Duben 2010

Modlitba hříšné duše

30. dubna 2010 v 20:39 | HBK |  FOTO s poselstvím

Modlitba hříšné duše:

Otče můj

Achát 2

Otče můj,
jenž JSI všude přítomen
a jenž také ve mně přebýváš,
já na kolenou klečím
a vzhlížím k Svatosti, Čistotě a Lásce Tvé,
k Tobě,
který nekonečně milosrdný, laskavý a moudrý jsi,
který Božstvím Svým dýcháš na všechny strany
a Život Lásky jen rozdáváš všem,
k Tobě nyní volám:

Přijď, Živote, ke mně!
Dejž mi Sílu, abych oživila Tebe v sobě,
abych Život, který jsi mi dal (vím, že JSI ve mně),
skutečně začala Žít
a tak mohla KRÁLOVSTVÍ Tvé v sobě oživit
a přebývat v NĚM.

Dejž, ať spojím se plně s Tebou,
ať Lásku v sobě oživuji jen,
ať čerpám jen z Moudrosti,
kterou Ty mi stále v nitru mém předkládáš,
dejž, ať naberu Síly Tvé a použiji Jí v životě svém.
Dejž, ať tento Pokrm Pravý, ze stolu, který chystáš mi v srdci mém,
ať požívám JEJ každý den.

Dejž, abych cestu do Království Tvého také ukázala všem,
kteří tuto cestu hledají
a abych přivedla je k Tobě - pravému Vládci - Králi,
který v každém přebýváš.

Odpusť mi, Lásko, hříchy mé,
odpusť, že nedívám se stále OKEM Tvým.


Odpusť, že často posuzuji druhé
a přitom sebe posuzovat mám.
Odpusť, že často chci vybírat třísky z očí jejich
a přitom na trám v oku svém zapomínám.
Odpusť, že lenivá jsem a málo ve svém nitru přebývám,
přestože vím, že Ty tam jsi.
Odpusť, že slabá a bojácná často bývám,
i když vím, že Ty jsi SILOU mou
a že uchopit JI mám
a spolu s NÍ odvážně vykročit a světem jít.

Dejž, Pane, ať ten strach už konečně překonám.

Dejž mi, pane, Sílu k tomu,
abych odpustila všem, kteří mi "ublížili",
abych pochopila, proč se tak stalo
a proč to jako "ublížení" vnímám;
dejž, abych přijala vše, co mi patří
a tak splatila dluhy a vyrovnala účty.
Dejž, abych dívala se na vše (a přijala vše) s Láskou a nadhledem Tvým,
dejž, abych dívala se na vše spolu s Tebou.


Dejž, Pane,
abych na cestách svých zde na Zemi
držela se Ruky Tvé
a abych Ji neopustila
a nevydala se bez Tvého vedení cestami vedlejšími,
které mě svádějí a ke spojení s tělem či do záhuby vedou.

Dejž mi Sílu,
abych nástrahám těm se ubránila
a Tebe všude jen na mysli měla
a s Tebou - JEDINÝM - se spojovala.
Amen.Pokušení

29. dubna 2010 v 21:36 | HBK |  FOTO s poselstvím

Pokušení

8

Dítě Mé,
ty dostal ses do společnosti nízké,
kde pudy a vášně nečisté se kolem tebe honí,
aby svedly tě a ode Mne tě odvedly
a temnotou svou tě obklopily.

Pozor dej,
a Mne v mysli své stále měj,
neboť JÁ JSEM Slunce s pláštěm ohnivým,
který ochrání tě na cestách tvých.

Ponoř se do Něho,
pak Světlo Jeho i v noci nejtemnější
žárem svým ochrání tě.Přijď ke Mně

28. dubna 2010 v 22:29 | HK |  FOTO s poselstvím

Přijď

Přijď ke Mně

Přijď ke Mně, drahá,
už tak dlouho na tebe čekám,
zastav se na chvíli a obrať své kroky,
otoč se jen v mysli své - dovnitř pohlédni,
tam, hluboko v nitru tvém
čekám na tebe - JÁ.

Přijď ke Mně, drahá,
JÁ uvítám tě rád ve své komnatě,
která jest i tvá,
neboť pro tebe jsem ji připravil,
pro tebe nachystal jsem stůl s pokrmy lahodnými,
pokrmy Mými,
které Láskou se nazývají.

Přijmi pokrm ten,
JÁ tobě ho chci dát,
neb toužím vidět Radost v očích tvých.

JÁ zvu tě den co den na hostinu Lásky,
však když pohlédnu do komnaty Mé,
židle, která čeká na tebe,
prázdná je.

Ona připravena je pro nevěstu,
kterou očekávám
a které dát chci prsten svatební.Jsem LÁSKA

26. dubna 2010 v 22:37 | HBK |  FOTO s poselstvím

Láska

Jsem LÁSKA

Jsem Láska, která hoří žárem velikým a která volá tě.
Jsem Láska, která v nitru tvém se nachází a která svádí tě.
Jsem Láska, která nabízí ti náruč hřejivou a která vybízí tě,
abys za Ní šel a uchopil Ji, neb Ona čeká na tebe.

V srdci tvém zahřívat tě toužím den co den,
v tobě se usmívat a milovat chci jen,
Já skrze tebe žít bych chtěl
a spolu s tebou dávat toužím - Lásku - Život pravý - všem,
kteří smutní jsou a bezradní v ne-životě svém.

Já nabízím vám Život pravý.

Já nabízím vám Lásku.
Já nabízím vám Sebe - Boha.
Já nabízím vám všechno, co mám.

Jsem Láska, která v ne-životě tvém ti Život nabízí.
Jsem Láska, která v chudobě tvé ti Bohatství pravé chce dát.
Jsem Láska, která v bolesti tvé uzdravit tě touží.
Jsem Láska, která v samotě tvé pravým Přítelem tvým se stane,

když přijdeš k Ní,
když srdce své otevřeš,
když vstoupíš do něho,

tam Ona se nachází,
tam Ona - věrná a stále přítomná jest,
tam Ona zaraduje se a v tobě začne kvést,
Ona, která je Sluncem i Životem tvým,
Ona, která jest v nitru tvém - v poupěti maličkém,
které začal jsi zalévat.


