Květen 2010


Odhalení (důležité duchovní sdělení)

29. května 2010 v 11:13 | HBK |  FOTO s poselstvím

Odhalení

Odhalení

      Nuže, Má milovaná dceruško, která jsi dnes zase po nějaké době pocítila v srdci obzvlášť velkou radost, vyjádřila jsi Mi svůj velký dík a obrátila jsi se ke Mně s vroucím srdcem lásky a vděčnosti, neboť jsi pocítila a silně vnímala Mou Pomoc v (pro tebe náročných) záležitostech tvého života, pocítila jsi zásah Mé Božské Ruky, která dala příkaz Mým andělům, kteří vždy na upřímnou modlitbu srdce odpovídají, vedeni Mnou a upravují cesty Mých dětí tak, aby mohly kráčet svým životem a mohly tak vyjadřovat skrze svou bytost aspekt Mé Lásky a Pravdy.

      Znovu jsi se přesvědčila, že jsem zde stále živě přítomen, neboť vše sleduji dvěma způsoby - jakoby z povzdálí i zblízka (v tobě), že vím o všem a každém, o tvých potížích a starostech, přesvědčila jsi se o tom, že vždy přijdu na pomoc ve správný čas a to tehdy, když to Mé děti opravdu potřebují, neboť jsem starostlivý, chápající a láskyplný Otec, který Svým vševidoucím Okem pronikne každou jejich bolestí a tíží, který slyší jejich toužebné volání a který vidí, co je kde třeba a proto přispěchá hned na pomoc se svými anděly všude tam, kde to situace vyžaduje.

      Tak tomu bylo i nyní u tebe, kdy ty, Má drahá, nyní opět posílena Mnou a Mou Láskou, jsi se uklidnila a odevzdala ses Mně a spočinula tak v Mé laskavé náruči Mého Ticha a Míru, ve kterém vždy tak ráda přebýváš, neboť víš, že v tomto stavu (v klidu tvé mysli, která se pak obrací jen na Mne) se nejlépe dokáže otevřít tvé srdce a můžeme tak spolu promlouvat skrze živé spojení ve tvém srdci, kdy se tvá duše může ptát na cokoliv a u Mne vždy najde tu správnou a pravdivou odpověď na všechny své otázky takovým způsobem, jak je schopna tuto Pravdu pojmout (víš, že ti vysvětluji vždy přesně ten aspekt Pravdy, který je aktuální a pro který jsi momentálně připravena a otevřena tak ve své duši (mysli) Mému speciálnímu "sálání".  

      Máš ve své mysli nyní nějaké otázky na Mne (ty, které jsi Mi vyslovila a ráda bys znala odpovědi na ně), ale Já vidím ještě hlouběji do tvé duše a vidím tam ještě další otázky, které jsi vědomě nevyslovila a přesto vidím, že jsou daleko důležitější pro tebe než tyto vyslovené a také vím, že v hloubi své duše očekáváš ode Mne odpověď právě na ně a toužebně Mne stále voláš a chceš slyšet Mé Slovo a Mou Radu, chceš slyšet Mou podporu (útěchu), chceš Mne více vnímat a pociťovat, chceš být více Mnou proniknuta a cítit více Mé Síly, chceš být proniknuta plně Mým Božským Duchem (s důrazem na Mou Božskou Lásku). Ano, je to tak, drahá Moje, chceš být silnější ve Mně, ale (a tady je Má rada) své chtění po změně své bytosti musíš aktivovat především skutky ve své mysli, ve které si musíš udělat ještě důkladnější pořádek, protože i když jej sem tam provádíš a vyhazuješ nepotřebné smetí a různé nánosy, které jsi nechala do své mysli vniknout zvenčí, či ty sama sis je vytvořila svým vlastním (svobodným) nesprávným přemýšlením (a dala jsi jim tak tvar a podobu), přesto tam ještě zůstalo mnoho dalších skrytých nánosů a špíny, která pak bývá odhalena Mým silným Světlem Pravdy právě v různých situacích tvého života, ve kterých se nacházíš právě proto, abych si tak na tebe důkladně "posvítil" a vyzkoušel tě, jak na tom jsi a jak jsi schopna obstát v náročnějších situacích. Pak se projeví a naplno ukáže, kde jsou ještě tvé slabosti a v čem děláš stále chyby a můžeš tak vidět v záhybech a zákoutích své mysli spoustu nepořádku, můžeš si uvědomit své chyby, kterých by ses nemusela dopouštět, kdybys soustředěně a pravidelně (bez přestání) uklízela ve své mysli opravdu pořádným koštětem (které se dostane všude - do všech záhybů!) a ne jen tím svým slaboučkým a lehoučkým košťátkem, které vezmeš občas do ruky a sem tam něco vymeteš. To není pořádný úklid, dítě, pokud chceš být Mou opravdovou služebnicí a partnerkou, pokud chceš být se Mnou v neustálém těsném OBJETÍ, musíš Mi důkladně připravit (a vyčistit) prostor, abych mohl k tobě vstoupit v celé Své Nádheře, Lesku, Moci a Lásce.

      Tak, jak máš uklizeno nyní, to je velmi málo, neboť přes nánosy, prach a špínu, kterou ještě stále vidím (ve tvé mysli), nemůže Mé Světlo Pravdy k tobě vejít plně a proto jen sem tam (po tvém "malém myšlenkovém úklidu") a soustředění se na Mne, vnímáš malé záblesky Mne a slyšíš Můj Hlas, který však vždy s Láskou a Mírností k tobě hovoří, neboť jsem laskavý a mírný k těm, kteří hledají ke Mně cestu a snaží se Mne poznat a také usilují o to, aby projevily ve svém životě alespoň určitý stupeň Mé Lásky a Mého Kristova života a tak přispěli i svým malým dílkem k rozvoji Ducha a pravého Života na této nemocné Zemi, která chřadne a slábne stále víc a více a proto je potřeba oživovat a probouzet spící duše, které se nakazily nemocí, zvanou "smrt".
      
