

38


Nechtěj Mne poznat rozumem a takto popsat.
Víš, že jsem to Já, Kdo v tobě žiji,
nechej Mne tedy žít naplno
a takto spolu se Mnou stále buď.

Pak Mne poznáš v pravé skutečnosti svým prožitím
a Má Láska budiž tvým Slovem k ostatním.

Takto konej a takto žij,
neb jedině probuzené srdce
může také probudit srdce ostatních.


Tlukot SRDCE

25. března 2010 v 22:42 | HK |  FOTO s poselstvím

TLUKOT SRDCE???

67


Srdce touží bít a tlouct tím nejsilnějšímu tlukotem, který nazývá se RADOST.
Srdce touží smát se, uvolnit se, dýchat - sdílet Sebe samo sLáskou.
Tam, kde je žal a utrpení, kde je ne-život a trýzeň, tam když SRDCE přijde, rozesmutní se hned, neboť vidí, jak temné síly spoutaly všechna ostatní SRDCE tmavou páskou, která nedala jim bít, ale která zatemnila jejich oči natolik, že slzy štěstí nemají možnost projevu.
Tam, kde je smutek včinnosti, SRDCE nemá radosti.
Tam, kde je bolest vtemnotě, SRDCE chce dodat útěchu, však narazí na ostnatý drát.
Tam, kde je pánem neživoucí dech, SRDCE chce svojí první pomocí rozproudit TOHO, který věčně oživuje a který Dýchá, však neotevře ústa, která pevně svírají duchové temnoty.
Tam, kde je zmatek a shon, není klidu pro vstup TICHĚHO, který by promluvil, jak jeho SRDCE žádá.
Tam, kde zní hlasy mrtvých, není odezva ŽIVOTA, neboť TEN, který promlouvá, je Živý Sám a hovoří jen ktomu, kdo naslouchá Slovům SRDCE.
Tam, kde překonala smrtka Život, začalo peklo na Zemi, neboť ve své masce, penězi obložené, nedává Sebe, která je uvnitř, ale rozdává své poklady, které se pod Ohněm Pravdy promění vprázdnotu.
Tam, když se SRDCE směje, přijde hned ona a dává MU poznat, kdo je a vytasí se se svojí kosou hrůzy, aby smetla JEHO Život vnicotu.
Přesto tam jsou - ona Srdce, která žijí a dýchají vslaboučkých tělíčkách maličkých, a která se hlásí nesměle o Své Slovo, však JÁ jen přihlížím, neboť mi nedala opravdovou Sílu, kterou bych použil plně vjejich Srdcích.
Tam, kde jsou všechna MÁ Srdce, jsem i JÁ, však ne každý MNE vidí.
Tam, kde jsou Oni, Živí i neživí, jsem JÁ snimi a pozoruji, jak ve škole Života i neživota poznávají sebe sama a vkonečném důsledku MNE.
Tam, kde jsou nyní, je cesta blátivá, na které se jejich nohy zabořují do špíny, však jsou to oni, kteří, když uchopí zrcadlo pravdy a svící Ohně posvítí si do tváře, poznají, že vjejich očích přebývá TEN, který je ČISTOTA sama.
Až jednou - vyběhnou kprameni vody Živé, až poznají chuť Mého nektaru, jejich duše zatouží po jediném - po probuzení TLUKOTU JEJICH VLASTNÍHO SRDCE.

O posuzování a vnímání lidí a proroků...

24. března 2010 v 23:25 | HK |  FOTO s poselstvím

O posuzování a vnímání lidí (+ "proroků"), jejich činů a vysvětlení verše:

"Po ovoci poznáte je."