Oddej se Mi...

25. dubna 2010 v 23:36 | HK |  FOTO s poselstvím

Oddej se Mi...

Oddej se Mi

Oddej se Mi, Dítě Mé milované,
neb Já tě použiji tak,
jak je přirozené tvému Jáství,
jak je milé tvému Jáství
a jak je potřebné tvému Jáství.

Nech Mne působit
a neboj se vnitřního spojení se Mnou.
Nech Mne jednat
a neboj se světa a svého okolí.
Otevři se plně Mi
a nech Mne MILOVAT.

Neboj se a vykroč se Mnou,
Já tě vždy povedu a ochráním,
neb Já Jsem tvůj věrný Průvodce a Opora silná
s rukou laskavou a úsměvem vřelým,
s mocí všech nebí a odvahou bojovnou.
Takový jsem Já a chci být také v tobě…Pravé vlastnictví člověka

24. dubna 2010 v 22:48 | HK |  FOTO s poselstvím

Pravé vlastnictví...

Pravé vlastnictví


Jediným vlastnictvím člověka je jeho vlastní Já.
Já, kterým je a které je celým jeho bytím,
neboť je to Já, kterým žije, tvoří a také poznává
- sám Sebe novým způsobem.
Své Lásce...

23. dubna 2010 v 21:25 | HK |  FOTO s poselstvím

Své Lásce…

Své Lásce

Změň svůj pohled a
otevři své vnitřní oči…

Otevři své oči Pravdě, která sídlí ve Zdroji veškerého Života.
Otevři své oči Světlu, kterým jsem a kterým vše osvětluji a tak dávám tmě poznat den.
Otevři své oči Králi, sedícím na trůnu Lásky, který vládne Silou svého SRDCE.   
Otevři své oči Záři, která sálá ze všeho Živého a která sálá z nekonečného a věčně živoucího Ohně, který šlehá v Mém SRDCI na všechny strany a chce se dotknout svým Teplem také tebe.  
Otevři své oči a pohlédni na Lásku, která se ti celá nabízí.

Zavolej MNE a
otevři své nitro…

Otevři své nitro Poznání, které k tobě promlouvá o krásách nebeských.
Otevři své nitro Slovům, která byla napsána pro ty, kteří Mne hledají.
Otevři své nitro Moudrosti, která je zde pro všechny, kteří chtějí ŽÍT.
Otevři své nitro a dotkni se MNE, který přebývám v jeho hlubinách, abych ti dal pocítit Život, kterým jsem v tobě a kterým jsi Ty (když se se MNOU spojíš) a kterým pak budeš poznávat a rozeznávat Pravdu od lži, protože JÁ JSEM TA PRAVDA a JÁ JSEM TEN ŽIVOT.

Otevři se svému SRDCI.

Vzpomeň si na MNE a
otevři své SRDCE…

Otevři své SRDCE a vzpomeň si na MNE, od kterého jsi odešel do dalekých krajin na zkušenou, abys ve tmách zatoužil po barevnosti a jiskření Světla, které neustále sálá ze MNE.
Otevři své SRDCE a vzpomeň na letmé doteky MNE, kdys MNE lehce (nevědomě) pocítil za smíchem (- radostí, kdy pak už promlouvám jen JÁ) a za pláčem (- bolestí, kdy pak už také dotýkám se Tě jen Já).

Otevři své SRDCE a nech JEJ hovořit. Tak poznáš MNE a tak poznáš, kdo JÁ JSEM.

Poznáš, že jsem tvým SRDCEM a vždycky jsem Jím byl.
Poznáš, že jediný opravdový Život je Život tvého Srdce.
Poznáš, že jediná opravdová Láska je ta, která vychází z tvého Srdce.
Poznáš, že jediné důležité Slovo tvého Života se nazývá MILUJI.

Tak poznáš, že narodil ses nyní pro BOHA.Buď šťastným

22. dubna 2010 v 19:04 | HK |  Spisky z nitra

Buď šťastným


Mé Dítě milované, proč nejsi šťastným?
Proč se neraduješ ze Života Mého, proč se neustále zabýváš ne-životem, který kolem sebe vnímáš? Proč nejsi stále se MNOU a nedržíš se MNE, když už víš, že toto naše spojení je tím nejlepším, co jest na věky věků pravým Životem a nekonečným Štěstím?

Proč?

Stále se otáčíš za jiskřivými pozlátky, jejichž lesk tě do záhuby vede, stále sleduješ podivné víry temných vod, které strhávají ukrutnou silou vše Živé do bažin svých bludných hlubin, aby v nich zahubily pravý Život, aby v nich utopily MNE.
Krmíš své tělo nezdravým pokrmem a přejídáš se tak ne-životem, který místo toho, aby tvé tělo posilnil, ho jen oslabuje a uzavírá mému Slunci.
Jak pak mohu k tobě proniknout se svým Světlem a pokrmem výživným, když jsi přede MNOU zavřel dveře svého příbytku?  
Jak tě mohu nasytit Svojí nebeskou MANOU, ve které je obsaženo Mé Štěstí, Má radost, Moje Síla a Moje Zdraví?

Uvědom si a znovu vzpomeň, že se MNOU nikdy nebudeš hladovět, neboť Mé pokrmy jsou nekonečně sladké, nekonečně chutné a nekonečně pestré svými nebeskými chutěmi, které se nikdy nepřejí, neboť jejich síla spočívá v nekonečném sálání Mého SRDCE, které neustále žije MNOU - LÁSKOU, která tryská na všechny strany a která jen rozdává své ŠTĚSTÍ.