      Chtěla jsi vědět, proč ti přímo v srdci nezjevuji další a další nebeské Pravdy a další a další nová tajemství Mé tvorby v celém stvoření atd…

Odhalení

      Má milovaná dcero, až budeš mít ve své mysli jenom Mne, až tvá touha po Mně bude jedinou touhou, až Mi svými skutky ve svém životě dokážeš, že život Krista se stal tvým životem a ty budeš žít jen pro Mne (svého milovaného Otce v nebesích), až Mi takto vyznáš přede všemi svou lásku, pak ti postupně odhalím mnohé, což není možné ve stavu, v jakém nyní jsi, neboť tvá mysl je ještě nezralá a málo trénovaná k tomu, aby v ní mohlo zazářit velké Světlo Mého Slunce, takovou "zátěž" by nemohla naprosto snést, neboť je v ní ještě spoustu temného a Mé Světlo by tak až příliš oslnilo (a spálilo) její temnotu a proto dávky Mého slunečního svitu jsou dle tvých skutků a tvé touhy po Mně přesně takové, jaké jsou, neboť ty jsi určovatel (svými touhami a přemýšlením), jaká Pravda ti bude zjevována a jakým způsobem.

      Už jsem ti toho řekl (zvenčí a skrze proroky a knihy) a zjevil tolik, Mé dítě, že by ti to mohlo dostatečně stačit k tomu, abys odložila knihy a naslouchala přímo TOMU, který chce zjevit Pravdu novým způsobem - skrze tebe a chce tak ukázat světu nový aspekt Své Božské Lásky a Svého čistého Života. Říkám ti to stále a pořád dokola.

      Jak můžu projevit plně Svou Pravdu, jak můžu projevit plně v tobě Svou Lásku, když Mi nasloucháš jen občas, zrovna, když se ti to hodí a když máš na Mně náladu.    Jak ti mám dát Své VŠE (a tak rád bych ti JE dal), když se stále ještě pořád zaobíráš jinými záležitostmi a Mně - Tomu, který by měl být tvým 1 a VŠÍM, nevěnuješ takovou pozornost, jak bys měla.

      Nu, dcero, pohlédni nyní do sebe s touto Mou svítilnou Pravdy, která ti odhaluje ještě tolik nepořádku ve tvé mysli a uchop pořádné koště a dobře zameť! Vyčisti důkladně všechny záhyby, které jsem ti nyní pomohl odkrýt a spláchni tu špínu čistou Vodou Mého Ducha a dej na tom místě průchod slunečnímu Světlu Mé Pravdy a Lásky, která se dere ven a touží se projevit. Učiň tak a spatříš v sobě růst nový svět, spatříš NOVÉ SLUNCE, které svým svitem probudí v tobě nový Život a každý den, každou chvíli budeš v Pravdě, kterou čím dál více budeš poznávat.

      Čím více budeš zaměřena na Mně, tím více ti toho budu odhalovat a tím větší ti bude zjevena Pravda o všem.

      Zde rozhoduje vzdálenost (která je mezi námi) o tom, kolik ti toho sdělím, neboť tam, kde není vzdálenost, je JEDNOTA a v té jsem JÁ a u Mne najdeš VŠE. Čím větší však bude tvá vzdálenost ode Mně, tím slaběji bude tvé ucho slyšet Můj Hlas, neboť když chce tvé ucho něco slyšet, musí se dostatečně přiblížit Bytosti, které chce naslouchat, jinak Ji neuslyší.

      Hovořím k tobě neustále, den co den ti sděluji různými způsoby Svou Pravdu a dávám se ti poznat, však pokud nebudeš ve svém pozorování zaměřena na jádro (ve kterém jsem JÁ - Pravda), ale pouze na povrch věci, pak nemůžeš odhalovat Mou Božskou podstatu všeho, neboť tvé oko a ucho ještě úplně nepřekonalo vzdálenost od hmoty k Duchu - tedy vzdálenost z vnějšku do nitra. Čím hlouběji půjdeš, tím víc se přiblížíš pravé JEDNOTĚ DUCHA ve svém nitru, kde JÁ (ZDROJ VŠEHO POZNÁNÍ) přebývám a kde mám pro tebe připravenu Svou Pravdu, abych ti Ji dal, neboť dávání je hlavním aktem Mé Lásky, která čeká na tebe, až Ji uchopíš a spojíš se s Ní. Pak budeš žít ve veškeré Pravdě a vědění, neboť budeš plně spojena s Bohem - Pravdou - Láskou, budeš plně spojena se Mnou a neustále budeš v sobě pociťovat čím dál větší příliv nové a nové Síly, která z hloubi tvého nitra bude nesčetnými gejzíry tryskat na povrch, aby vyjádřila sama sebe svým jedinečným a neopakovatelným způsobem.    

Odhalení1

JSEM

27. května 2010 v 21:41 | HBK |  FOTO s poselstvím

JSEM

JSEM1

Jsem rozkvétajícím Srdcem,
které poznalo, kdo JE.

Jsem zpívajícím Hlasem,
který vychází ze MNĚ.

Jsem radostnou náladou,
která poznala Sama sebe.

JSEM2

Jsem Štěstím,
které VÍ,
že Jím JSEM.

Jsem Poznáním,
které se stalo Životem.

JSEM3

Jsem květinou,
která žije ze MNE,

která dýchá pro MNE
a která vzhlíží ke MNĚ,
neboť poznala, že v ní ŽIJI JÁ.

