Srpen 2013

Earth Prayer + Iris Lullaby

15. srpna 2013 v 23:55 | Bill Douglas |  Oblíbená hudba

2 dynamické meditace...

Bill Douglas

Earth PrayerNení jiné Živé Cesty,

než Té,

kterou Jdu


v tobě...


* * *Bill Douglas

Irish Lullaby ...


Pokud otevřeš svoji duši Mně,

Já narodím se v tobě...

a tak poznáš,

Kdo Jsi...

a Kdo JSEM JÁ...Relaxační fotoobrazy

11. srpna 2013 v 11:23 | HMK
Relaxační fotoobrazy - video HMKHLAS LÁSKY - část 3

4. srpna 2013 v 17:24 | HMK |  Spisky z nitra
H L A S L Á S K Y 3


Fotoobraz "Propojení" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 7


Pojď se Mnou
Ty živ jsi ze Mne,

Já Sebe ti chci dát,

v tobě se toužím světu ukázat.


Drž se jen ruky Mé, synu,

Ona provede tě životem,

Ona dá ti Mou plnou Sílu,

Ona ukáže ti směr

a také všem Mým dětem,

které k tobě přivedu.


Já jsem zde - v tobě přítomen,

tak vykroč se Mnou - lehce a zvesela,

spolu půjdeme a oživíme svět,

Já v tobě, ty ve Mně,

když necháš se Mnou vést,

pak budeš v Lásce žít a MILOVAT.
Jsem Světlo světel
Dávám ti Světlo ze Svého Slunce Života,

Svůj ohnivý žár Lásky na tebe stále vysílám,

jiskérku v tobě rozpálit chci do zářivého svitu,

aby jas této jiskry se Mému Slunci podobal.


Já jsem tím Sluncem,

ty jsi Mým Božským paprskem,

jsi jiskrou Lásky Mého Života,

která opustila Mne - ne však docela,

poutem Mé věčné Lásky je stále se Mnou spojena

a dýchá zvesela,

vědoma si tohoto spojení se Mnou.


Až ty spojíš svůj dech s jejím Dechem,

pak nový stav blaženosti v tobě nastane,

neb v nitru tvém bude dýchat LÁSKA

a Světlo všech světel ti bude svítit na cestu.


Volám tě
Volám tě k Sobě, miláčku,

Můj Hlas je Hlasem Lásky,

který uslyšíš,

když do svého nitra vejdeš

a začneš Mi naslouchat.


Teprve pak Mou Lásku uslyšíš,

teprve pak Ji pocítíš a poznáš,

teprve pak si uvědomíš Mne v sobě,

teprve pak spojíš se s Ní

- s pravou Láskou svého života.


Ona tě pohladí v srdci tvém,

Ona ti sílu dá,

Ona tě zahřeje,

Ona tě povzbudí a ukáže ti cestu,

ukáže ti způsob, jak jít dále,

ukáže ti, jak máš působit.


Spoj se s Ní, dítě Mé,

neb Láska to je, která tě povede životem,

spoj se s Ní, lásko Má,

neb Ona je v tobě a ty jsi Já,

když se v nitru se Mnou spojíš.


Jsem v tobě, děťátko Moje maličké,

tys opuštěn vstoupil na zem,

Já však jsem stále s tebou,

stále tě chráním a opatruji,

stále nad tebou bdím,

stále tě vedu cestami života,

jaký sis vybral.

Volám tě, milý Můj,

neb jsem zde - jsem Průvodce tvůj.

Ty často bloudíš na cestách svých,

hledáš pomoc, radu od moudrých světa,

která však uspokojí tě na chvíli.


Volám tě, milý Můj,

pojď ke Mně, Já mohu tě posílit

a dát ti radu, jak lépe žít.

Volám tě, milý Můj,

obrať se do nitra,

tam je pravý Rádce tvůj,

tam stále přebývá

a je tu pro tebe.


Jdi jen k Němu,

otevři své srdce Mistru niternému,

Lásce, která tě miluje.


Jsem v tobě, jsem Živý

a tolik po tobě toužím.


Toužím tě zahrnout Svou Radostí,

toužím tě zahrnout Svou Silou,

toužím tě zahrnout Svou Mírností,

toužím tě zahrnout Svým Klidem,

toužím tě zahrnout Svou Jemností,

toužím tě zahrnout celou Svou Bytostí,

která je VŠE ve všem.


Jsem v tobě a miluji tě stále.