Naber si z něho, SRDCE Mého, na talíř své duše pořádnou porci Mé LÁSKY a posilni se Mým ŠTĚSTÍM, které ihned pronikne do všech částí tvého těla a všechny jeho buňky se  začnou radovat, protože se nasytily pravým ŽIVOTEM, který nechť je od nynějška tvým každodenním chlebem, který jediný tě bude neustále posilovat a vyživovat nekonečnou silou Mé Božské LÁSKY.       Volám tě k Sobě

20. dubna 2010 v 21:50 | HK |  Spisky z nitra

Volám tě k Sobě

Volám Tě k sobě

      Řekl jsem: Kdo Mne nemiluje jako nevěsta svého Ženicha, k tomu také nepřijdu jako Ženich, nýbrž přijdu k němu pouze jako Ten, který se mu zjeví přesně v té podobě, jaká je jeho představa Lásky a jaká je jeho touha po této Lásce.
      Tomu, který Mne volá stále, se budu zjevovat také stále. Tomu, který Mne volá jen občas, pocítí Mne jen občas. Tomu, který Mne nevolá, ani po Mně netouží, nespatří Mne, neboť Já přijdu jen k tomu, který si připravil pro Mne svou duši a otevřel se Mi ve svém srdci, kde se mu také zjevím, neboť srdce - to je ta komůrka našeho setkávání, to je ta komůrka, plná hřejivé Lásky a Ohně sálání, ve které Já stále přebývám a čekám, až ji duše otevře, aby spatřila Mne - Lásku, po které prahne a se kterou se touží spojit a tak probudit v sobě Jiskérku Božství, kterou Já rozžehnu ve velký Oheň, který pak z této komůrky zachvátí postupně celou bytost člověka a rozšíří se tak do každé části jeho bytosti, kdy v každé buňce budu Já zářit Svým Štěstím, Zdravím, Radostí a Láskou, která pak skrze tento nástroj bude také působit dál a dál a každý, kdo se pak přiblíží (ve svém nitru) ke Mně v takové bytosti, k tomu se přiblížím i Já a dotknu se ho Svým Živým Teplem, oživím ho a spojím dvě živá srdce v JEDNO.

      Člověče, Já k tobě nemohu přijít, když Mne nezavoláš!
      Nemohu k tobě přijít, když tvé touhy směřují jiným směrem, pryč ode Mně. A přesto bych tak rád k tobě přišel, chtěl bych být přítomen ve tvém životě tak, abych ho žil plně spolu s tebou a ne jako sevřený, ubohý, zbídačený a mnohými ranami tvého ega ubíjený Kristus, který v malé komůrce tvého srdce jsem tebou utlačován, ponižován, bičován, kritizován a trýzněn.
     
      Ach, jak velkou bolestí takto trpím, která je čím dál větší, čím více na Mne nemyslíš a čím více Mne bodáš svými ostrými šípy svého nezájmu.
      Ach, jak trpím, když vidím, že jsi na Mně zapomněl a svému ne-životu říkáš Život.
      Ach, jak jsem smutný, že nejsem ten PRVNÍ ve tvém životě.
      Ach, jak trpím jako MILUJÍCÍ RODIČ, který vychovat tě chci v člověka naplněného Mou Láskou a Mým Životem; Já, který všechno ti chci dát, a ty přesto opouštíš Mne, protože u cizích se ti zalíbilo více. Mne, Toho, který jediný ti může dát VŠE, jsi opustil a šel jsi tam, kde ti nenabídnou NIC z toho, co mám Já, ale nabídnout ti truhlu plnou perel, které však při bližším prozkoumání promění se nakonec v prach a špínu. Moje pravé poklady jsi odmítnul a šel jsi cestou do neznáma. Proč, ptám se, když ti dávám Božské Dary Mého Života, neboť vím, co je pro tebe dobré a co ti pomůže a ty je přesto odmítáš a chceš jít pryč.
      Odcházíš ode Mne jako nevěsta při svatebním obřadu, kdy Já - tvůj pravý
a jediný Milující Ženich stojím s prstýnkem v ruce, který ti nabízím, říkám ANO, ale ty odpovídáš Mi - NE a jdeš si svou cestou - pryč ode Mně.  
     
      Daleko, daleko jste se vzdálili ode Mně - nejjasnějšího Světla a když pohlédnu na vás svým Okem Boha, tu vidím, jak do světa čím dál větší temnoty se ubíráte a v bažinách jeho tonete.

      Proto volám vás:
      Přijďte ke Mně všichni, kteří obtíženi jste a Já vám pomohu, neboť jsem váš Pomocník, Lékař, Přítel, Rádce a váš Utěšitel, který jsem vždy zde a jsem připraven neustále odpovídat na vaše dotazy, neboť znám vždy tu správnou odpověď na každou vaši otázku, neboť jsem PRAVDA, která je zde pro vás a která je vždy nablízku (přímo ve vašem srdci), aby vám objasnila všechny vaše nesnáze, bolesti a trápení vašeho života.
      Jsem zde pro vás, jsem připraven vytáhnout vás z těch špinavých propastí a očistit vás vodou Mých nebes, abyste znovu zazářili pravým Leskem Mé Čistoty a Krásy.
      Tak proč nevztáhnete ke Mně své ruce?
      Mé Ruce čekají na vás, jsou tak daleko nataženy, že dosáhnou až na dno té nejhlubší propasti, do které jste spadli a vy je přesto nechcete vidět a nechcete se Jimi dát uchopit a tak vyjít z temných hlubin do krajin plných Světla a Lásky a spolu se Mnou se radovat a tvořit nový nebeský svět, ve kterém vládne pravá Blaženost Duchů, kteří se radují v Boží Přítomnosti.
   
      Volám vás, děti Mé milované, Můj Hlas se rozléhá do všech koutů a všech temných hlubin nekonečných dálek Mého stvoření, abych vám ukázal pravou Cestu k DOMOVU.
      Volám vás Hlasem Mé Otcovské Lásky, která hoří plamenem Bolesti a Touhy po setkání s vámi, neboť je těžké pro Otce, který vystavěl ve vašem rodném městě nekonečně krásné příbytky pro vás a když prochází se mezi nimi, tu smutek Ho zachvátí a hluboký žal z jejich prázdnoty, neboť ti, kteří je už dávno mohli obývat, v hlubinách zapomnění nalezli svá bydliště.
      Tak chodím ve Své Lásce vesmírným světem s bolestí a smutkem a nad ztracenými dětmi pláču,
neboť jsem citlivý Otec, kterého raní každý nezájem Jeho dětí.

      Jdu a stále tě volám, miláčku Můj, vzpomeň si na Mne a vrať se ke Mně, neb Já - tvůj pravý Otec jsem zde s celým svým Bohatstvím, které jsem pro tebe přichystal.
      Volám a čekám tě.     