JSEM4

Jsem Sluncem,
které září MNOU,
neboť JÁ JSEM v Něm.

JSEM5

Miluji

25. května 2010 v 20:00 | HBK |  FOTO s poselstvím

MILUJI.

Miluji

Až ztišíš svoji duši a zastavíš se na chvíli,
tehdy ucítíš Mé MILUJI.

Až otevřeš se plně proudu Mého Života,
hned zaraduješ se v té chvíli.

Až odhalíš MNE v sobě a poznáš, že Já JSEM,
pak Má Láska začne v tobě sílit
a ty začneš žít svým vlastním
Miluji.Probuzení

23. května 2010 v 11:49 | HBK |  Spisky z nitra

Probuzení


Jsem tvá Láska,
která žije hluboko v tvém srdci a čeká na spojení.
Jsem tvé Štěstí,
které čeká na tebe,
až Jej uchopíš plnou silou své touhy a dotkneš se Ho.
Jsem tvůj Život,
který tě stále volá a z tvého spánku vybízí tě k probuzení,
Jsem tvé ranní Slunce,
které Svým dotekem probouzí tě z temné noci zapomnění,
abys následoval MNE - MISTRA,
který v tobě přebývám a který čekám na tebe,
až přijdeš k Mému prostřenému stolu v SRDCI svém
a posilníš se do nového dne Mou dobrou snídaní.

Kdybys věděl, jak moc si přeji,
abys žil plným Životem Ducha - Životem Mne
      - Životem Lásky, Životem Radosti, kterým v tobě JÁ JSEM.
Kdybys věděl, jak moc toužím po našem sjednocení,
kdy JÁ - toužebně čekající a Milující -
tě z hloubky tvého SRDCE volám,
abys ke Mně přišel a spojil se se MNOU.
Ach, dítě Mé, smutno je Mi, když vidím, že nemyslíš na Mne
a že se tvá mysl nezabývá Bohem.

Promlouvej vnitru svém a představuj si v SRDCI MNE,
neboť JÁ tam JSEM a čekám na oživení:

JSEM niterná nádherná Bytost,
JSEM část BOHA - JÁ - andělská JISKRA -
Láska - Moudrost - Síla.
JSEM Láska v neopakovatelné podobě.
JSEM Ten, který žije pravým Životem Božím.
JSEM Život - jedinečný Bůh v tobě.
JSEM Živý Duch nekonečné Lásky.
JSEM Bytost pravého Života, JSEM Milující část Boha,
JSEM Sebe-vědomá JISKRA - JÁ, který Miluji.

JÁ - Božské Jáství - DOBRO - Láska.

Na všechny otázky ti sděluji toto:

Hledej nejdříve Království nebeské a vše ostatní ti bude přidáno.
Hledej jen MNE a JÁ ti dám VŠE.Dušená hlíva s tofu a rajčaty na kari

21. května 2010 v 20:56 | HBK |  Sluníčkové RECEPTY
Vyzkoušejte lehké výživné dietní bezmasé jídlo:

Dušená hlíva s tofu a rajčaty na kari.


Potřeby:

Asi 250g hlívy ústřičné
1 bal. TOFU sýr natural
klíčky TRICOLORA - balíček (3 druhy - naklíč.čočka, mungo+vojtěška)
2-3 rajčata
kari, vegeta (či solčanka),
slunečnicový olej, sůl.
Dusíme a vaříme
Jako přílohu uvaříme buď rýži, těstoviny či noky nebo uděláme bramborové
hranolky, které jsou nejlepší pečené na pečícím papíře v troubě.
Přidáme kari
Postup:
Nakráj. hlívu orestujeme na oleji, mírně podlejeme, chvíli dusíme,
přidáme klíčky, nakrájené tofu a rajčata, posypeme trochou kari, solčankou (vegetou),
podlejeme vodou a dusíme doměkka. Podle chuti dosolíme.
Toto množství je zhruba na 3 porce.
Podusíme doměkka
Poznámka: Komu by vadila lehce nakyslá chuť sýru TOFU a nechce být vegetariánem,
nechť si ho vymění za kuřecí maso.

Dobrou chuť!

Hotovo

:-)

Sluníčkové recepty - úvod

20. května 2010 v 23:08 | HBK |  Sluníčkové RECEPTY

Sluníčkové RECEPTY - úvod


20.5.2010 - vytvoření nové rubriky - Sluníčkové RECEPTY. V této rubrice budou zveřejňovány vlastní recepty jídel, které byly a jsou připravovány s Láskou. Vaření a příprava probíhá současně s aktivní meditací a pozitivní myšlenkou, zaměřenou na dodání pozitivní Energie jídlu a osobě, které je určeno. V konečné fázi pokrmu díky modlitbě, prosbě a napojení se na Zdroj Energie, je jídlo požehnáno Energií shora, která je léčivá, očišťující, posilující a tak dostane pokrm ještě "něco" navíc...

Zlaté Slunce Radosti
Zlaté SLUNCE Radosti (HBK - encaustic)Moje všudypřítomnost

19. května 2010 v 22:11 | HBK |  Spisky z nitra

Moje všudypřítomnost


JÁ JSEM LÁSKA, která pronikám vším a rozdávám všem.
Vyzařuji Život ve všech vašich životech,
vyzařuji Lásku v hlubině všech vašich lásek,
vyzařuji Sílu, kterou najdete na samém dně vašich slabostí
a když projdete jimi, uchopíte Ji.
Vyzařuji Sebe z nitra všeho a každého; až vstoupíte dovnitř, naleznete Mne.
Jsem Milující Božská Láska v Bytosti, která JSEM VŠÍM - JEDNÍM.
Až poznáte MNE a oživíte Život Já Jsem,
poznáte pravou JEDNOTU BOHA v sobě a ve všem,
poznáte pravé SPOJENÍ ve vás se vším;

poznáte, že JÁ JSEM JEDEN - Nekonečný a všudypřítomný Život -
LÁSKA JEDNOHO a VŠEHO, Láska Největší, prostupující vše,
která Miluji, kráčím ven a pronikám dovnitř, abych setkala se sama se Sebou.