Pravda

(MAT., kap.7, verš. 15-20):

Jedině ten, kdo se stále více a více přibližuje k Tomu, který je Nejvyšší (který Ví a Zná každou věc či bytost, neboť ON je Bůh-Stvořitel všeho, On Žije ve všem a v každém a proto také Ví VŠE o každém, neboť ON JE v každém a zná tedy jeho stav), může pak také více vidět, pochopit a "posoudit" stav bližního svého a správně pak také pochopit jeho skutky, které vnímá a vidí.
Teprve ten, kdo otevřel Oči Ducha (spojil se se MNOU a prožívá tak stav Božského Jáství), může spatřovat hloubku věcí a jevů a také začíná vidět a vnímat hlubší podstatu bytostí, se kterými se setká ve svém životě.
Ten člověk, který není oživen MNOU a chodí světem se zavřenýma Očima a sleduje vše jen očima svého ega a osobnosti, nemůže nikdy vidět podstatu a jádro - Pravdu ve všem a nemůže tedy věci ani lidi správně vnímat, chápat a "posuzovat", neboť jeho oko je nedokonalé a nespatřuje pravou SKUTEČNOST daného objektu, ale má pouze svůj omezený pohled, který je nedokonalý a tudíž má daleko k Pravdě.
Pokud však člověk pracuje na tom, aby vnímal Pravdu a touží odhalovat vnitřní SKUTEČNOU PODSTATU všeho, a tedy pracuje na tom, aby se ve svém nitru spojoval se svým Pravým, Skutečným - JEDINÝM MISTREM (snaží se tak aktivovat své Božské Jáství - jiskru Boží, kterou má v sobě), pak začne postupně zjišťovat, že jeho vnímavost roste souběžně s tím, jak si stále více a více uvědomuje své Jáství - Božství v sobě a otevírá tak OČI DUCHA a tedy se začne jeho pohled prohlubovat a stává se čím dál více (dle jeho úsilí a touhy po spojení s Bohem) jasnější a pravdivější.
Pak začne spatřovat, že jeho pohled, který měl dříve, byly jen zamlžené a málo "barevné" a potemnělé obrazy něčeho, o čem si myslel, že to poznal, pochopil a žil v přesvědčení, že jeho posuzování těchto věcí či lidí je správné. Až teprve tehdy (až otevře vnitřní Oči Ducha) objeví, že jeho vnímání bylo nedokonalé a neodpovídalo opravdové vyšší Skutečnosti a tedy Pravdě.
Teprve pak je na nejlepší cestě, aby se Pravdě přiblížil, neboť pokud bude dále usilovat a pracovat na rozvoji Ducha (Života) v sobě, bude se pak také radovat z toho, co mu tento Duch Pravdy začne postupně v jeho nitru (srdci) odhalovat (a co skrze Jeho Oči bude vidět) a započne pak nová etapa jeho vnímání a vidění všeho, neboť pak spojením s Jeho Okem začne objevovat pravou SKUTEČNOST všeho.
Pozn. A také jeho pohled a jeho Oči SRDCE budou pak "barevnější", prozářenější "zlatou" barvou, kterou svět nezná, což je Moje základní barva, neboť vše, co jest, vydává ze sebe své záření, které má také příslušnou barvu a on uvidí pak také ty temné barvy jejich (falešných proroků).
Po ovoci poznáte je, řekl jsem k tématu falešných proroků, však jen málokdo je schopen opravdově poznat jejich ovoce v pravé SKUTEČNOSTI a Pravdě a proto spoustu lidí si rádo vezme toto jejich ovoce, aby zahnaly svůj hlad po vědění (či po "Bohu"), "prorok" nabídne jim své naleštěné, na 1 pohled krásné a velké ovoce, ale člověk už nevnímá, že pod zářivou slupkou skrývá se plíseň a obsah je prožrán červy.
Ten, kdo chce skutečně poznat pravou kvalitu, pravou chuť a obsah ovoce každého stromu, který roste na této Zemi, musí se nejdříve najíst z Mého (Božského) Stromu a poznat Mé OVOCE, které je Pravým OVOCEM PRAVDY, pravým Ovocem té nejlepší Krásy a Chuti, která vychází z jeho nitra a prochází celým jeho vnitřním obsahem a vyzařuje na všechny strany.
Jeho pecku pak má zasadit ve své zahrádce a pečovat o to, aby nový další stromek MÉ LÁSKY v něm vyrostl.
Můj velký Strom LÁSKY má spoustu Ovoce pro tebe a vybízí tě neustále k požívání Mých Plodů, které pěstuji pro tebe, neboť dbám o nasycení Mých dětí.
Ty se pak staň pěstitelem, každou jejich pecku vezmi a zasaď, aby se z tvé zahrádky stal velký sad MÉ LÁSKY, v kterém budou růst Naše Ovoce (Moje a Tvé) pro všechny hladové a ty, kteří po pravém Ovoci (Poznání Pravdy) - Lásky touží.
Až takto nasycen Mých Plodů půjdeš do světa a oni ti budou nabízet své plody, pak je vnitřním zrakem prohlédneš až do jejich středu a spatříš jejich obsah, který dle úrovně daného "proroka" může být různý, některý je příliš trpký, jiný příliš červivý, jiný zase mírně nahořklý atd., však jen ten Plod, který pochází od Mého proroka (kterého Já Jsem živil a stále živím Ovocem MÉ LÁSKY), skýtá stejnou chuť, kterou Já Jsem ti již z Mého Stromu dal v Ovoci Mém poznat a které jsi poznal jako PRAVÉ OVOCE, které obsahuje veškerou Esenci Mého ŽIVOTA a které považuješ za svoji základní Potravu, tě potěší.
Poslyš:
Ty, Můj miláčku, který tak rád chodíš k Mému Stromu do svého SRDCE, kde je tento STROM umístěn, požívat Ovoce Mé Lásky, věz, že mám neustále pro tebe připraveny Plody té nejlepší kvality a nejlepší chuti, neboť co z Mého Stromu pochází, je Dobré a Nejlepší pro tebe, neboť vím, co potřebuješ a vím ještě víc, proto mám pro tebe připraveny další Plody, které nyní dozrávají a které jsem obdařil novou chutí; až nastane čas, zavolám tě a vyzvu, abys je požil a z jejich pecek založil nový SAD.