Radost

19. dubna 2010 v 19:43 | HK |  FOTO s poselstvím

Radost

Spike 1

V kom Duch Lásky ožívá,
ten Boha v tobě spatřuje,
on pak jen na Něho se dívá.

Pak Láska Jeho dvě bytosti spojuje,
pak radostný Duch přebývá v srdcích jejich,
On jen se usmívá...
a Teplem Svým své duše milované zahřívá...

Spike 2
(SPIKE - zlatíčko - duchovní učitel...)
Jdi k Němu

18. dubna 2010 v 9:04 | HK |  FOTO s poselstvím

Jdi k Němu

Jdi k Němu

Poběž, lásko,
k Němu utíkej,
On je pravým Pomocníkem tvým,
On je Dárcem největším,
On je a žije Životem Božským -
Životem Lásky, Životem Radosti,
Životem, který v tobě přebývá -
v jiskérce maličké On - Největší - se ukrývá,
On - Láska - v tobě,
která chce žít a dýchat z plných plic,
On - Síla - Duch všemocný,
který v tobě touží projevit se stále víc a víc,
On - Moudrost vesmírná,
která v nitru tvém přebývá
a Světlo zářivé ukázat všem touží.

Jdi k Němu, Mistru niternému,
který připraven jest odhalit ti Moudrost Svou,
jdi k Němu, Světlu láskyplnému,
které zahřívat tě bude Teplem Svým.
Jdi k Němu - Bohu jedinému,
který tebe stvořil, aby novým Životem se projevil
a skrze tebe Lásku rozdával -
duším potřebným,
duším hledajícím,
duším, které k tobě přijdou,
duším, kterým z poháru Lásky, kterou oživil jsi v sobě,
dáš napít Vína čistého,
Vína, které načerpal jsi z Pramene Živého, který v tobě dlí.

Tento Božský Pramen v srdci tvém stále tryská jen,
On napojit by chtěl všechny žíznící,
však ty musíš přijít k Němu
a nabrat Vody živé - Vody zázračné - do poháru svého,
pak můžeš vyjít ven a rozlévat Nápoj ten všem,
kteří po Víně Života Božského zatouží.

Milý Můj,
tak na co čekáš?
Vezmi pohár svůj, umyj jej a přiběhni k Němu,
On čeká na tebe,
tak neváhej a rychlým krokem poběž,
On není daleko, je v nitru tvém,
On v hloubi srdce tvého přebývá,
On Láskou - Bohem Nejvyšším se nazývá.

Ó, bratře milý,
jdi jen k Němu,
neb On je Mistr pravý,
Mistr tvůj,
se kterým se setkat máš.

On pak pravým Učitelem tvým se stane,
až spojíš se s Ním

a budeš v Jeho Lásce přebývat,
On ožije v tobě
a pak Život pravý bude ukazovat všem,
On v tobě a ty v Něm budeš zůstávat
a spojeni v JEDNOM - ŽIVÉM - BOHU jediném
projevíš pak JÁSTVÍ - BOHA svého,
Krista milovaného,
Krista zářivého,
který v tobě bude ŽÍT,
který v tobě bude LÁSKU rozdávat,
který v tobě bude hřát a MILOVAT.

Jdi k Němu,
neb On je VŠÍM.

On jest Partnerem tvým nejlepším,
On jest Milenkou tvou pravou,
On jest Přítelem tvým,
který vždy jest přítomen,
aby pohladil tě a přitulil tě k Sobě,
aby zahřál tě Láskou Svou.

Čeká na tebe,
On je ti stále věrný
a očekává také věrnost tvou.Spojení

16. dubna 2010 v 20:28 | HK |  Spisky z nitra

Spojení

Spojení

Potichu vcházím,
přibližuji se k Tobě,
otevírám dveře v srdci svém.

Vcházím dovnitř.

Na prahu srdce svého stojím.

V tom cítím dotek Tepla hřejivého,
dotek Tepla Tvého,
jest to Teplo Lásky Ducha - Jáství - Tebe,
který se Mnou jest zajedno,
kterým Já Jsem,
když spojuji se s Ním.

Silná touha ozývá se v srdci
mém,
silná Láska zahřívá mne,
Síla Jeho počíná mne obklopovat,
TO VŠE je kolem mne,
která v srdci svém stojím,
nesměle se rozhlížím,
však stojím na kraji té místnosti jen,
já dál se bojím,
však slyším Hlas Tvůj:

Neboj se a pojď ke Mně,
přiběhni jen a obejmi Mne celou silou svojí,
pak Já budu Tvůj a ty Má.


běžím k Němu,
utíkám blíž a blíž,
vnímám Jeho - Lásku Boží,
kterak sálá žárem svým,
já utíkám k Ní a dotýkám se Boha,
Já do Něho vstupuji.

Spojuji se s Jeho Životem,
ve kterém Já nyní jsem a Jím se stávám.

Já v Tobě a Ty ve mně žijeme,
Já - jiskra Ohně tvého,
Já - paprsek Slunce hřejivého
probudila jsem se ze spánku zapomnění
do Života věčného, do Života Božského.

Já - Oheň živoucí,
který radostně se směje,
který tančí v rytmu
duchovního reje,
v kterém andělé zpívají píseň veselou,
píseň Mou,
píseň pravého Života,
která každého rozehřeje,
která Láskou JE
a v každém zpívá.

Já - Oheň živoucí,
Já - tanečník tvůj věrný,
čekám uprostřed kola v srdci tvém,
čekám na tebe,
až přijdeš a uchopíš Mne za ruku
a zatančíš si se Mnou
tanec Lásky,
který pro tebe jsem složil.Spoj se s Radostí MOU

15. dubna 2010 v 21:43 | HK |  Spisky z nitra

Spoj se s Radostí Mou


Jsem Radost pravá, která klepe na srdce tvé, smutné, zahořklé,
jsem Mír a Klid, který stále hledáš,
jsem Oheň Lásky, který hřát v tobě touží,
jsem Síla, která volá tě.

Jsem Teplo, které k tobě přišlo,
jsem v očích, které na tebe se smějí,
jsem dychtivý se podělit s tebou o Radost Mou,
jsem Ten, který odezvu tvou očekává.