Poznávám se, když Miluji.
Rostu, když zalévána jsem Vodou, která vychází ze MNE.
Jsem všude pro toho, kdo otevřel Oči a nejsem nikde pro toho,
který odešel do hluboké temnoty, která je ničím,
neboť odešel ode MNE, který jsem VŠÍM.
JSEM Semeno v plodu tvého srdce a JSEM tvým SRDCEM;
JSEM Rostlina, kterou zaléváš Láskou, vyrůstající z NĚHO.
JSEM Radost ve tvé bolesti a Bolest ve tvé radosti;
JSEM Jiskra, zapalující vše Živé i neživé.
Jsem TEN, který Svým Dotekem spojuji dva Životy v JEDEN a JSEM JEDEN,
který rozdávám se všem.
JSEM Zrcadlo, do kterého se dívám a JSEM Obraz,
který malujete barvami, které jsem vám dal.
JSEM v každém vašem konání, slově a bytí, když Žijete.

Jsem JEDEN a JSEM Nekonečný,
JSEM všudypřítomné VŠE a JSEM i Ten nejmenší.
JSEM Stvořitel, kterým JSI, JSEM Milující Láska - OHEŇ, který zapaluje vše.
Žiji, Miluji a dýchám Vzduch Božské Svatosti,
který proudí všude okolo Mne a je i ve Mně.
Slyším Hlasy Lásky oživených Bytostí,
v jejichž Srdcích JÁ ŽIJI a promlouvám Své Slovo,
které vychází ze MNE - JEDNOHO.

Cítím Radost při pohledu na Život,
který hoří uvnitř MNE - Nekonečného - všudypřítomného JÁ JSEM,
který kraluji i sloužím všem,
který Miluji i toužím po novém sjednocení všech Mých Lásek.
JSEM a rozrůstám se v Božském OHNI -

JÁ - JEDEN a Největší v maličkém SRDCI Mém.
Zpřítomňuj Mne v sobě

18. května 2010 v 23:23 | HBK |  Spisky z nitra

Zpřítomňuj Mne v sobě


Má Lásko, Mé milované Dítě!
Zpřítomňuj Mne v sobě myšlenkou na Mne a to tak, že si Mne budeš neustále představovat jako živě přítomného uvnitř tvé bytosti. To znamená, že budeš aktivně oživovat představu, která se stane ztotožněním se se Mnou, neboť Síla tvé myšlenky o Mně Mne v tobě oživí. Věz, že tvé Slovo má velkou sílu a jsi skutečně schopen MNE - a tak SEBE probudit ve své duši a tak Mne nechat žít v sobě. Budeš to pak Ty, kdo bude žít, neboť tvá představa se vnitřně naplní Mnou, který tě oživím a tak se se Mnou sjednotíš a již budeš žít Ty ve Mně a staneš se Mnou ve svém Jáství. Tak se v tobě budu probouzet Já a ty budeš se Mnou zajedno.

Proto si Mne neustále představuj a říkej si větu v různých, avšak živých obměnách ve svém nitru:

Jsem božská jiskra, část Boha, Dítě Boží, součást Boha, Boží paprsek, anděl, který vyšel z Boha, aby poznal svět a nabyl zkušenosti a poznal dobro i zlo. To proto, abych se mohl naučit rozeznávat dobro od zla a abych poznal, kdo Já Jsem. Svým putováním v různých úrovních bytí jsem se ztotožňoval více či méně s vnějšími možnostmi a podmínkami a tak přijal různé hry a role života. Ponořením se do některých rolí jsem ztratil vědomí toho, kdo Já Jsem.

Nyní však, znechucen různými náročnými rolemi, se chci opět ztotožnit sám se Sebou, abych mohl být opět sám Sebou a tedy již ne hercem, ale režisérem svého života. Nechávám proudit ze svého nitra Mne - Božské Jáství, neboť Jím jsem. Jsem tou částí Boha, která vyzářila  z největšího Božího SRDCE, které rozdává Svůj Život všem v mnoha svých aspektech Lásky. Jsem nádherný, milující, pozitivní anděl, kterým jsem vždy byl, akorát jsem na to zapomněl, neboť jsem se ztotožnil s různými rolemi, které měly za úkol vyjádřit myšlenku, ve které by nebyl Bůh. I to jsem chtěl prožít a procítit.

Už mám dost rolí temnoty, která svým chladem začala studit čím dál více a která mne svými scénáři vedla do bahnitých míst, ve kterých jen tajemné bludičky ukazovaly svůj "svit", který sváděl duši do ještě větších bažin, kde Mi tma a bahno znemožňovaly veškerý pohyb.

Nyní však - v té největší tmě - objevilo se Světlo.Uvědomil jsem si Sebe v sobě samém a poznal jsem se ve své nádherné a milující podstatě. Moje základna se nazývá Láska a Já vycházím z ní jako Její paprsek - nádherný zářivý sluneční drahokam, který uchovávám ve svém vlastním srdci, které otvírám Svým Slovem a nechávám proudit jas mého Světla na všechny strany, aby Má Láska byla viditelná. Nyní Mé Slovo oživuje v mém nitru Boha a očišťuje celou moji duši a všechny další úrovně mého bytí. Mé Slovo uzdravuje také mé fyzické tělo, neboť Má Láska se dotýká svojí Silou všech buněk, které tak započaly cítit, že jsou Milovány.