Jeho volání...

21. března 2010 v 20:26 | HK |  FOTO s poselstvím
JEHO volání.

Zlaté moře

Duch. poselství
dvou základních přikázání Lásky:

Ty, Můj drahý, kterého takto pobízím a volám, poznej MNE, pravý Život, kterým JÁ JSEM v nitru tvém jako Jiskra Božská přítomen.
Zapal tuto Jiskru - MNE a začni žít nový Život Lásky, Život Tvořivosti, Život, kterým JÁ JSEM rozrůstá se v tobě, abys projevil BOHA novým způsobem a aby se Má LÁSKA rozrůstala na všechny strany. Oživuj MNE neustále; až tvá mysl a tvá touha bude plně zaměřena na MNE, pak oživím JÁ tebe a pak vstoupí do tebe Má LÁSKA, kterou se sám staneš. (Mat.kap.22,verš.37,38)
Pak jdi a MILUJ MNOU bližního svého, neboť Má Jiskra v něm čeká na to, až dotkne se jí OHEŇ Mého Života, kterým JÁ JSEM v tobě. (Mat.kap.22,verš.39)
Až se spojí tvůj OHEŇ Lásky s jeho Jiskrou, pak se tato jeho Jiskra promění v OHEŇ a JÁ přijdu znovu mezi vás a pravá RADOST a nové sdílení LÁSKY nastane. (doplnění Ducha - Mat. kap.18,verš.20)

O individuálním úkolu člověka

19. března 2010 v 21:36 | HK |  FOTO s poselstvím

O individuálním úkolu (cestě) člověka

Nádhera

Matouš, kap. 10, verš. 38:
"A kdož nebéře kříže svého, a nenásleduje mne, neníť mne hoden."