Jsem Ten, který přichází k tobě s novou Radostí,
jsem Ten, který k tobě s Láskou praví:
Lásko, usměj se,
Lásko, probuď se,
Lásko, poznej Mne!

Já v tobě jsem a přesto za tebou přicházím,
Já z nitra tvého volám tě a ty přesto neslyšíš Můj Hlas,
Já jdu k tobě blíž a ty přesto Mne nevidíš.

Ach, dítě Mé, jak smutno je Mi.

Já jdu se srdcem otevřeným k tobě a ty zavíráš Mi dveře.
Já pohár Lásky nabízím Ti a ty nechceš Jej pít.
Já nabízím Ti VŠECHNO, co mám,
ty však odmítáš přijmout bohatství Mé,
ty svými šperky jen se ráda zdobíš,
však ony pravou Radost v sobě nemají,
ony jsou jen náhražkou pravého zlata Mého,
které pro tebe připraveno mám.

Až jednou zatoužíš po pravém drahokamu - Lásce věčného Života,
pak přijdeš ke Mně a Já dám ti nabrat z pokladu svého.
Pak usměješ se konečně na Mne
a spatříš sebe v zrcadle Mém,
spatříš Mne,
Lásku, Život, Radost, Úsměv,
který stále rozdávám
a kterého dostatek vždy pro tebe mám.

Přijď ke Mně, dítě Mé,
Já volám tě stále.

Volám a toužím,
až pozveš Mne dále,
až zasměješ se úsměvem Mým.

Břemeno, které těžké se ti zdá,
předej jen Mi, který Sílu Mám,
Já ponesu jej spolu s tebou.

Pak Radost Má objeví se ve tvé tváři,
pak Slunce Mé Lásky v tobě bude zářit
Životem Novým -
Životem Radosti -
Životem Mým.Láska vítězí

14. dubna 2010 v 20:01 | HK |  FOTO s poselstvím

Láska

Láska vítězí

Láska je Ruka podaná tomu, kdo upadl do zapomnění.
Láska je Slovo, které je naplněno pochopením.
Láska je Pohlazení, které nabídne tvoje srdce srdci jinému.

Láska je Radost,
která se dotýká všech duší, které chtějí naslouchat.
Láska je Štěstí, které vykvetlo v otevřeném srdci a které čeká na sdílení.
Láska se probouzí v klidu, který nastává, když se tvá duše ztiší ve MNĚ.
Láska je Moudrost, pokud vykročí směrem, který udává Srdce.
Láska je Žár, který povstal z rozpáleného Srdce a který touží vytvořit jen jedno
- pravé souznění.

Láska je vědomí jediného - JÁ JSEM JÁ,
kterýž jsem povstal ze Své všudypřítomnosti
a uvědomil si Své SRDCE.

Láska je stav nejvyšší blaženosti, ve které ožívám JÁ - novým způsobem - skrze tebe.
Láska je to největší nadšení, které cítí každé srdce, když nechá proudit skrze sebe MNE.
Láska je, když se Srdce podívá do očí bližního a uvidí tam Sebe.
Láska je, když duše tančí ve svých hrudích a zpívají vnitřní chvalozpěv,
který jsem pro ně složil JÁ.

Láska je Svíce, jejímž posláním je - nikdy nezhasnout.
Láska je pohled tvých očí,
ve kterých se zrcadlím JÁ.

Láska je každý tvůj čin, který konáš na příkaz svého SRDCE.
Láska je Úsměv ve tvé tváři, kterou jsem oživil JÁ,
abych zde vyjádřil SEBE,

neboť:

JÁ JSEM LÁSKA
a přeji si, abys přišel do Mé Náruče
a nechal se obejmout MNOU,
kterýž jsem skutečnou Bytostí,
která čeká, až dotkneš se Mého SRDCE
a poznáš, že
JÁ JSEM BŮH.


(s modlitbou věnováno Miládce Smrčkové, která zde žila v Lásce...)Boží touha

14. dubna 2010 v 0:39 | HK |  Spisky z nitra

Boží touha


            Až jednou budeš milovat Mnou všechno a každého, až jednou budeš milovat Mne ve všem, až spatříš Mne ve všem, pak pravá Láska - JÁ - v tobě opravdově ožiji a ten, kdo Mne spatří takto v tobě, řekne:
      "Toť živý Kristus zde na Zemi v celé své kráse v tomto člověku takto působí, neboť vyjadřuje všechno, po čem kdy člověk prahnul, vyzařuje Lásku, která je touhou každého člověka, promlouvá Moudrost, kterou mu řekla Láska a která předčí všechny moudrosti světa, a který působí Silou, která je tak mocná, neboť se dotýká člověka Srdcem Boha a člověk se najednou probouzí ze svého spánku a ožívá; poznává, že jeho srdce bylo dotekem Vše-Lásky, Vše-Moudrosti a Vše-Síly pohnuto k Životu."
      Pak nastane všude velká Radost a Mé děti ožijí novým Životem, Mým Životem, který v tobě uviděly a který se jich dotkl, aby se rozhořel ve velký Boží Oheň, který pak vytvoří na této Zemi velký Žár Kristovy Lásky, která se bude šířit do celého světa a nevynechá žádný kout, neboť Láska se dostane všude a všude nahlédne a dotkne se každého místečka, i do té největší tmy Ona vstoupí, aby tam přinesla Své Světlo a tak proměnila tmu ve Světlo.
      Toť tvé poslání, rozvíjej Lásku a dávej Ji všem, neboť Já jsem k tobě nyní přišel v tobě a oživil tvé srdce; jdi a miluj, dávej Mne všem, neboť nyní je doba Mé Lásky, doba Mé Milosti, doba, kdy vstupuji na tuto Zemi také v tobě, abych se dotýkal všech Svým přeplněným Srdcem; Srdcem, které tě vždy milovalo, miluje a vždy bude milovat, neb jsi v Něm, jsi Mým Životem, jsi Mou Částí, Mým Paprskem, jsi Láskou, která je vždy Živá a stále zde přítomna, která je věčná a Její největší touhou je - dotýkat se čím dál více všech srdcí, aby se všechna spojila v Mé Lásce a rozdávala všem naše vesmírné ŠTĚSTÍ.
      Jdi, Můj milovaný, s otevřeným Srdcem, kde jsem JÁ, světem a Ohněm Pravdy zapaluj vše nečisté a proměň je v prázdnotu, kterou naplň vrchovatě Mou Láskou. Vlij do všech duší Mne, vlij do nich Mou Radost, která se nazývá pravou Blažeností Ducha.
      Až půjdeš takto světem s Mým Štěstím ve své hrudi, pohlédni na všechny ty slepé, nemocné a smutné děti Mé, které bloudí zde na Zemi, neboť odešly ode Mne do světa, který jim vzal Zrak a Radost, pohlédni na ně a potěš jejich mysl Láskou, která jim otevře znovu oči a ony spatří Mne, jak je volám do Své otevřené a vždy vstřícné náruče v jejich srdcích, kde stále jsem - jako jejich pravý a největší Přítel, Milenec, Bratr, Otec a jako jejich nejvěrnější milující Manžel, který pln Lásky čekám, až všechny Mé nevěsty přistoupí ke Mně a dotknou se svým srdcem Mého Srdce a spojí se v jedno velké SRDCE MÉ VŠE-LÁSKY.
      Pak se na této Zemi rozhoří velký Oheň a Jeho nevídané Světlo začne probouzet vyhasínající Životy v jejich duších, které přišly za tímto velkým Sluncem s touhou, aby se jich dotklo Svými Božskými Paprsky a probudilo v nich jejich vlastní Slunce.
      Pak bude naplněna Má Boží touha, pak Má Láska uvidí jen Lásku, která žije Svým vlastním Božským ŽIVOTEM.