Je to Láska, která léčí, je to Láska, která uzdravuje.
Je to Láska, která žije - nyní ve mně a kterou se nyní stávám,
neboť JÁ JSEM Láska, JÁ JSEM Zdraví, JÁ JSEM Život,
JÁ JSEM pravé naplnění života.

JÁ JSEM Já.Vnitřní spojení

17. května 2010 v 20:19 | HBK |  Spisky z nitra
Vnitřní spojení


      Veškeré dění a život začíná UVNITŘ. Proto musíš jít nejdříve DOVNITŘ, neboť tam nalezneš Jadérko svého Života, které musíš pokropit svým Citem, aby mohlo začít klíčit a růst a tak započít život Lásky, kterou jsi ode Mne dostal. Až Jej důkladně zaliješ svými slzami Štěstí, započne v tobě klíčit nový Život. Život, jehož Stvořitelem budeš Ty. Až dojde k tomuto vnitřnímu spojení tvého Citu s Mým Jadérkem v tobě, pocítíš skutečnou radost svého srdce, v němž začne růst nová Energie - Láska, která se již bude nazývat Tvojí. Pak pocítíš, že došlo ke spojení se Mnou, kdy Já jsem v tobě Tebou prožívatelný a Ty budeš vnímat, jak rosteš ve svém znovuzrozeném Životě.

      Teprve pak pocítíš vnitřní nutkání jít směrem ven, neboť tak jako ze semínka klíčící rostlinka se dere na povrch, tak také tvá Láska se bude rozrůstat a šířit na všechny strany, aby vyjádřila sama Sebe.

      Teprve pak (po tomto niterném spojení se Mnou) se staneš Ohněm, který začne sálat. Proto dbej na to, abys tento Oheň v sobě nikdy neuhasil, ale udržuj Jej neustále přikládáním kvalitních polen, které Já ti stále podávám uvnitř tvého srdce.Slovo všech slov

15. května 2010 v 23:30 | HBK |  Spisky z nitra

Slovo všech slov

Slovo všech slov

Až začneš hledat Mé Slovo, Já přijdu k tobě a vyslovím jej.
Až porozumíš Mému Slovu, kterým vyjadřuji veškeré Své bytí,
pochopíš  Mne.
Až dotkne se Mé Slovo tvé duše,
uchopíš svým citem Mne.
Až vyslovíš Mé Slovo svým Srdcem, ztotožníš se se Mnou.

Toto Mé Slovo, kterým žiji, dýchám a pohybuji se,
je jediné Slovo, které vyjadřuje Život.


Toto Mé Slovo také oživuje vše,
neboť pramení z Života Mé Lásky,
která je mou rodnou a jedinou řečí,
která obsahuje pouze jedno jediné Slovo:

MILUJI.

Žiji z tohoto Slova a žiji tímto Slovem.

Jsem tímto Slovem a Ono je Mnou.

Promlouvám toto Své Slovo k tvé duši každý den,
abych tě naučil Svoji řeč, kterou vyjadřuji Sebe a toužím,
abys tímto oživeným Slovem v sobě začal tvořit nový svět,
ve kterém bude mít hlavní Slovo - Láska.Pohlazení

14. května 2010 v 21:20 | HBK |  Spisky z nitra

Pohlazení


Tobě, milý Můj, který jsi Můj věrný služebník, přítel a bratr,
tobě, který po Mně prahneš každý den,
tobě, který voláš Mne toužebně a čekáš na odpověď v srdci svém,
tobě nyní pravím:

Miláčku, ty zasel jsi spoustu semen do širokého okolí,
ty zasel jsi spoustu Mé Lásky do duší okolo tebe,
ty zasel jsi spoustu Mých Slov Života do nitra člověka,
aby rozrostla se úroda Má na této zemi,
abych rozrostl se Já v tomto světě temnoty a bolesti,
aby Život Lásky a Radosti nastal
a Božství znova projevilo se plnou Silou Lásky a Milosti novým způsobem.

Tys Můj milovaný,
tys Můj vyvolený,
tys Můj věrný PŘÍTEL,
se kterým jdu ruku v ruce v tomto světě
a ty spolu se Mnou v něžném spojení
jako pravý Manžel a manželka takto jdeme,
niterně spojeni v Lásce,
kdy milujeme se jako dva milenci -
ty a JÁ.

Jsi Můj a Já jsem tvůj.
Ty ve Mně a Já v tobě prožívám Sebe - Svou Lásku,
která prahne po větším spojení s duší tvou.

Přitul se ke Mně více, Můj milovaný,
neboť Já Jsem Útěcha a Pomoc tvá v každé chvíli,
kdy temnota a chlad světa na tebe doléhá,
pojď ke Mne blíže, ještě blíže,
vstup do SRDCE, kde JÁ JSEM
a obejmi Mne silně, miláčku.

Já čekám na toto tvé objetí,
neboť v něm žiji a miluji ještě více
a tak Má Láska roste a posiluje tebe
a skrze tebe pak mnohé další,
kteří k tobě přijdou a posíleni Mou Láskou, oblaží se srdce jejich.

Zůstaň jen ve Mně, synu Můj
a mysli na Mne stále a neopouštěj Mne -
tvého největšího Bratra a Přítele, Boha,
kterým v nitru JSEM JÁ -
tvá pravá MILENKA.

Miluji tě stále.Milovaný!

12. května 2010 v 19:56 | HBK |  Spisky z nitra

Milovaný,


Já čekám na tebe, až přijdeš,
Já čekám na tebe, až zavoláš Mne,
čekám, až odhodíš ve své mysli svrchní šat,
až odevzdáš ho do prázdnoty
a takto odhalen a zcela sám ke Mně přijdeš.

