Říjen 2015

Zkusme To

31. října 2015 v 9:45 | HMK |  FOTO s poselstvím
Zkusme to!

Fotoobraz "Energie v meditaci" vybrán z GALERIE 20


Zkusme se přeladit.

Zkusme: Místo kritizování ostatních a vidění jejich chyb se zaměřit na to, jak můžeme svým vlastním příkladem pozitivity být správným vzorem ostatním.

Zkusme: Místo projevování nespokojenosti se vším, co je "kolem nás" vytvořit (uvědomit si) vlastní vnitřní spokojenost. Pak se nás okolí či svět kolem a vše, co vnímáme, že nás negativně ovlivňuje, nebude tak dotýkat, protože budeme zaměřovat svoji pozornost na aktivaci vlastního dobra, pozitivního stavu, který je v nás a které můžeme dávat ostatním nejen skrze naši tvořivost a skutky, ale třeba jen tím, že Ho budeme ze sebe vyzařovat a tím, že Ho budeme v sobě cítit. Už to je pozitivní Energie, která působí. Někdy není třeba "nic dělat", ale jen: Být. V souladu s niterným Já - pozitivním zdrojem, Dobrem. Zkusme To.

Zkusme tak v sobě rozvinout vnitřní niterný pozitivní zdroj Lásky a Moudrosti (který uvnitř nás Je) a vždy na To mysleme, obzvláště, když budeme vnímat, že se začínáme ve své mysli ztotožňovat s negativními emocemi, které jsme "nasákli" či "přijali" zvenčí, či od ostatních, o kterých si myslíme, že jsou negativně naladěni, či že "dělají špatné či "nedokonalé" věci a chybují. Často nám ale jen zrcadlí naši vlastní negativitu a nezpracované vlastnosti a chyby, které máme my sami. Často jsou také odpovědí na naše vlastní negativní reakce a projevy - jako bumerang.

Zkusme si položit otázku: Proč, když bychom se přece měli vnitřně cítit v pohodě a pozitivitě, přijímáme nějaké cizí negativní energie? Proč se necháváme ovlivnit vnějšími nezpracovanými či nízkými emocemi a jejich nedokonalostí? A proč vlivem toho v sobě se otevíráme taktéž podobné energii nedokonalosti, a negativní nálady? Abychom si uvědomili, že ještě náš stav není takový, jaký by měl být. Protože když budeme opravdu pevní v opravdovém vnitřním Míru, Klidu, vyrovnanosti, Lásce, Moudrosti a Dobru, nebudou do nás vstupovat vlivy zvenčí, a my budeme jako ta svíce, která, kde se postaví, všude zazáří. Tam, kde je svíce, rozpouští se tma. Jen nezapálená svíce se ztrácí ve tmě, která ji pohlcuje. Jsme zapálené svíce???

Zkusme si uvědomit, že všichni jsme tu ve vývoji, všichni máme mnoho nezpracovaného a každý jsme na nějaké úrovni poznání. Proč však kritizovat naše bratry a sestry, kteří právě udělali nějakou chybu (však z našeho úhlu pohledu!) či momentálně nesouzní s naším vnímáním a naladěním či ještě nejsou momentálně "dokonalí" tak, jak bychom chtěli? Proč máme tato očekávání dokonalosti od nich? Proč stále vidíme třísky v jejich očích a naše vlastní trámy nevidíme? Kde se vytratil náš soucit a naše pochopení? Kde se vytratila naše Láska k bližnímu svému? Kde se vytratila naše tolerance, úcta k člověku, přestože víme, že v každém se přece nalézá Boží Podstata? Kde se vytratilo naše vlastní Dobro? A co je nejhlavnější: Kde se vytratilo to základní: Miluji BOHA JEDINÉHO? Milujeme vůbec BOHA JEDINÉHO?

Zkusme se přeladit - sami na sebe - a rozvinout nové vnímání, vycházející z Dobra v nás, vycházející ze spojení se s NÍM, PRAVÝM A OPRAVDOVÝM ZDROJEM nás všech, PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM, neboť jedině vztah s NÍM nám může otevřít náš (JEHO) jedinečný aspekt Boží přítomnosti v nás, který máme hluboko uvnitř a který nám dal ON, aby tak projevil určitý jedinečný aspekt SEBE SAMA - také i skrze nás a naše životy a tak rozšířil do celého stvoření SVOJI NEKONEČNOU LÁSKU a TVOŘIVOST. Tak MILUJE ON - BŮH - STVOŘITEL.

Zkusme To - podobně jako ON…

Zkusme probudit naše pravé Podstaty, naše Svíce, které vzešly z JEDNOHO NEJVĚTŠÍHO SVĚTLA, které se rozdalo všem.

Zkusme být Těmi, kteří vědí, že v nás září Světlo velikého Ducha, zkusme vnímat naši pozitivní andělskou podstatu.

Zkusme naplnit JEHO NEJVYŠŠÍ OČEKÁVÁNÍ, že se staneme JEMU Podobnými.

Zkusme To…Sociální experiment

23. října 2015 v 22:36 | FB- Sdílej jednu minutu z očí do očí |  OSTATNÍ INSPIRACE

Sociální experiment

Sdílení jedné minuty pohledu z očí do očí:

(moc hezké...)

BRACO - on-line léčení

17. října 2015 v 12:31 | www.braco.me |  OSTATNÍ INSPIRACE

A k t u á l n í !!!