Přicházíš

13. dubna 2010 v 10:15 | HK |  Spisky z nitra

Přicházíš


V bolesti duše mé,
v temnotě, která kolem mne se rozprostírá,
ve smutku, který zachvátil mne,
pozvedám se k Tobě
a modlím se - k Tobě, Lásko.
Pane, pomoz!
Pane, zachraň mne
a pomoz v těchto těžkých chvílích,
já obracím se k Tobě - Pomoci Pravé,
já spoléhám na Tebe,
který vždy pro vše vysvětlení a řešení má,
k Tobě,
který stále zde je, na vše shlíží, všechno ví a chápe.

Ty anděly mi posíláš ku pomoci,
najednou obrat v duši mé nastane,
já vnímám Tebe - Hlas Tvůj hřejivý
skrze bytost andělskou

a pak - skrze bytost lidskou Ty zjevuješ se mi,
Ty Pomoc Svou ukazuješ mi,
Ty Přítomností Svou oblažuješ mě skrze pomocníky Své,
kteří přišli do blízkosti mé,
aby mi pomohli a potěšili mě v chvílích těžkých,
kdy zkoušena jsem, co unesu.

Náklad ten těžký se mi zdál,
už nemohla jsem dále,
však volala jsem Tě a Tys přišel a pomohl.

Děkuji Ti, Pane - neustále,
neboť jen a jen Tobě děkovat mohu,
TOBĚ,
za VŠE, cos mi dal a co mi stále dáváš,
za ŽIVOT,
ve kterém žiješ Ty ve mně
a Já v tobě,
Já - JÁSTVÍ Tvého ŽIVOTA,
které Ty jsi oživil a uzdravil Silou a Láskou Svou.

Já - JÁSTVÍ - Tebe, Pravý ŽIVOT miluji,
Já - JÁSTVÍ - v Tobě jedině se raduji
a s Tebou - ŽIVOTEM v srdci mém - se spojuji.


Tobě, SRDCE mé,
Tobě, LÁSKO má největší,
Tobě, Největší Můj Milovaný,
Tobě za vše děkuji.


Poznej se

12. dubna 2010 v 10:43 | HK |  Spisky z nitra

Poznej se

Poznej se

Pohlédni Okem srdce na sebe sama,
pohlédni Okem spravedlivým,
pohlédni Okem vševidoucím,
pohlédni na sebe, dcero,
poznej se.

Postav se před zrcadlo, které jsem ti podal,
představ si, že Já jsem před ním a dívám se na Sebe,
Já toužím v zrcadle tom vidět Sebe - Lásku,
Já toužím vidět Nádheru, kterou jsem do tvého srdce vložil,
aby rostla a projevila se v životě tvém.


Co vidíš?
Vidíš Mne?
Vidíš Lásku, kterou jsem ti dal?
Vidíš Nádheru Mou,
kterou v sobě ukrýváš a kterou stále zakrýváš zábaly hustých mlh,
v kterých se takto zahřívat chceš,
avšak ony nezahřejí tě,
ony studené jsou.
Možná, že zahřejí tě na chvíli,
ony snaží se, aby zahřály tě,
však nemohou tě zahřát, neboť tepla samy nemají,
ony chlad jen vysílají a učit tebe chtějí,
abys přivykla jejich chladu, který,
až dotkneš se ho více,
promění se v teplo, však pozor,
je to teplo zdánlivé - teplo pro tebe jen vytvořené - na chvíli.

Pohlédni do zrcadla Mého,
pohlédni a spatříš Pravdu,
uvidíš sebe - uvidíš Mne,
jak ubohý jsem v tomto zrcadle tvém,
jak maličký a slabý jsem,
jako dítě, které nemocné
se zdá,
které Posily potřebuje
a které uzdraveno býti má.

Toť tvoje práce nyní,
dcero, pohlédni na Mne pořádně
a spatříš,
jak v tobě volám o pomoc,
jak v tobě volám slova Lásky:

Oživ Mne v sobě,
uzdrav Mne,
projev Mne a žij - naplno.

K tomu však třeba je touhy tvé,
touha ta do nitra tě přivésti má,
kde Zdroj veškeré Síly a Zdraví přebývá,
kde Láska jest
a Duch tvůj se ukrývá.


Jdi rychlým krokem, dcero,
přijď ke Mně jen
a Já tě již uzdravím,
Já tobě život mohu dát,
Já tobě cestu Lásky mohu ukázat,

Já jsem životem tvým,
Já cesta pravá jsem,
ty na ni vykroč jen
a jdi po ní.

Jsem Zdrojem tvé radosti,
jsem Zdrojem tvé moudrosti,
jsem Zdrojem síly tvé,
jsem LÁSKA,
ve které je VŠE.