Co se týká této tvé otázky - o individuální cestě, na kterou ses ptala, když sis četla tento důležitý verš v Bibli, ti sděluji toto:
V tomto verši jsem jasně poukázal na individuální duchovní cestu každého člověka a tedy na to, že každý z vás má v sobě Mou neopakovatelnou a jedinečnou Jiskru Mého Ducha, kterou má zde, v tomto životě na této Zemi rozžehnout a zapálit tak pochodeň ve svém SRDCI, kde JÁ JSEM, a žít tak pravý, jedinečný Život, který je jedním aspektem Mého Velkého ŽIVOTA.
Vezmi svůj kříž a následuj Mne, řekl jsem a říkám stále znovu a znovu vám všem.
Já sám jsem tě vybavil určitým fyzickým tělem, abys mohla konat svůj Úkol, Já sám jsem tě vybavil určitým duševním tělem a dal jsem ti schopnost individuálního myšlení, Já sám jsem tě vybavil určitým emočním tělem a dal jsem ti určitou schopnost cítění a prožívání emocí, a také Já sám jsem ti dal určitou schopnost tvořivosti a vyzařování Mého Ducha (individuální schopnost Milovat) a dal jsem ti to nejdůležitější - SEBE - Svou Lásku, Moudrost a Vůli, vložil jsem do tvého nitra ŽIVOT, který chci v tobě zde žít.
Tyto všechny dary a schopnosti, které jsem ti dal do vínku tohoto života tvého, máš uchopit (vzít) a jít cestami Ducha, cestami Mými. Následovat Mne znamená, že máš skrze tyto všechny roviny své bytosti vyjádřit Mne a tedy spojit se se Mnou tak, abych jen JÁ tě vedl životem s tímto tvým individuálním křížem. Tak jdi ve jménu Mém s tímto křížem a věz, že Já ti ho vždy pomohu nést a jeho tíž, kterou tak často pociťuješ, bude minimální.
A z toho samozřejmě vyplývá, že ten, kdo Mne nebude takto následovat, se se Mnou nesetká a tedy Mne nepozná, neboť jedině ten, kdo ve svém životě usiluje o to, aby Mne poznal a tedy jedině ten, kdo uchopí a oživí tento kříž, v kterém JÁ JSEM přítomen, Mne doopravdy pozná a setká se se Mnou.

Ještě vysvětlení k tomu, co to je uchopení kříže:
Vzít kříž a následovat Mne, znamená používat své fyzické tělo + svoji duši (mysl) + emoce + tvořivost takovým způsobem, abych JÁ - Život byl v těchto všech úrovních (složkách tvé bytosti) vždy plně přítomen.
Proto je nesení kříže tak těžké, neboť skutečně - jen málokdo dokáže jej nést a žít tak plně Život, jaký si žádám, Život, kdy JÁ JSEM projevuje se v celé bytosti člověka.


Rozdíl mezi prvním a druhým příchodem Krista

16. března 2010 v 21:51 | HK |  FOTO s poselstvím

Rozdíl mezi prvním a druhým příchodem Krista

Příchod Krista

Můj 1 příchod k vám se odehrál, jak je již známo, v Mém narození se na tuto Zemi v těle Ježíše Krista, kdy tímto Mým Životem jsem vám ukázal CESTU, kterou máte jít, však tato Má CESTA, kterou jsem šel před cca 2000 lety, ať je chápána správně, neboť v každém Mém kroku a činu zde v té době je ukryto hluboké Poselství Ducha; v této Mé CESTĚ, kterou jsem kdysi zde kráčel, si může každý nalézt pro sebe radu a směr, jak má žít svůj vlastní Život. Tato Má CESTA v těle je ukázka toho, jak naplnit pravé duchovní poslání ve světě, kde převládá temnota a lež, neláska a zlo.

Můj 2 příchod je již individuální záležitost, kdy JÁ přicházím opět na tuto Zemi, nyní přicházím a projevuji se v oživeném SRDCI toho, kdo se ve svém nitru se Mnou spojí a žije tak nový ŽIVOT - pravý Život, Život Ježíše Krista v sobě samém a tedy v něm povstávám a rodím se JÁ - "znovupříchozí" Kristus, abych takto znovu oživoval člověka a svět, abych takto probouzel spící, těšil truchlící, léčil nemocné a uzdravoval mnohé z jejich spánku duše, v kterém se nyní nacházejí, a abych znovu ožil v každém člověku a vyjádřil Svou LÁSKU novým způsobem.

O cestě do nitra

15. března 2010 v 23:01 | HK |  FOTO s poselstvím

O cestě do nitra

Cesta do nitra

Matouš-kap.7,verš.13+14:
13." Vcházejte těsnou branou; nebo prostranná brána a široká cesta jest, kteráž vede k zahynutí, a mnoho jest těch, kteříž vcházejí skrze ni.
14. Nebo těsná jest brána a úzká cesta, kteráž vede k životu, a málo jest nalézajících ji."

