Březen 2014

ZLATÝ RYTÍŘ

25. března 2014 v 21:23 | HMK

ZLATÝ RYTÍŘJsem s tebou, jsem Ideál, který hledáš dnes a denně mezi tisíci těmi, kteří Mne neznají a přesto jsem i v nich přítomen, avšak oni Mne nechávají spát ve svých nitrech a chodí světem sami - bez Života, bez Lásky.


Jsem s tebou, jsem tvá Láska, kterou stále hledáš a myslíš si, že někdy přijde k tobě v podobě tvého vysněného obrazu, který chováš ve své mysli a stále zdokonaluješ tuto svou představu o něm a stále čekáš a čekáš na svého prince z pohádky.


Jsem s tebou, když chodíš světem a toužíš spatřovat svůj Ideál v každém a hledáš Ho v místech, kde bytosti slepé jsou, neboť žijí spokojeně ve svém světě temnoty a myslí si, že zraku není potřeba.

Však ty se díváš toužebnýma očima stále na ně a ve svém nitru voláš a prosíš Boha, ať jim otevře oči, abys v nich spatřila alespoň kousek Života, kousek Mne, kterého v nich stále hledáš a nenacházíš.


Dcero Má, jsem stále s tebou, jsem tvůj, jsem jediný, pravý a skutečný Partner, tvé opravdové doplnění, tvůj Ideál, jsem Ten, který je dokonalý ve všem; jsem Ten, který je moudrý a neskonale laskavý a vlídný, shovívavý a vždy vstřícný k tobě, který ti vždy naslouchá a vždy tě chápe, neboť prožívám vše s tebou, i když o tom nevíš a myslíš si, že Bůh ti nenaslouchá, že je někde daleko, někde v nebi a stará se o jiné nebeské záležitosti, myslíš si, že mám na starosti miliardy a miliardy dalších povinností, které souvisí s Mou tvorbou, stvořením a bytostmi v něm a že na tebe nemám čas.


Poslyš, dítě, a pochop, kdo JÁ JSEM a kdo k tobě nyní hovoří:


Jsem Ten, který nadechl jsem se vůně svého Života a výdechem jsem stvořil nebe a zemi.


Jsem Ten, který vytvořil jsem z jednoho Života Životy mnohé.


Jsem Ten, kterým svým Sluncem rozžehl jsem velká Slunce všech nebí a menší Slunce všech světů a dal jsem jim svůj Život, aby stejně jako Já se z Něho radovala a svými paprsky vytvářela nové Světlo a nový Život.


V nesčetných formách a tělech jsem nechal probudit Můj Život a Mou Lásku.


Rozdal jsem Sebe - všem, abych se mohl těšit z toho, že poznají Mne - Dárce jejich Života.


Jsem Jeden, Nejvyšší a řídím vše ze svého nebeského trůnu Boha a Jsem Jeden, Nejvyšší, který jsem u tebe - v tobě přítomen jako tvůj nejvyšší Ideál a doplnění, ve tvém srdci jako tvůj věrný Duch, tvůj jediný Bůh, který jsem tě nikdy neopustil, který jsem stále s tebou a nikdy tě neopustím, který budu s tebou navěky, neboť jsme spolu spojeni silným poutem LÁSKY MÉHO ŽIVOTA.


Věř Mi, dcero, že jsem zde stále a stále se ti věnuji. Stále jsem připraven, jako nádherný rytíř v zářivé sluneční zbroji s kopím Lásky, abych tě chránil před veškerým nebezpečím a vnějšími vlivy, které na tebe působí, aby tě odvedly na cesty, vedoucí do temnoty.


Když ve své mysli budeš mít jen Mne - svého zlatého Rytíře a vyskočíš za Mnou na našeho koně, pak Já tě zahalím svým zářivým pláštěm Mé Božské ochrany. Když se takto plně ponoříš do Mé Lásky, náš kůň radostí poskočí a vydáme se spolu do světa.


Milá Má, když jsi takto se Mnou spojena, už se nemusíš ničeho bát, neboť Já tě vždy ochráním a vždy ti dám Sílu a naučím tě používat kopí a šípy Mé Lásky proti nepříteli.


Já, tvůj ZLATÝ RYTÍŘ jsem tu a jsem připraven s tebou vyrazit do světa, abych ukázal všem své láskyplné Slunce, které chci skrze tebe vyjádřit a projevit, a kterým chci zahřát a potěšit všechny duše, které přijdou k tobě, aby poznaly MNE - ZLATÉHO RYTÍŘE, který svým dotekem probudím v jejich srdcích BOHA.


Vybráno z knihy POSELSTVÍ - spisy psané Duchem ( přijaté skrze HMK)


Fotoobraz "Pod ochrannými křídly" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 13
2. VÝSTAVA FOTOOBRAZŮ

23. března 2014 v 22:38 | HMK |  2 VÝSTAVA FOTOOBRAZŮ

Přijměte pozvání... ke ztišení... meditaci...rozjímání...