JÁ - JSEM
v tobě
a ty můžeš se Mnou býti stále,
ty můžeš se se Mnou spojovat,
ty můžeš ve Mně stále přebývat,
ty můžeš Mou Láskou se stát.

Však touha tvá, jaká jest?
Po čem toužíš, dcero Má?
Jsem tvojí touhou Já?
Odpověz upřímně sama sobě
a pohlédni do zrcadla, které před tebou stojí.

Co vidíš? Řekni.
Co vidět chceš? Řekni.

Já čekám, až zatoužíš po proměně,
čekám, až zatoužíš po Kráse pravé,
kterou spatřovat chceš v zrcadle Mém,
Já čekám, až touha v tobě zavolá Mne,
Já přijdu k tobě,
však ty Mne stále nevoláš.
Proč?
Proč, když Já pro tebe tolik toho připraveno mám.
Proč, když jsem stále zde
a toužebně tě očekávám s rukou laskavou,
která Mé pohlazení ti chce dát,
však ty, stále zachumlaná do peřin, kterými svět tě přikryl,
bojíš se odhodit je a přijít ke Mně - úkrytu pravému,
místu, kde Teplo hřejivé přebývá a čeká na tebe,
aby tě posílilo a zahřálo,
aby tě potěšilo a objalo Láskou Otce,
který je zde a stále na tebe čeká v nitru tvém.

On touží,
abys vstoupila k Němu do Jeho komůrky,
abys nechala se Jím obejmout,
abys spojila se s Ním
a takto, společně s Ním vyšla do světa,
naplněna Láskou a pravým Životem
a projevila skrze bytost svou - Boha,
abys projevila Mne - Lásku - způsobem,
který sama sobě zvolíš,
však v nitru tvém - spojena se Mnou -
Já to budu, který budu žít
a ty staneš se Mnou,
JÁSTVÍ v tobě ožije
a Já život nový skrze tebe,
skrze JÁSTVÍ projevím.

Pak pohlédneš do zrcadla a zaraduješ se,
neb spatříš Mne -
který usmívat se bude z nitra tvého,
Mne, který zářivým pohledem svým Lásku rozdávat jen bude,
Mne, který vždy tě takto potěším,
Mne, který vždy jsem s tebou,
Mne, který jsem v tobě
a který jsem VŠÍM.

Uchop Mne, dcero,
a spoj se se
Mnou,
pak Láska Má bude Láskou tvou
a Štěstí Mé se tvým stane.Raduji se...

11. dubna 2010 v 20:28 | HK |  Spisky z nitra

Raduji se

Raduji se...
Raduji se z Tvého Svitu, Pane,
neb Láska Tvá dotkla se mého srdce,
Ona oživila mne.
Ona přišla z Tebe ke mně,
aby potěšila mne a zahřála Teplem svým - laskavým.

V bytosti člověka spatřila jsem Tebe,
JEDINÉHO A VŠUDYPŘÍTOMNÉHO,
který jsi v každém a ve mně stále přítomen.

Svůj Život nám stále nabízíš,
abychom Jej uchopili a spojili se s Ním,
abychom jako Maria se stali
a spojili se s Tebou a zrodili v sobě TEBE
- Krista Živého - Krista našeho,
toho nového Krista, který Jástvím se nazývá.

Jáství - toť nový Život vzkvétající v srdci mém.
Jáství - toť křehká květinka vonící, která po opoře volá.

Jáství - toť dítě mé, maličké,
které toužebně ke mně hledí
a natahuje ručky své - ke mně,
abych uchopila Je pevně
a šla s Ním společně cestou života.

Toto křehké, slabé Jáství,
které jest v tobě, milá Má,
čeká na tvoji péči důkladnou,
čeká, abys vzala Je do náruče
a přivinula k srdci a Nápoj Lásky dala Mu pít.
Tento Nápoj posilující
jest v srdci tvém neustále přítomen
a připraven vždy k posílení Jáství tvého.

Piji Nápoj ten a Život ve mně rozrůstá se.

Já - Láskou se tak stávám,
již nic neočekávám,
již jen dávám - SEBE - všem.O čistotě mysli

9. dubna 2010 v 22:05 | HK |  FOTO s poselstvím

O čistotě duše.