Cesta ke MNĚ (do nitra) je úzká cesta (a stále se zužuje, čím více se ke Mně blížíš), člověk se musí soustředit (aby se správně trefil) do dveří ve svém srdci (1 BODU), aby prošel branou ke MNĚ, tato brána je v jeho SRDCI a je vstupem ke MNĚ, je to brána úzká, kterou musí člověk otevřít a projít, aby ke MNĚ přišel, ale potom, až projde dveřmi ve svém SRDCI, spatří MNE a pocítí pravou VELIKOST DUCHA, který se nalézá za těmito dveřmi, které otvírají tobě NOVÝ SVĚT - SVĚT duchovní, SVĚT LÁSKY, SVĚT Můj, kterým JÁ JSEM v nitru tvém.
Pak ucítíš v sobě NOVÝ ŽIVOT, to je PRAVÝ ŽIVOT a uvidíš, že cesty, kterými jsi dříve chodila a které tě stále vybízely k procházkám a lákaly tě svými půvaby, ztratí své kouzlo, kterým na tebe dříve působily, když svítícími bludičkami na tebe volaly, aby tě pak omámenou vedly do močálu (kam všechny tyto cesty vedou) a ty uvidíš jejich pravou tvář a MÝM OKEM když takto na ně pohlédneš, uvidíš hned jejich temnotu. Vstupuj den co den na tu úzkou stezku, však významnou, neboť vede ke MNĚ, kterýž jsem pravý ŽIVOT tvůj.

O práci

14. března 2010 v 20:04 | HK |  Spisky z nitra

O práci

Každá činnost vedena Láskou

je ta pravá.


Když ráno vyjdeš ze svého domu
a (spolu se Mnou) se usměješ na bližního svého,
když necháš Mne, abych z tvého nitra vyšel ven,
pak Já oslovím hned také srdce jeho,
aby Moje Radost vládla v něm.

A to je ta práce pravá,
kdy koná jen Láska Má.

Já v tobě a ty ve Mně

budeme takto pracovat
a všechny spící duše
Mou Láskou oživovat.

Jsi se Mnou?

12. března 2010 v 0:17 | HK |  Spisky z nitra

Jdi se Mnou

Krajinou jdi

s úsměvem Mým,
raduj se,
neb Já v tobě usmívám se na svět.

Mír svůj všem přináším,
jsem Klidný a pohledem tvým
rozveselit chci člověka.

Láska Má v oku tvém zrcadlí se
a srdce Mé Radostí přetéká.


Jsem Živý v tobě

11. března 2010 v 13:00 | HK |  Spisky z nitra

Jsem Živý v tobě


Jsem Život v srdci tvém
a ty Mne stále nevnímáš.
Nevěříš, že Jsem v tobě,
myslíš, že jinde přebývám.

Jsem Život v srdci tvém
a ty mi nevěříš.

Neptej se knih,
ptej se Mne - živého Boha:
"Otče, kde jsi? Jsi ve mně?"
A čekej na odpověď.

Ptej se toužebně,
volej Mne,
hledej a tluč!

Pak Já "přijdu k tobě"
a ty Mne v srdci svém objevíš.
Pak Láska v tobě ožije
a ty poznáš, že jsem zde
Já - tvůj Ježíš.

Buď se Mnou

9. března 2010 v 11:14 | HK |  Spisky z nitra

Buď se Mnou (při komunikaci s bližními)

Mysli Má, tvé nižší já tě ovládlo!

Mne jsi nenechala jednat,
Můj Mír jsi opustila,
ode Mne jsi se tak na chvíli vzdálila.
Já tě za to nekárám,
ty uvědomila sis,
že jsi hřešila.

Na Mne se v těchto zkouškách obracej,
Já Klid jsem tvůj, tak vnímej Jej
- v sobě
a v každé situaci buď se Mnou,
vnímej Mne a Lásku niternou,
která jest v tobě,

neboť Já jsem vždy v srdci Tvém

a jedině Láskou mohu oživit bližního tvého.

Ty oživuj ho Mým Klidem a Jemností,
upevni se v Lásce, když s ním jednáš,
zapomeň na osobnost svou a nech jednat Mne,
pak budeš naplněna pravou Radostí,
neb bližní tvůj Mi bude naslouchat
a srdce jeho ožije.

On potřebuje Mne v tobě,
tak důvěřuj Mi a dílo se povede,
jen zůstaň stále se Mnou a neodcházej.