Já čekám na tebe, až přijdeš,
abych tě oživil svým novým Životem,
abych tě oživil svou novou Láskou,
abych tě oživil svým novým Zdravím,
abych tě oživil svou mocnou Silou,
tím vším tě chci zahrnout,
neb toužím po tvém Štěstí, Radosti a novém Životě,
v kterém probudíš se ze snů zapomnění
a vzpomeneš si na Mne - Dárce a Mistra,
kterým v tobě jsem a žiji
a kterým jsem vždy byl a stále budu.

Já čekám na tebe, až přijdeš,
ty, můj, kterého stále ve svém SRDCI chovám a MILUJI,
kterého stále volám svým tichým HLASEM každý den,
kterého stále konejším svým mírným SLOVEM
a kterého objímám svou hřejivou a něžnou RUKOU,
která čeká, až se JÍ dotkneš
a pevně JI uchopíš.

Já čekám na tebe, až přijdeš,
abys přijal POKLADY, které jsem ti připravil,
neb to je tvé pravé DĚDICTVÍ, které jest zde,
abys ho používal ve svém životě,
abys radoval se z něho a těšil se z BOHATSTVÍ PRAVÉHO,
které jest věčné a trvale přítomné
a které máš vždy k dispozici, abys HO užíval vždy a všude.

Já čekám na tebe, až přijdeš,
čekám, až v hlubině svých tužeb, snů a všech možných přání
poznáš pravého DÁRCE - MNE,
až zatoužíš po Životě blaženém,
až zatoužíš po pravé Radosti a Štěstí,
až zatoužíš po pravé LÁSCE,
která stále trpělivě čeká na tebe a volá tě:

Přijď, jsem zde,
stojím před tebou s náručí otevřenou a SRDCEM vstřícným,
stojím a čekám,
až duše tvá obejme MNE,
až spojí se se MNOU,
pak pocítíš v nitru svém spojení vyššího druhu
a poznáš,
kdo JÁ JSEM.

Přijď, jsem zde a čekám na tebe -
JÁ - Věčný, JÁ - Milující, JÁ - tvůj nejvěrnější Přítel a Milenka,
JÁ - tvé VŠE ve všem,
JÁ - tvůj BRATR i OTEC,
JÁ - tvůj Stvořitel a Bůh,
který JSEM tvou pravou LÁSKOU a ŽIVOTEM.Vnitřní Hlas - vznik

10. května 2010 v 17:43 | HBK |  Vnitřní Hlas

aneb ... Živé Slovo Ducha...


Vnitřní Hlas vznikl (se začal projevovat) v roce 2001, kdy po inspiraci jedním člověkem byl můj Duch aktivován, aby se vyjádřil k problematice dotyčného člověka. Zpočátku se projevoval formou "básnické prózy" či krátkých vět s myšlenkou, která byla daná Duchem a duše ji již odívala do konkrétních slov. Tak vznikla první básnická sbírka živých slov niterného Ducha - "Otevři se Lásce". Tuto sbírku zpočátku inspiroval pouze jeden človek, avšak postupně se přidávali další, většinou "klienti" astrologických výkladů a postupně i někteří přátelé a známí, kterým toužil Duch formou básně oživit jejich duše, srdce.
Jednoho večera při hlubokém zvnitřnění měl Duch potřebu sdělit své Slovo jinak a tak vznikla druhá básnická sbírka - "Hlas Lásky". která vznikla v jeden den a nebyla inspirována konkrétním člověkem, ale pouze živým projevením Ducha všem.
Další básnická sbírka s názvem "Přicházím k tobě" již vznikala stejným způsobem jako první sbírka - Otevři se Lásce, kdy Duch reagoval buď na konkrétní problém dotyčného člověka či při zaměření se na určitou bytost jí zjevil své poselství.
Další živé slovo Ducha se projevovalo již trochu jinak a sice bylo delší, ve formě duchovního sdělení, kdy bylo dáno konkrétní téma a Duch k němu řekl své poselství. Tak vznikla sbírka duchovních promluv "Poselství".
Další sbírka č. 5: 1.8.2013: "Volám tě" je dokončena.

Další, v pořadí sbírka č. 6 - Vnitřní rozhovory je taktéž dokončena. Na vyžádání je zaslána vážným zájemcům, stejně jako další básnické sbírky z nitra.

Na těchto stránkách jsou postupně zveřejňovány všechny tyto básně a duchovní promluvy, vybrány intuitivně ze všech těchto básnických sbírek a tak jsou postupně zveřejňovány společně s obrázky a fotografiemi. Jsou také přidávány nové básně, vznikající v této době, které jsou součástí 7 sbírky "Sdě-í-lení".
Proto se může někomu zdát, že je téma stále stejné či podobné, či že to není téma na pokračování s určitým vývojem. Je tomu tak proto, že každá individuální básnička byla pro určitého konkrétního člověka (většina básní byly sděleny pro konkrétní duše, kdy při zamyšlení nad danou osobou došlo k otevření vnitřního Hlasu) a jen některé byly sděleny pro moji duši.
Však bylo mi řečeno, že všechny básně v konečném důsledku jsou určeny pro všechny duše včetně té mé a proto mohou být zveřejněny a šířeny, jelikož jejich význam je všeobecný, neboť Slovo Ducha sálá na všechny strany a míří ke všem duším.

Pokud se otevřená duše napojí na Hlas sděleného Slova, najde pro sebe větu či verš a Slovo tak může oživit její nitro.
Pokud má někdo o tyto básně zájem, s radostí zašlu celé sbírky. :-)O milování

9. května 2010 v 20:53 | HBK |  Spisky z nitra

Milovat druhou bytost znamená:

Správné Milování

Milovat Ji v její jedinečnosti,
milovat Ji v její odlišnosti,
milovat Ji v její svobodě,
milovat Ji v její cestě,
milovat Ji v její nedokonalosti,
milovat Ji LÁSKOU MOU tak,
jako JÁ Ji miluji a vedu na cestách jejich,
které vyvolil jsem pro Ni (které vyvolil jsem v Ní),

aby šla CESTOU MOU PRAVOU,
kterou Ona Sama si vždy volí
a tak JDE spolu se MNOU
a JÁ JDU s Ní krokem pomalým.