Zrcadlení

      Říkám ti: Až očistíš svou neklidnou mysl s pokorou a upřímným sebezpytováním, až se zbavíš svých iluzí a snění, přehnaných nároků, očekávání a nereálných představ o všem, až se zbavíš své pýchy, kritiky a také - potřeby uznání, až toto vše vyčistíš a odstraníš (uvědoměním a poznáním) ve své mysli, tyto všechny tíživé a temné myšlenkové útvary (které sis vytvořil svým nesprávným myšlením a které dělají tvou mysl těžkou a chaotickou) zmizí (rozplynou se do prázdnoty) a ve své mysli najednou ucítíš, že "prázdné místo" (jak by se mohlo zdát), po těchto myšlenkách, které měly ve tvé mysli velký význam a tedy byly tam
(a chtěly být) "trvalými" obyvateli a měly také svoji podobu (a chtěly se stále rozmnožovat a tak růst) a bránily ti ve výhledu na Mně, není tak docela prázdné, ale v tomto místě najednou pocítíš nebývalý klid a mír, pocítíš příjemnou lehkost (neboť dojde ke "zmizení" nadbytečné zátěže těchto nevhodných myšlenek, iluzí a představ), ucítíš čistotu, ucítíš Pravdu, která je vždy základem, podstatou a centrem všeho. Vše nadbytečné odchází a Pravda zůstává jako věčná základna a Zdroj, který se vždy oživí, když si uděláš pořádek ve své duši se svými myšlenkami a vyčistíš svou mysl od nepotřebného balastu a tak odhalíš jádro - Božský aspekt pravého Života ve své duši.
      V tomto stavu pak mohu promlouvat k tobě a skrze tebe Svá nebesky krásná slova živé Moudrosti, jednak, abych nasytil tvou dychtivou duši po duchovním Poznání a Pravdě, a jednak, abych oslovil i další toužící a hledající Mne, kteří ještě nevyčistili své mysle natolik, aby se dostali přes nánosy neužitečných myšlenek až na dno svých duší, kde Já - Bůh v pravé čistotě jejich myslí a v pravé duchovní kráse přebývám se Svou Láskou a Moudrostí, kterou vždy nabízím všem, což dělám vždy nesmírně rád, neboť vždy mám připraven pravý Nektar - speciální Boží výtažek pro každého člověka, který Mi v čistotě své mysli bude chtít naslouchat.
      Udělej si proto ve své duši čisto, udělej si místo (pro Mne), odhoď všechno své nesprávné (egoistické) uvažování a ponoř se na dno své duše, dotkni se tohoto dna, na kterém se nacházím Já Sám v té nejkrásnější podobě.
      Vezmi metlu a důkladně ve své mysli zameť, odežeň všechny bludy a jiné neřády, aby ti již nezabraňovaly ve výhledu na Můj věčně pravdivý živý obraz, který se nazývá Pravdou Boží.
      Uvědom si, že v jádru každé tvé osobní myšlenky je Má Božská neosobní myšlenka.
      Povrchním zdrojem tvých myšlenek je ego (negativní duch), který chce žít. Já Jsem až hluboko uvnitř a někdy může být těžké se ke Mně dostat. Chce to usilovnou duševní práci, která však, vedena touhou ve tvém nitru, se stává radostnou (neb se Mnou, který přicházím vždy na pomoc v pravou chvíli,
je zdolání všech překážek snadné).
      Dostaň se až k této Mé neosobní myšlence, běž a poznej jádro, podstatu, Mne, a v tu chvíli pochopíš, jak temným a zbytečným myšlenkovým obalem jsi zahalil tuto Mou Božskou Neosobnost, která vždy a všude září svou Pravdu v celé věčnosti.
      Když odevzdáš všechny své bolestné, tíživé, těžké, nesprávné, nereálné myšlenky a představy (pocházející z ega) Mně, stane se to, že Já všechny tyto myšlenky nejenom že rozpustím (to až potom), ale v prvé řadě ti dám poznat jejich pravou hodnotu, odhalím ti jejich povrchní podstatu
(uvidíš jejich bezvýznamnost, temnotu a v Pravdě poznáš, jaký mají skutečný význam a proč vznikají) a pak je proměním Svou Září v Božské Světlo (tyto myšlenky pak budou "transformovány", tj. v Mém Světle rozpuštěny a nahrazeny Skutečností, která je vždy Živá v jádru každé tvé myšlenky) a vrátí se k tobě jako čistá Pravda Mé nebeské Moudrosti a Lásky.
Poznáš pravý (duchovní) význam všech myšlenek, věcí a jevů,
poznáš Pravdu, kterou jsem Já jakožto vše prostupující Duch, Světlo, Láska = životadárná Energie, která hýbe vším a oživuje vše.
      Skutečnost Mé Božské Pravdy má stále stejný Základ a Zdroj, kterým jsem Já Sám, však přesto je vždy nová, neboť nekonečnost Boha spočívá v Mé Lásce, která se šíří na všechny strany ke všem duším a ty, které tyto Mé Plody Lásky uchopí a z jejich semen nechají vzrůst ve své duši nové rostlinky, jsou Mými pravými Dětmi, skrze které pokračuje Můj rod tvořivého Života do nekonečna.
      Tak rád bych chtěl, aby i vy jste se stali Mými pravými Dětmi, které budou štěstím Mé velké Boží Rodiny, která se bude v pravé Lásce a Harmonii jen rozrůstat, radovat a v blaženém Božsko-andělském spojení vytvářet nový Život a tak spolu se Mnou pracovat na velkém rozkvětu stvoření.


JÁ přicházím k tobě

7. dubna 2010 v 20:49 | HK |  FOTO s poselstvím

Já přicházím k tobě

Já přicházím k tobě

Dnes přicházím k tobě, dítě Mé,
abych tě potěšil ve tvé Samotě,
Samota ta - jest Samotou Radosti,
neb kde Já Jsem, tam Štěstí a Láska jest.

Já k tobě přicházím,
Já Sebe nacházím -

v tobě
se shlížím jako v zrcadle zářivém -
v něm spatřuji Krásu nevídanou,
v něm nalézám Život nový,
v něm raduji se spolu s tebou -
dítětem Lásky Mé - dítětem Života Mého,
dítětem milovaným.

Spatřuji Lásku, spatřuji Touhu, spatřuji Bolest,
spatřuji Moudrost, která svým Jasem osvětluje tuto Zemi,
spatřuji ruku Svou, kterak nese Pochodeň,
Ona Silou Mou vedena, s odvahou nesena jest vysoko,
aby svit Její dotkl se srdce hledajícího,
srdce po Bohu toužícího.

Jdu takto krajinou a mezi spícími dušemi se procházím,
v ruce Mé Světlo Života nesu jim,
však oni Světlo Mé Lásky rozžehnout váhají,
oni nechtějí se setkat se s Ním,
oni nechtějí poznat Mne,
který jsem VŠÍM,
který takto v zrcadle tvém se vzhlížím,
který Moudrost Lásky přináším jim
a očekávám,
že uchopí Oheň Můj a rozpálí srdce své,
však smutný jsem, neb oni děsí se Mne - Lásky,
která svým žárem silným volá je k Sobě,
oni děsí se Ohně.

Já však hřejivou náruč pro ně připravenu mám,
neb jsem Otec laskavý a moudrý,
který děti Své miluje
a Láskou Svou je stále oživovat touží.
Jsem však v zrcadle tvém
a ve světě plném bouří,
které zachvátily je - děti Mé, zmítající se v ničivém proudu,
který strhává je a ode Mne vzdaluje
a do temnoty
světa stahuje,
Já však s Pochodní Světla nabízím jim Cestu,
která vyvede je z temnoty,
která přivede je ke Mně -
k Otci milujícímu,
k Otci, který pravý Život nabízím jim,
k Otci, který
Láskou jsem,
k Otci, který v Ježíši byl jsem zde pro ně,
abych připravil je na Cestu Životem.

Jsem Ten, který v duši tvé nyní promlouvám,
jsem Ten, který v nitru tvém stále očekávám,
až v Lásce se děti Mé spojí
a přiběhnou ke Mně.

Pak rozhoří se
Slunce Mé
a celá Krása Jeho bude Krásou tvojí.