Posilni se

7. března 2010 v 22:05 | HK |  FOTO s poselstvím

Posilni se


Můj Plamínku Lásky,
Moje Světélko na Zemi,
posilni se z velkého Ohně,
který rozpálit chce Jáství do největšího Jasu.

Víš, že jsem tvou Radostí,
víš, že jsem tvou Odvahou,
víš, že jsem tvou Pevností,
víš, že jsem tvou Silou.

Volám tě

4. března 2010 v 20:09 | HK |  FOTO s poselstvím

Volám tě


Volám tě k Sobě, miláčku,
Můj Hlas je Hlasem Lásky,
který uslyšíš,
když do svého nitra vejdeš
a začneš Mi naslouchat.

Teprve pak Mou Lásku uslyšíš,
teprve pak Ji pocítíš a poznáš,
teprve pak si uvědomíš Mne v sobě,
teprve pak spojíš se s Ní
- s pravou Láskou svého života.

Ona tě pohladí v srdci tvém,
Ona ti sílu dá,
Ona tě zahřeje,
Ona tě povzbudí a ukáže ti cestu,
ukáže ti způsob, jak jít dále,
ukáže ti, jak máš působit.

Spoj se s Ní, dítě Mé,
neb Láska to je, která tě povede životem,
spoj se s Ní, lásko Má,
neb Ona je v tobě a ty jsi Já,
když se v nitru se Mnou spojíš.

Jsem v tobě, děťátko Moje maličké,
tys opuštěn vstoupil na zem,
Já však jsem stále s tebou,
stále tě chráním a opatruji,
stále nad tebou bdím,
stále tě vedu cestami života,
jaký sis vybral.
Volám tě, milý Můj,
neb jsem zde - jsem Průvodce tvůj.
Ty často bloudíš na cestách svých,
hledáš pomoc, radu od moudrých světa,
která však uspokojí tě na chvíli.

Volám tě, milý Můj,
pojď ke Mně, Já mohu tě posílit
a dát ti radu, jak lépe žít.
Volám tě, milý Můj,
obrať se do nitra,
tam je pravý Rádce tvůj,
tam stále přebývá
a je tu pro tebe.

Jdi jen k Němu,
otevři své srdce Mistru niternému,
Lásce, která tě miluje.

Jsem v tobě, jsem Živý
a tolik po tobě toužím.

Toužím tě zahrnout Svou Radostí,
toužím tě zahrnout Svou Silou,
toužím tě zahrnout Svou Mírností,
toužím tě zahrnout Svým Klidem,
toužím tě zahrnout Svou Jemností,
toužím tě zahrnout celou Svou Bytostí,
která je VŠE ve všem.

Jsem v tobě a miluji tě stále.

Jsem LÁSKA.

Jsem SVĚTLO Světel

3. března 2010 v 21:55 | HK |  Spisky z nitra

Jsem Světlo světel


Dávám ti Světlo ze Svého Slunce Života,
Svůj ohnivý žár Lásky na tebe stále vysílám,
jiskérku v tobě rozpálit chci do zářivého svitu,
aby jas této jiskry se Mému Slunci podobal.

Já jsem tím Sluncem,
ty jsi Mým Božským paprskem,
jsi jiskrou Lásky Mého Života,
která opustila Mne - ne však docela,
poutem Mé věčné Lásky je stále se Mnou spojena
a dýchá zvesela,
vědoma si tohoto spojení se Mnou.

Až ty spojíš svůj dech s jejím Dechem,
pak nový stav blaženosti v tobě nastane,
neb v nitru tvém bude dýchat LÁSKA
a Světlo všech světel ti bude svítit na cestu.

Pojď se MNOU

2. března 2010 v 23:53 | HK |  Spisky z nitra

Pojď se Mnou


Ty živ jsi ze Mne,
Já Sebe ti chci dát,
v tobě se toužím světu ukázat.

Drž se jen ruky Mé, synu,
Ona provede tě životem,
Ona dá ti Mou plnou Sílu,
Ona ukáže ti směr
a také všem Mým dětem,
které k tobě přivedu.

Já jsem zde - v tobě přítomen,
tak vykroč se Mnou - lehce a zvesela,
spolu půjdeme a oživíme svět,
Já v tobě, ty ve Mně,
když necháš se Mnou vést,
pak budeš v Lásce žít a MILOVAT.