Ona, držíc se MNE,
kráčí radostně a svobodně - se MNOU spojena
a LÁSKOU MOU vedena - světem
a Světlem Mým, které nese ve své lucerně,
svítí si na cestu.

Otázka pro tebe:

Toleruješ?
Chápeš?
Ctíš?
Uznáváš?
Miluješ?

Pokud odpověď tvá ANO jest,
pak radost Má je veliká,
neboť vidím,
že pravé přátelství duší v Bohu tak vzniká.

Raduji se a tobě říkám:
Stejně, jako Ona jde spolu se MNOU,
i Ty můžeš se MNOU jít,
každý z jedné strany uchopíte RUKU MOU
a společně půjdeme CESTOU PRAVÉHO ŽIVOTA
-         Cestou radostnou i bolestnou,
však bolest ta maličká bude,
neboť Já vždy přiložím BALZÁM LÁSKY LÉČIVÉ na rány vaše,
které zacelí se ihned a CESTA ta se stane CESTOU veselou.Poselství Lásky

7. května 2010 v 22:34 | HBK |  FOTO s poselstvím

Poselství Lásky

Poselství Lásky

Ty, který hledáš, hledáš opravdu MNE?
Ty, který toužíš, toužíš opravdu po MNĚ?
Ty, který po Lásce stále voláš,
uvědomuješ si,
že Já Jsem Láska všech lásek,
Já - Velká a Neosobní Láska -
jsem přímo v tobě,
v nitru tvém přebývám a čekám na tebe,
až zavoláš MNE velkou touhou ve svém srdci
a zakřičíš na MNE z plných plic svého srdce:

"Hledám TĚ a chci být s TEBOU - Lásko!!!
Kde jsi?
Ozvi se mi,

já čekám a pláču
a v modlitbách Tě stále volám
a toužím po Tobě."

Až takto Mne upřímně ve svém nitru zavoláš,
Já ukážu se ti
a dám ti pocítit Sebe - Lásku všech lásek,
kterou stále hledáš a voláš.
Pak přijdu k tobě cele
a ty obejmeš MNE plně celým svým srdcem.
Na to čekám,
až toto se stane
a ty budeš chtít se setkat se MNOU -
Bohem Nejvyšším.

Čekám a toužím po tobě, synu Můj.


ZLATÝ RYTÍŘ

5. května 2010 v 21:16 | HBK |  FOTO s poselstvím

ZLATÝ RYTÍŘ

Zlatý Rytíř

      Jsem s tebou, jsem Ideál, který hledáš dnes a denně mezi tisíci těmi, kteří Mne neznají a přesto jsem i v nich přítomen, avšak oni Mne nechávají spát ve svých nitrech a chodí světem sami - bez Života, bez Lásky.

      Jsem s tebou, jsem tvá Láska, kterou stále hledáš a myslíš si, že někdy přijde k tobě v podobě tvého vysněného obrazu, který chováš ve své mysli a stále zdokonaluješ tuto svou představu o něm a stále čekáš a čekáš na svého prince z pohádky.

      Jsem s tebou, když chodíš světem a toužíš spatřovat svůj Ideál v každém a hledáš Ho v místech, kde bytosti slepé jsou, neboť žijí spokojeně ve svém světě temnoty a myslí si, že zraku není potřeba.
      Však ty se díváš toužebnýma očima stále na ně a ve svém nitru voláš a prosíš Boha, ať jim otevře oči, abys v nich spatřila alespoň kousek Života, kousek Mne, kterého v nich stále hledáš a nenacházíš.

      Dcero Má, jsem stále s tebou, jsem tvůj, jsem jediný, pravý a skutečný Partner, tvé opravdové doplnění, tvůj Ideál, jsem Ten, který je dokonalý ve všem; jsem Ten, který je moudrý a neskonale laskavý a vlídný, shovívavý a vždy vstřícný k tobě, který ti vždy naslouchá a vždy tě chápe, neboť prožívám vše s tebou, i když o tom nevíš a myslíš si, že Bůh ti nenaslouchá, že je někde daleko, někde v nebi a stará se o jiné nebeské záležitosti, myslíš si, že mám na starosti miliardy a miliardy dalších povinností, které souvisí s Mou tvorbou, stvořením a bytostmi v něm a že na tebe nemám čas.

      Poslyš, dítě, a pochop, kdo JÁ JSEM a kdo k tobě nyní hovoří:

      Jsem Ten, který nadechl jsem se vůně svého Života a výdechem jsem stvořil nebe a zemi.
      Jsem Ten, který vytvořil jsem z jednoho Života Životy mnohé.
      Jsem Ten, kterým svým Sluncem rozžehl jsem velká Slunce všech nebí a menší Slunce všech světů a dal jsem jim svůj Život, aby stejně jako Já se z Něho radovala a svými paprsky vytvářela nové Světlo a nový Život.
      V nesčetných formách a tělech jsem nechal probudit Můj Život a Mou Lásku.
      Rozdal jsem Sebe - všem, abych se mohl těšit z toho, že poznají Mne - Dárce jejich Života.
      Jsem Jeden, Nejvyšší a řídím vše ze svého nebeského trůnu Boha a Jsem Jeden, Nejvyšší, který jsem u tebe - v tobě přítomen jako tvůj nejvyšší Ideál a doplnění, ve tvém srdci jako tvůj věrný Duch, tvůj jediný Bůh, který jsem tě nikdy neopustil, který jsem stále s tebou a nikdy tě neopustím, který budu s tebou navěky, neboť jsme spolu spojeni silným poutem LÁSKY MÉHO ŽIVOTA.