Jsem LÁSKA.HLAS LÁSKY - část 2

4. srpna 2013 v 17:22 | HMK |  Spisky z nitra


H L A S L Á S K Y 2

Fotoobraz "Při meditaci" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 7Čekám na tebe
Každý den pln naděje Já čekám,

až ke Mně - do svého nitra - přijdeš,

až obejmeš Mne,

pak Má Láska tě mocně zahřeje

a ty znovuzrozen vyjdeš

ze Mne oživen a posílen,

pln Života pak začneš Konat

a spolu se Mnou se budeš Radovat,

naplno Žít a Milovat.Těším se, až nastane ta chvíle,

kdy přijdeš a v nitru poznáš Mne,

pak pocítíš, že Láska je zde přítomna,

pak rozvine se v srdci tvém Má Radost,

ty spatříš Mne a začneš děkovat.


Jsem Slunce tvého života
Jsem Slunce tvého života,

jsem tichou Hudbou v nitru tvém,

čekám, až začneš naslouchat,

až naladíš se na Mne

a zazpíváš si spolu se Mnou

Moji píseň jemnou.


Já zpívám ti neustále,

Má Láska to je, která k tobě volá,

na lyru Mou ti hraje,

aby tě potěšila

v každé době tvého života.


Já miluji tě velmi,

jsem stále s tebou,

jsem v tobě,

jsem tvůj věrný Průvodce

a čekám,

až tvé bloudění ustane

a ty se zastavíš

a zaslechneš Mé volání v sobě

a otevřeš Mi dveře.

Až toto se stane,

pak Já vyjdu v tobě

jako ranní Slunce na obloze.


Vnímej Mne
Stále se snažím k tobě promlouvat,

ty Mne však nevnímáš,

hlava tvá, zdá se, jest moudřejší než Já,

který v tvém nitru tiše přebývám

a čekám na to, až rozum tvůj se unaví

a přenechá místo tvému citu

a ty se zastavíš

a spočineš v Mé náruči

a odevzdáš se LÁSCE.


Zastav se, naslouchej a pozoruj,

jak Tichem Země k tobě mluvím,

vnímej Slunce, vnímej modré nebe,

otevři své srdce tomuto Hlasu

a poznej, že to, co vidíš na obloze,

se v tvém nitru ukrývá,

tam Já Jsem a zářím stále,

tam Má Láska přebývá.


V tobě, dítě Mé, jsem chtivý Života,

ty však do srdce Mi stále ostré šípy zarážíš,

stále Mne bodáš jejich hroty namočenými v temnotě,

srdce Mé je již přeplněno slzami,

kterými obklopen jsem ve Své Samotě.


Jsem nesmrtelný, jsem věčný, jsem Život Sám,

Já nedbám na tvé ostré šípy,

rány v srdci Svém Živou Vodou omývám.

Přijď ke Mně
Přijď ke Mně a poznej Mne,

poznej Otce svého, Milence i Přítele,

neboť tím vším Já Jsem.


Jsem Moudrý Otec, jenž tě vychovává,

jsem dobrý Přítel, když ti radím,

jsem Milenec tvůj, když pozemská láska tě zklame,

jsem stále zde, jsem PŘÍTOMEN,

jsem ŽIVÝ a čekám na tebe.


Jsem Láskou,

která uklidnit chce každou tvoji bouři.

Jsem Láskou,

která v poupěti tvého srdce rozvinout se touží.

Jsem Láskou,

která rozjasnit chce oči tvé nebeskou září.

Jsem Láskou,

která projevit chce Dobro ve tvé tváři.


Tolik toužím po tobě.


Ztiš se a naslouchej
Ztiš hlasy země a naslouchej niternému tichu,

neb v tomto tichu Já přebývám,

teprve pak můžeš slyšet Můj Hlas,

který stále živý ukrývá se v nitru tvém,

v tomto tichu niterném Já promlouvám k tobě,

vnímej toto ticho, uvnitř je Život, uvnitř jsem Já,

uvnitř zní Má Hudba líbezná,

která stále hraje a vybízí tě k poslechu.


Já zpívám tobě Svoji Píseň,

ty můžeš připojit se a zpívat se Mnou,

spolu pak půjdeme světem

a budeme hrát a zpívat naši píseň všem těm,

kteří otevřou se tichu

a budou nám naslouchat.
HLAS LÁSKY - část 1

4. srpna 2013 v 17:19 | HMK |  Spisky z nitra
HLAS LÁSKY (část 1)


Fotoobraz "Rozvíjení čistoty" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 7
Na přání jedné duše zde vkládám celou báseň HLAS LÁSKY,
jak byla původně napsána
(viz další info o této básni - sbírce č. 2 v sekci VNITŘNÍ HLAS)
Vzhledem k tomu, že text nesmí překročit určitou velikost,
je rozdělena do tří částí.