BRACO - on-line léčení - od 16hodin...

http://braco-tv.me/livestream.jsp

Radost, sdílení a poděkování

14. října 2015 v 21:00 | JK a HMK |  NITERNÉ SDÍLENÍ

Radost, sdílení a poděkování drahé sestře a Životu v ní...

Přišel mi dnes krásný e-mail... od krásné duše s prosbou o zaslání tří fotoobrázků...
k její posile... v této těžké době...

S radostí ony tři posílám a s radostí sdílím i zde...

Fotoobrazy z výstavy č. 3 http://www.spisyksebepoznani.wz.cz/fotoobrazy3.html


Láska je ochrana č. 33

Oáza lásky č. 86

Ke světlu č. 100


Nechť Síla NEJVYŠŠÍHO DUCHA roste v nás... a žije v nás... a sálá z nás...
Nechť JEHO LÁSKA už jen vítězí!!!
Děkuji TI, PANE JEŽÍŠI KRISTE, za Dary, které nám dáváš.
Děkuji Ti, drahá Sestro, v NĚM přebývající a z NĚHO stále proBU(H)zená...
den co den... stále a navždy v JEHO LÁSCE bdící...
v JEHO SRDCI přebývající.

HMK

Láska je Ochrana

Oáza Lásky

Ke Světlu...


Nová GALERIE - FOTOOBRAZY 20

10. října 2015 v 21:03 | HMK |  FOTOOBRAZY
10.10.2015 - založení nové GALERIE - FOTOOBRAZY Č. 20

- energetické fotoobrazy k posile, meditaci či léčení...

(všechny fotoobrazy jsou zkomprimované)

Fotoobraz: "Energie v meditaci"

Fotoobraz "Nové světlo"


Probuď v sobě Světlo...
probuď v sobě Lásku...Sebe...svoji opravdovou Podstatu.
Učiníš to soustředěním se na Světlo (pozitivního Ducha) v sobě.
Můžeš to učinit formou představy zářivé nádherné vnitřní Bytosti, se kterou se ztotožníš.
Jde jen o uvědomění této Bytosti - niterného pravého Já,
kterým doopravdy Jsi!
Ty, nádherný/á, Ty, milovaný/á, Ty, Živý/á...
Ty, který jsi vzešel ze MNE a byl jsi stvořen,
abys sám tvořil, žil a ukázal svým životem nový aspekt Živého Bytí.

Tobě nyní dávám Sílu...
Tobě nyní dávám Své Světlo.

Jdi a neboj se... Žít svůj niterný Život
a zviditelni tak svým jedinečným Paprskem, svým Světlem Života...
MOU LÁSKU.

Neustále ti pomáhám...
Jít...
bdít...
dýchat a Být...

se MNOU.

Lucie Ionnah, Ezy, P. Kee a I. Chaun - přednáška

9. října 2015 v 21:00 | Léčivé divadlo G. Filippi |  OSTATNÍ INSPIRACE

Nádherná přednáška hostů Léčivého divadla G. Filippi:

...jestli jste ještě neviděli, určitě shlédněte: Moc krásná VIDEO PŘEDNÁŠKA - LUCINKA IONNAH a další (s improvizovanou hudbou Patrika a Ezyho)...obzvláště moc pěkně (jde cítit velkou Sílu Ducha v jeho projevu) hovoří nakonec Igor Chaun na téma uprchlíků...:
Setrvej v MÉ přítomnosti

8. října 2015 v 11:55 | HMK |  FOTO s poselstvím
Setrvej v MÉ přítomnosti


Fotoobraz "Bytost ohně" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 19


Nestarej se o den zítřejší,
dnešek je nyní a JÁ JSEM v něm.
Jedinou starost tedy dnes měj:

Se MNOU přebývej
a o MNĚ svou Píseň dnes Zpívej!

Usmívající se

Buď Tvůrcem svého života

7. října 2015 v 10:34 | HMK |  FOTO s poselstvím
Buď Tvůrcem svého života…


Fotoobraz "V tichosti Srdce" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 19


Jsme Stvořiteli svých životů...

Když se TVÁ VŮLE stane Mou...
jsem Sám Sebou...
Jiskrou,
která rozhořívá Mé Bytí...
která naplňuje Mou duši...
TEBOU, PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM
ve Svém (Mém) jedinečném Projevu a Žití.


Nechť Vědomé Srdce tvé bije a koná...
Nechť Vědomá Láska vše vede a řídí...
Nechť Moudrost Tvého Ducha vede tvé kroky po Cestě,
která se nazývá tvůj Život...
Nechť tvá Vůle takto Žije
a projeví svoji Božskou Individualitu.
Pro Malé Srdce :-)

3. října 2015 v 21:08 | HMK |  FOTO s poselstvím
Pro Malé Srdce...
Usmívající se

Jak radostné je mi
sdílet svaté "chvění"
s Tebou, můj drahý Bratře...
kdy cítím to živé Souznění...
kdy cítím Proud, který nás vede k Jednotě, k Pravdě, k Lásce pravé,
kdy na Vlnách Života plujeme klidně a tiše,
a cítíme nebeské houpání
v tom našem očistném koupání
v Moři čistém... plném Požehnání...
... zůstávejme v NĚM...
a ON bude stále víc a více
v nás Živě Přítomen.

D ě k u j i T i ...

Děkuji TOBĚ,
který přebýváš v nás.


Fotoobraz: "Afirmace: Očista" vybrán z GALERIE - FOTOOBRAZY 19