Přítel

      Věř Mi, dcero, že jsem zde stále a stále se ti věnuji. Stále jsem připraven, jako nádherný rytíř v zářivé sluneční zbroji s kopím Lásky, abych tě chránil před veškerým nebezpečím a vnějšími vlivy, které na tebe působí, aby tě odvedly na cesty, vedoucí do temnoty.
     
      Když ve své mysli budeš mít jen Mne - svého zlatého Rytíře a vyskočíš za Mnou na našeho koně, pak Já tě zahalím svým zářivým pláštěm Mé Božské ochrany. Když se takto plně ponoříš do Mé Lásky, náš kůň radostí poskočí a vydáme se spolu do světa.

      Milá Má, když jsi takto se Mnou spojena, už se nemusíš ničeho bát, neboť Já tě vždy ochráním a vždy ti dám Sílu a naučím tě používat kopí a šípy Mé Lásky proti nepříteli.
      Já, tvůj ZLATÝ RYTÍŘ jsem tu a jsem připraven s tebou vyrazit do světa, abych ukázal všem své láskyplné Slunce, které chci skrze tebe vyjádřit a projevit, a kterým chci zahřát a potěšit všechny duše, které přijdou k tobě, aby poznaly MNE - ZLATÉHO RYTÍŘE, který svým dotekem probudím v jejich srdcích BOHA.Radost

3. května 2010 v 21:16 | HBK |  FOTO s poselstvím

Radost

Radost

V kom Duch Lásky ožívá,
ten Boha v tobě spatřuje,
on pak jen na Něho se dívá.

Pak Láska Jeho dvě bytosti spojuje,
pak radostný Duch přebývá v srdcích jejich,
On jen se usmívá
a Teplem Svým své duše milované zahřívá.Když mnáš Mne

2. května 2010 v 22:30 | HBK |  FOTO s poselstvím

Když máš Mne

Odlesk

Když máš Mne, máš VŠE.
Co všechno se za tímto VŠE skrývá?

Když máš Mne,
když spojuješ se v nitru svém se Mnou,
pak hlas tvůj nádherným se stává,
když promlouvat Mne necháš,
pak Já v slovech tvých žiji jen
a poselství Mé sděluji všem,
kteří přišli a naslouchají,
v jejich nitrech Já pak promlouvám,
neb skrze slova tvá oživuji Krista v srdcích jejich,
neb jedině když srdce hovoří,
srdce druhé začne naslouchat,
neb ví, že Život v něm jest přítomen,
Ten, po kterém tak dlouho prahne,
Ten ozývat se začne v něm,
On bude žít jen
a samou Láskou hovořit.

Když máš Mne,
když cítíš Život v srdci svém,
pak Krásu Mou uzříš v očích svých,
když podíváš se do zrcadla,
tam spatříš Bytost laskavou,
Bytost, která nazývá se LÁSKOU.
Pak Krása Má skrze nástroj hmotný projeví se,
neb Láska prozáří vše,
ona projde tělem a vyjde ven -
do celého světa,
aby rozzářila jasným svitem všechny jiskry pohaslé,
které čekají na Její Oheň podpůrný.

Když máš Mne,
máš svobodu pravou,
která dovolí ti konat zázraky.

Když máš Mne,
máš Partnera dokonalého,
kterého vždycky jsi hledala.

Když Máš Mne,
máš Vodu živou, kterou tak dlouho toužila jsi pít.
Když máš Mne,
máš chléb i sůl;

pokrm, který zažene tvůj věčný hlad,
On dá ti Posilu pravou,
On dá ti sousto nebeského Pána,
které věčným zákuskem Lásky pro tebe se stane.
Ty pak zakusíš proměnu sebe v Bytost andělskou,
kterou byla jsi a vždy budeš,
však když máš Mne, Mnou sama se stáváš
a ta, kterou byla jsi dříve,
omyta Vodou Života proměnila se v Bytost Božskou,
která napila se pravého Nápoje čistého,
Nápoje, který PRAVDOU jest.

Když máš Mne,
máš VŠE.

Když máš Mne,
Radost v nitru tvém probouzí se den co den,
Láska žije a dýchá - hřeje jen
a KRISTUS - pravý Přítel jest zde stále přítomen,
aby vedl tě
a tvořil spolu s tebou,
aby pravý Život všem ostatním ukázal,
aby probudil v každém Lásku,
aby v tobě plně MILOVAL.

Když máš Mne,
jen jdi a rozdávej z Darů Mých,
které v sobě nosíš.

Jsi moje hvězda jasná,
která z jiskry Sluncem zde na této Zemi se stala,
aby všem ukázala nový den,
v kterém Já Jsem se rodím;
hvězdo má, jen sviť,
jen nepřestávej myslet na Mne,
neboť když máš Mne,
máš VŠE.

Ty nalévej všem Božského Nápoje,
který v čajovně tvého srdce byl uvařen
a dej napít všem žíznivým,
kteří po Čaji pravém - povzbuzujícím zatouží,
v kuchyni tvé Já pomohu ti navařit jej pro všechny,
neb Kuchař jsem dokonalý.

Když máš Mne,
jsi LÁSKOU - STUDNICÍ VODY ŽIVÉ,
jen JI používej k vaření čaje svého.
Pak přiběhnou všichni zdaleka,
neb ucítí tu JEHO Vůni,
která přiláká je,
aby poznali MNE,
který jsem VŠÍM.Květnová meditace

1. května 2010 v 1:43 | HBK |  Meditační kalendář
Květnová meditace