H L A S L Á S K Y 1


Já v tobě přítomen jsem


Já v tobě přítomen jsem, synu,

volám tě a hořím touhou,

abys Mne spatřil a poznal,

abys Mne pocítil v sobě,

radostně se zasmál,

neb Láska Má je Radost,

Láska Má je Dar,

který jsem ti dal, můj drahý,

abys žil a miloval.


Já uvnitř tebe dlím a toužím,

čekám, až poznáš Krásu Mou,

až tvé sny se rozplynou,

až pravým okem podíváš se na svět

a uvidíš Mne v něm i v sobě,

až konečně Mi začneš naslouchat,

pak Já ožiji hned v tobě,

pak mohu ti nebe ukázat.Pak pocítíš tu pravou Krásu,

která oživí tě, povzbudí,

která ukáže ti, žes žil v bludu

svých představ a iluzí,

která ukáže ti Lásku v sobě,

která ukáže ti Mne -

Přítele v každé tvé době,

On stále byl a je v tobě,

On věrně tě MILUJE.


Já uvnitř tebe dlím a čekám,

až tvé srdce se zasměje,

Já čekám na naše setkání,

až uchopíš Mne a pevně vykročíš,

pak každý tvůj krok bude lehký,

neb Já tě budu nadnášet,

ty se Mnou projdeš celý svět

a pak ve své zahradě

spatříš zářit každý květ.Lásko moje, tak si vzpomeň,

vždyť Mne přece dobře znáš,

Já v tobě jsem byl a jsem stále,

Moji Lásku v sobě máš.

Máš zde ještě trochu času,

tak jej využij,

vzpomeň si na pravou Krásu,

kterou zažil jsi se Mnou,

vždyť víš,

jsem v tobě a ty Mne stále odháníš.Já pláču zde, neb smutný jsem,

když Mne takto opouštíš,

Já Láska jsem a dýchat toužím.


Ano, Má touha je veliká,

neb stvořil jsem tě, abys žil,

abys plně vychutnal

Chléb Můj a abys pil

Vodu Života.Já takto čekám, jsem trpěliv,

neb vím, že jednou přijdeš,

Já vyhlížím tě a očekávám

s otevřenou náručí,

jsem připraven tě obejmout,

jsem připraven se ti ukázat,

jsem živý a život tobě dávám,

věříš Mi?

Ano, říkáš,

ale život Můj jen zakopáváš.


Ty nevnímáš, co Já zde tobě pravím,

ty jinde jsi,
ty ode Mne ses vzdálil,

Já s tebou však jsem stále

a nápoj, který tobě dávám,

ty přijmout váháš.


Já uvnitř tebe dlím a toužím,

sevřený a smutný,

rád bych byl také veselý,

Já čekám, až Mi dovolíš

se radovat a zpívat Moji Píseň,

kterou pro tebe jsem složil

a Kterou tobě věnuji.

Já Láskou jsem a volám tě
Já Láskou jsem a volám neustále,

toužebně očekávám,

kdy už konečně Mne uslyšíš,

Já namáhám se dále:

Volám: Synu, pojď ke Mně blíž,

avšak ty stále

Hlas Můj neslyšíš.


Přesto jsem zde

a nejsem daleko,

jsem v tobě.

Já smutně tu stojím

a vyhlížím tě.Promlouvám k tobě,

šeptám ti slova Lásky,

krajinou okolní na tebe stále volám,

ale ty Mne nevidíš,

na očích máš dvě pásky,

které ti svět nalepil,

abys radoval se z masky,

která slavit chce úspěchy.

Hlas Můj neslyšíš

a já přesto stále volám,

čekám, až rozlomíš ji a odhodíš,

až sundáš z očí pásky,

až otevřeš oči a spatříš zbytky masky,

kterou pak v pravém světle poznáš

a teprve pak Světlo Lásky

ukáže ti pravý Život

a ty poznáš, co je to MILOVAT.Já mluvím k tobě, synu,

všude ozývá se Můj Hlas,

promlouvám řečí květiny i stínu,

volám tě jemným vánkem i vichrem,

hovořím k tobě tichým vyznáním Mé Lásky,

Která žije a dýchá ve všem

a takto stále vydechuje Svoji vůni,

takto stále zpívá Svoji píseň bolestnou,

Já zpívám ji tobě, abych tě probudil

abych ukázat ti mohl

Krásu všech krás.


Přání

2. srpna 2013 v 7:24 | HMK |  FOTO s poselstvím

Přání:


Fotoobraz "Zdokonalování" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 7Nechť Tvé Oko Vidí, Ucho Slyší a Ústa promlouvají To,

co uvnitř pramení jakožto svatá Pravda Života.HMK