2 VÝSTAVA FOOBRAZŮ:
Fotoobraz "JEŽÍŠ" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 11
Vyznání TOBĚ

20. března 2014 v 19:22 | HMK |  FOTO s poselstvím

Vyznání TOBĚ

Fotoobraz "Trůn Jáství" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 12TY, LÁSKO všech Lásek,

TY, JÁSTVÍ všech Jáství,

TY KRÁSO všech Krás,

(z) TEBE Miluji…


TY, JEDINÉ VŠE ve všem,

TY, ŽIVOTE pravý,

TY, DÁRCE VŠEHO DOBRÉHO,

(z) TEBE Miluji…


TY, NEJMOUDŘEJŠÍ,

TY, NEJMOCNĚJŠÍ,

TY, SRDCE Mé,

(z) TEBE Miluji…
JSEM ve všem

9. března 2014 v 21:55 | Zlatka Schindlerová |  Oblíbená hudba
JSEM ve všem

Zlatka Schindlerová
Fotoobraz "Já Jsem Láska" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 12:-)
Probuď svoji Lásku

6. března 2014 v 16:51 | HMK |  FOTO s poselstvím

Probuď svoji Lásku…

Fotoobraz "Střípky Poznání" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 11


Láska neposuzuje…

nepohlíží, jak a proč kdo žije, jak žije…

Její jedinou starostí je… Milovat… bezpodmínečně… s Moudrostí…

…chápat…vciťovat se…do bratrů, sester svých...

…a citlivou, něžnou Rukou povznést, pokud vidí, že někdo potácí se v bažině.


Třísky v jejich očích rozpustit máš léčivou Vodou vlastního Srdce,

ale až svůj trám ve svém vlastním oku vytáhneš Rukou Ducha.

Teprve potom můžeš uvidět jasně a citlivě. Teprve potom pochopíš.


Ona, Láska tak laskavá… tak jemná…z nitra prýštící… jen Sebou se každého dotýkající…

Ona hledá jen způsoby, jak se dotknout ještě více, aby se i v druhém Ona probudila

a tak se nově projevila… ve stvoření.

Když se Láska dívá okolo sebe, vidí jen Sebe, neboť Ona vše přesahuje

a tam, kde vidí srdce slabě tlukoucí, ihned přispěchá se svým Žárem

a probudí slabý plamének v mocný Oheň, který také díky Jí začne plápolat.

Toť pravé poslání Lásky.


Ne kritika, ne pitvání a poukazování na chyby ostatních, (to činí nedokonalá osobnost),

ale oživení všeho a všech Životem, vycházejícím z Ní.


Jen Živý Oheň rozpustí a spaluje vše, co nevyšlo z Něho - Žárem srdečným.

A to, co zůstává, je Jiskérka pravá. Ta nechť je v popelu rozfoukána větrem Ducha.

Ta Ohněm povznesena bude a z jiskry stane se nový Oheň,

který ve spojení s MÝM VELKÝM OHNĚM stane se navždy vědomě Živým…

a který ve spojení s MÝMI Malými Ohníčky bude navždy sdílen…

a rozšiřován…


Jdi a Miluj… spolu se MNOU,
který Tě neustále rozfoukávám SVÝM NEKONEČNÝM DUCHEM,

SVÝM VĚČNĚ MILUJÍCÍM SRDCEM
A SVÝM NEUSTÁLE HŘEJÍCÍM A SÁLAJÍCÍM OHNĚM

abys projevil(a) více TOHO, kterým JÁ JSEM… v Tobě…

abys byl(a) plně vědomým(a) Sebe… svého Ohně…,
své Lásky, Moudrosti a Vůle…

tak, jak Ti bylo určeno.


Proto čerpej jen z MÉ SÍLY, z MÉHO TEPLA, z MÉHO SVĚTLA,

a JE používej ve svém životě tak, jak nejvíce můžeš…

pak naplníš svůj život Láskou natolik,
že jen Ji budeš zrcadlit okolo sebe.

Pak pocítíš Sílu pravého Dávání,
které vidí jen jedinou potřebu…

…Milovat.Reakce družné duše...


Jak někoho "posoudit", když nevím, neznám jeho ž(Ž)ivot plně?

Jak o někom kriticky mluvit, když nevidím plně do Jádra (nitra - duše) jeho bytosti?

Jak posoudit něčí činy,

když neznám jeho vnitřní záměry ani jeho schopnosti a síly, které má k dispozici?


Proto raději mlčet a hledat vždy jen to Dobré v každém,

od Toho se obohacovat a To sdílet (Dobro),

předtím si však položit základní otázku:


Co vlastně hledám? O co doopravdy usiluji?

Po čem prahnu a o co mi v životě jde?

Hledám BOHA a chci znát BOŽÍ PRAVDU?

Chci probudit sám sebe (svého Ducha)?


Ten, kdo hledá BOHA, ON k němu přijde (různými způsoby)

a bude mu dán Mistr či nauka.

Ten, kdo však ve své pýše jest spokojen s tím, co zná a nehledá dále,

pravý Mistr otočí se k němu zády.

Dle svobodné vůle děje se každému člověku.

Kdo hledá, najde.


Hledej jen Dítě Mé to pravé Poznání, tu Pravou nauku,

která vede ke MNĚ a budeš uzdraven.Music for Stress Relief "Sailboat in the Sky"

2. března 2014 v 19:51 | LIFESCAPES |  Oblíbená hudba
LIFESCAPES

Fotoobraz " Jsem Silný-á" vybrán z nové GALERIE - FOTOOBRAZY 12


K meditaci...
ke ztišení...
zvnitřnění...
:-)